Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat af 12. oktober 2021

 

Varde Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 12. oktober 2021 - d. 12-10-2021 kl. 08:00 til 11:00

Deltagere: Lise Hindsholm, Hans Christian Dalgaard Hansen, Erik Juhl, Grethe Dejbjerg Kristensen, Morten Fester Thaysen, Thorkild Møller Christensen, Anne Mette Strebel

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

2 - Provstiudvalgskassen

Revisionspåtegning og protokollat for provstiudvalgskassens regnskab 2020

Godkendt med følgende bemærkning til punkt 16:

Der kan kun foretages bankoverførsler af to fuldmagter i forening.

Vi har været i dialog med revisoren om dette.

3 - Provstiudvalgskassen

Godkendelse af endelig budget for 2022 afleveret d. 13-09-2021 kl. 13:26

Godkendt.

 

4 - Lunde - Synsudskrift

Synsudskrift 2021 for Lunde kirke

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Thorkild Møller Christensen deltog ikke i punktet.

5 - Aal - Synsudskrifter

Synsudskrifter 2021 for Aal kirke Børsmose kirke

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

 

6 - Årre - Synsudskrift

Synsudskrift 2021 for Årre kirke.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

 

7 - Vester Starup - Niveaufri indgangsforhold

Menighedsrådet fremsender afsluttende regnskab på kr. 316.781,08 for niveaufri indgangsforhold ved Vester Starup kirke.

Provstiudvalget har den 22.01.21 bevilget en samlet anlægsramme på kr. 333.785,23, hvoraf kr. 158.000 er bevilget af anlægsrammen.

Projektet er afsluttet med et overskud på kr. 17.004,15.

Provstiudvalget tager projektregnskabet til efterretning.

Vi gør opmærksom på, at projektregnskabet skal følge kirkekassens regnskab som et biregnskab, i det år hvor projektet er afsluttet.

Der udbetales kr. 145.414,08 af anlægspuljen.

8 - Aal - Renovering materielgård og affaldsplads

Menighedsrådet fremsender anmodning om godkendelse af projekt, budget kr. 760.000, finansieringsplan og aftale om teknisk rådgivning og bistand for renovering af materielgård og afffaldsdepot.

Til finansiering af projektet ansøger menighedsrådet om frigivelse af kr. 345.968 af disponibel anlægsopsparing som beror i kirkekassen og om bevilling af restbeløbet kr. 362.351,62 af anlægspuljen.

Sagen er fremsendt til udtalelse hos Søren Kjær.

Afgørelse:

Sagen har været fremsendt til udtalelse hos bygningskonsulent Søren Kjær, hvis udtalelse vedlægges.

Provstiudvalget godkender projekt.

Provstiudvalget godkender et samlet budget på kr. 760.000 under forudsætning af, at arbejdet udbydes enten i fagentreprise eller i hovedentreprise til mindst 3 tilbudsgivere. Der henvises til Søren Kjærs udtalelse.

Provstiudvalget frigiver anlægsopsparinger på i alt kr. 345.968 som beror i kirkekassen og bevilger op til kr. 362.400 af anlægspuljen.

Vejledning:

Licitationsresultat skal fremsendes til provstiudvalgets orientering.

Vi gøre opmærksom på, at det er menighedsrådets ansvar i samråd med arkitekten at følge udgifterne, således at budgettet for projektet overholdes. Såfremt budgettet overskrides, skal arbejdet stoppes, indtil der er fundet en afklaring af den økonomiske situation.

For nærmere aftale om udbetaling fra anlægspuljen skal I kontakte provstikontoret.

Når arbejdet er afsluttet, skal regnskab for projektet fremsendes til provstiudvalgets behandling.

9 - Ølgod - Kvartalsrapport

Menighedsrådet fremsender kvartalsrapport pr. 30.0.6.2021 inkl. bemærkninger.

Provstiudvalget tager kvartalsregnskabet pr. 30.06.2021 til efterretning og imødeser snarlig modtagelse af kvartalsregnskabet pr. 30.09.2021.

 

10 - Lunde præstegård - Aftale om betaling af forbrugsafgifter

Menighedsrådene fremsender aftale om betaling af forbrugsafgifter i Lunde præstegård.

Provstiudvalget godkender den fremsendte aftale til 30.09.2021. Der er opsat elmålere, som registrere forbruget fra 01.10.2021.

Provstiet imødeser modtagelse af den endelige aftale om afregning af el og vand i præsteboligen. Aftalen skal først godkendes af begge pastoratets menighedsråd og præsten.

Thorkild Møller Christensen deltog ikke i punktet.

11 - Fåborg og Årre - Præstegårdens fremtid

Der skal træffes beslutning om det videre forløb vedrørende proces, der skal lede frem til endelig beslutning om byggeri i Årre.

Proces for det videre forløb om præstegårdens fremtid og byggeri i Årre:

1. Møde om geografisk struktur med udvalg fra Helle-området den 24.11.21.

2. Når der foreligger opsamling fra mødet drøftes sagen i provstiudvalget. Her formuleres punkter til drøftelse i menighedsrådene.

3. Menighedsrådene inviteres til en drøftelse på baggrund af ovennævnte punkter.

4. Provstiudvalget træffer afgørelse om byggeri.

12 - Eventuelt

Anne-Mette Strebel og Grethe Dejbjerg Kristensen forespurgte om mulighed for at købe de Ipads, som provstiet har stillet til rådighed.
Punktet sættes på næste møde.

Tiltag for at tiltrække nye præster drøftes på det kommende præstesamråd.

13 - Blåvandshuk - Kirkesti i Ho

Orientering om kommunalt påbud om genetablering af kirkesti i Ho.

Lise Hindsholm orienterede om møde med Blåvandshuk Menighedsråd om forvaltning af sagen.

 

14 - Kvong - Kirke

Ribe Stift fremsender afgørelse vedrørende udbedring af blytaget på Kvong kirke.

Ingen bemærkninger.

 

15 - Ølgod - Bejsnap Kirke

Ribe Stift fremsender afgørelse vedrørende reparation af tagrytter og etablering af adgangsvej til loftsrum i Bejsnap kirke.

Ingen bemærkninger.

 

 

 
Varde Provsti, Roustvej 50, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk