Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat af 10 juni 2021

 

Referat af 10. juni 2021

Varde Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 10. juni 2021 - d. 10-06-2021 kl. 15:00 til 18:00

Deltagere: Lise Hindsholm, Hans Christian Dalgaard Hansen, Erik Juhl, Grethe Dejbjerg Kristensen, Morten
Fester Thaysen, Thorkild Møller Christensen, Anne Mette Strebel

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
2 - Agerbæk - Synsudskrift
Menighedsrådet fremsender synsudskrift 2021 for
Agerbæk kirke
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
Erik Juhl deltog ikke i punktet.
3 - Thorstrup - Synsudskrifter
Menighedsrådet fremsender synsudskrifter 2021 for
Thorstrup kirke
Thorstrup præstegård
Begge synsudskrifter er godkendt under
forudsætning af budgetmæssig dækning.
4 - Ølgod - kirkegårdsvedtægter
Menighedsrådet anmoder om godkendelse af ny vedtægt for kirkegården.
Godkendt af menighedsrådet den 16.marts 2021.

Provstiudvalget har behandlet den fremsendte
vedtægt og har følgende bemærkninger:
§ 2: I kontaktoplysninger tilføjes
eller Ølgod Menighedsråd ved kirkeværge [navn,
telefon og mailadr.]
§ 4: Gravsteder for voksne skal være minimum 2,6 x
1,2 og gerne større (ifl. vejledning om
kirkegårdsvedtægter)
§ 8: Under afdeling M og O må gerne tilføjes, at det
er nødvendigt at tegne legat for disse gravstedstyper
– og der må gerne være en henvisning til § 19
§ 9 stk. 2: Fredningstiden for kister af vanskeligt
nedbrydeligt materiale skal gerne være 2 x
fredningstiden for almindelige kister (jf.
vejledningen: Normalt vil der blive fastsat en
fredningstid, som er det dobbelte af, hvad der gælder
for de øvrige gravsteder). I Ølgod bør den derfor
være 60 år.
§ 21 stk. 3: Her må fristen ikke være så lang som et
år. Man kan overveje, om fristen også skal være
kortere end et år i § 16, stk. 3, og i § 17, stk. 2 – men
her skal den i hvert fald være kortere. En måned vil
være passende.
Menighedsrådet anmodes om at forholde sig til
ovennævnte bemærkninger og indarbejde dem i
vedtægten, hvorefter vedtægten genfremsendes til
provstiudvalgets godkendelse.

5 - Janderup - Græsningsaftale
Menighedsrådet fremsender anmodning om at
græsningsaftale med Pia og Lars Tobiasen forlænges
med 1 år til 31.12.2021
Godkendt.
Lise Hindsholm deltog ikke i punktet.
6 - Janderup - Salg af jord
Menighedsrådet fremsender anmodning om salg af
engjord matr. 17 E Hyllerslev og fredskkov matr. 1 F
Hyllerslev tilhørende Janderup kirke, og godkendelse
af menighedsrådet valg af mægler.
Provstiudvalget godkender menighedsrådets valg af
agri team som rådgiver i forbindelse med salg af jord.
Provstiudvalget anbefaler at begge jordlodder
sælges i almindeligt frit salg, dels for at sikre sig
markedsprisen, og dels for at menighedsrådet ikke
beskyldes for at favorisere en bestemt person/nabo i
lokalsamfundet.
Lise Hindsholm deltog ikke i punktet.
7 - Janderup - kapel
Menighedsrådet fremsender projekt, budget kr.
54.000 og finansieringsplan for ny dør i kapel ved
Janderup kirke.
Menighedsrådet anmoder om bevilling af
anlægspuljen på kr. 54.000 til finansiering af
udgiften.
Menighedsrådet afstår samtidig fra at gøre brug af
henlæggelse i anlægspuljen i 2018 på kr. 40.000 til
personaleparkering.
Projektet har været fremsendt til konsulentudtalelse
hos Søren Kjær.
Provstiudvalget godkender projekt og budget for ny
dør i kapellet ved Janderup kirke.
Provstiudvalget bevilger op til kr. 54.000 af
anlægspuljen.
Lise Hindsholm deltog ikke i punktet.
8 - Fåborg - kirken
Menighedsrådet fremsender projekt for reparation
af tagkanter på våbenhus, fuger på koret og
muranker, samt prisoverslag på kr. 108.750.
Menighedsrådet anmoder om bevilling af 5%-
reserven til finansiering af projektet.
Provstiudvalget anser projektet for løbende
vedligehold, hvorfor det skal finansieres inden for
driftsrammen.
Provstiudvalget afslår bevilling af 5%-reserven, da
der ikke er tale om en pludselig opstået uforudset
udgift.
Såfremt menighedsrådet ikke finder rum inden for
driftsramme til at udføre hele projektet på en gang,
kan vi anbefale, at det opdeles i flere etaper.
Projektet er fremsendt til Ribe Stift og kan først
igangsættes, når stiftsøvrighedens godkendelse
foreligger.
9 - Varde - præsteboligen Sletten 66
Menighedsrådet fremsender projekt, budget kr.
562.750, finansieringsplan og aftale om teknisk
rådgivning og bistand for istandsættelse af
fugtproblemer i gavle i præsteboligen Sletten 66,
Varde.
Der foreligger tilsagn om bevilling på op til kr.
600.000 fra Folkekirkens Forsikringsenhed.
Projektet har været fremsendt til udtalelse hos
bygningskonsulent Søren Kjær.
Projektet har været fremsendt til udtalelse hos Søren
Kjær. Kopi af udtalelse vedlægges.
På grundlag af konsulentudtalelsen kan
provstiudvalget ikke godkende det foreliggende
projekt.
Der skal udarbejdes en fagbeskrivelse for projektet.
Der bør ikke indgå imprægnering af murværk i
projektet.
Projektet skal fremsendes til provstiudvalgets
godkendelse.
Når der foreligger et godkendt projekt, skal der
indhentes minimum 3 tilbud.
Morten Thaysen deltog ikke i punktet.
10 - Agerbæk - sognehus
Menighedsrådet fremsender anmodning om
godkendelse af projekt, samlet budget 6.335.150
inkl. inventar og finansieringsplan for opførelse af
nyt sognehus i Agerbæk.
Provstiudvalget har på møde den 14.05.2020
godkendt en samlet økonomisk ramme for projektet
på kr. 5. mil.
Projektet har været fremsendt til konsulentudtalelse
hos Søren Kjær.
Afgørelse:
Sagen har været fremsendt til udtalelse hos
bygningskonsulent Søren Kjær. Kopi af udtalelse
vedlægges.
Provstiudvalget godkender projekt, samlet budget kr.
6.335.150 og finansieringsplan for opførelse af nyt
sognehus i Agerbæk.
Provstiudvalget bevilger op til kr. 3.963.560 af
anlægspuljen, frigiver salgsprovenu fra salg af
præstegård kr. 1.971.560 og godkender at
menighedsrådet anvender kr. 400.000 af frie midler
til projektet.
Vejledning:
Licitationsresultatet skal fremsendes til
provstiudvalgets orientering.
Vi gøre opmærksom på, at det er menighedsrådets
ansvar i samråd med arkitekten at følge udgifterne,
således at budgettet for projektet overholdes.
Såfremt budgettet overskrides, skal arbejdet
stoppes, indtil der er fundet en afklaring af den
økonomiske situation.
For nærmere aftale om udbetaling fra anlægspuljen
skal I kontakte provstikontoret.
Når arbejdet er afsluttet, skal regnskab for projektet
fremsendes til provstiudvalgets behandling.
Erik Juhl deltog ikke i punktet.
11 - Årre - graverhus og mødelokale
Menighedsrådet fremsender skitseforslag til nyt
graverhus og mødelokale.
Den estimerede byggepris forventes at være mellem
4,5 - 5,5 mil.
Menighedsrådet anmoder om tilladelse til af
fortsætte projekteringen af huset, og om et møde
med provstiudvalget for aftale om det videre forløb.
Provstiudvalget har drøftet det fremsendte
skitseforslag. Det er ikke på nuværende tidspunkt
muligt at forholde sig til forslaget, da provstiudvalget
stadig mangler en afklaring af, hvad de to
menighedsråd i pastoratet – Fåborg og Årre – i
fællesskab har besluttet om fremtiden med hensyn
til præstebolig i pastoratet.
Endvidere kan det forudses, at der vil komme
ændringer i stillingsstrukturen for præstestillinger i
Helle-området (den tidligere Helle Kommune), når
præsten i Fåborg-Årre om få år vil gå på pension. Det
er meget vigtigt, at menighedsrådene i området og
provstiudvalget i fællesskab har en klar forestilling
om fremtiden, før man skrider til opførelse af større
bygninger til konfirmandundervisning m.v.
Provstiudvalget er klar over, at opførelsen af bedre
faciliteter til personale og maskiner på kirkegården
ikke kan vente meget længere. Derfor foreslår
provstiudvalget, at der så snart som muligt efter
sommerferien afholdes et møde med deltagelse af
biskoppen, områdets menighedsråd og præster og
provstiudvalget.
Dato udsendes, når vi har det på plads med
biskoppen.
12 - Årre - Kirkegården
Menighedsrådet fremsender anmodning om
tilladelse til fældning af træer på Årre kirkegård.
Der skønnes en udgift på op til kr. 30.000, som
finansieres af menighedsrådet frie midler.
Godkendt.
13 - Ølgod - Kvartalsrapport
Menighedsrådet fremsender kvartalsrapport pr.
31.03.2021 inkl. bemærkninger.
Taget til efterretning.
14 - Møde for formænd og kasserere
Planlægning vedrørende møde for formænd og
kasserere.
Der er afbud fra Lise Hindsholm og Erik Juhl.
H.C. Dalgaard overtager Lise Hindsholms punkter.
Anne Mette Strebel overtager Erik Juhls punkt og
drøftelse i plenum.
Der udsendes ny dagsorden.
15 - Hjemmeplejepræst
Behandling af finansiering af hjemmeplejepræst.
Provstiudvalget godkender finansieringen af 50% af
en præstestilling til hjemmeplejepræst i en
forsøgsperiode på tre år.
16 - Eventuelt Lise Hindsholm orienterede om Alslev præstegård.
Den 5. september 2021 er der indvielse af Thorstrup
kirke.
Offentlig møde om valg til provstiudvalg afholdes
den 9. september 2021 kl. 19.00 - 22.00.
Ekskursionen den 10. september 2021 udsættes til
senere.
17 - Outrup - Vindue i kirkens apsis
Ribe Stift fremsender afgørelse vedrørende
reparation af vindue i Ovtrup kirkes apsis.
Ingen bemærkninger.

 

 
Varde Provsti, Roustvej 50, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk