Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat af 27. oktober 2021

 

Varde Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 27. oktober 2021 - d. 27-10-2021 kl. 15:00 til 18:00

Deltagere: Lise Hindsholm, Hans Christian Dalgaard Hansen, Erik Juhl, Grethe Dejbjerg Kristensen, Thorkild Møller Christensen, Anne Mette Strebel Afbud: Morten Fester Thaysen

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

2 - Kirkekassernes årsregnskaber 2020

Behandling af kirkekassernes årsregnskaber for 2020. Regnskaber, protokollater og menighedsrådenes behandling af protokollat kan I finde i DATAARKIVET på DAPen under bjælken "Regnskab, provstiudvalg"

Der er vedlagt en samleoversigt over revisorens særlige bemærkninger til de enkelte regnskaber.

Vi behandler de regnskaber, hvor menighedsrådet har behandlet protokollatet, hvilket fremgår af, om der er en dato i følgende kolonne i DATAARKIVET: "Beh. af protokollat".

Dags dato mangler vi at modtage fra Henne-Lønne, Lunde, Ovtrup og Skovlund.

Provstiudvalget har behandlet og godkendt følgende kasser:

Aal Agerbæk Alslev Ansager Billum Blåvandshuk Fåborg Hodde Horne Janderup Kvong Nr. Nebel-Lydum Rousthøje Strellev Thorstrup Tistrup Varde Årre

Næsbjerg:
Godkendt med bemærkning om, at regler for arbejdstøj jf. gældende cirkulære skal efterleves.
Vester Starup:
Godkendt med bemærkning om, at der ikke kan udbetales telefongodtgørelse til menighedsrådsmedlemmer der modtager honorar. Menighedsrådet skal foranledige, at der ikke udbetales telefongodtgørelse i 2021 og fremadrettet. De vejledende rammer for honorar skal overholdes.
Ølgod:
Godkendt med følgende bemærkninger til revisionsprotokollatets
Punkt 6 og 7: Menighedsrådet og provstiet har været i dialog om det store underskud siden efteråret 2020. Menighedsrådet arbejder ihærdigt på at rette op på den økonomiske situation.
Punkt 8 og 9: Regler for arbejdstøj jf. gældende cirkulære skal efterleves.
Øse:
Godkendt med følgende bemærkning til revisionsprotokollatets punkt 6: Menighedsrådet skal foranledige, at der ikke udbetales skattefri godtgørelse til menighedsrådsmedlemmer, der modtager honorar i 2021 og fremadrettet.

Regnskaberne for Henne-Lønne, Lunde, Ovtrup og Skovlund vil blive behandlet, når vi modtager menighedsrådenes behandling.

3 - Provstiudvalgskassen

Ribe Stift fremsender meddelelse om forvaltningstilsyn vedrørende kvartalsrapport pr. 30.06.2021

Ingen bemærkninger.

 

4 - Provstiudvalgskassen

Kvartalsrapport pr. 30.09.2021 inkl. bemærkninger
Anlægspuljen pr. 30.09.2021
5%-midler pr. 30.09.2021

Godkendt.

 

5 - Fra Lise Hindsholm, Studietur til Mecklenburg- Vorpommern

Provsten fremsender anmodning om bevilling til dækning af udgifter til Studietur i november 2021 til Mecklenburg-Vorpommern arrangeret af biskoppen.

Godkendt.

Lise Hindsholm deltog ikke i punktet.

6 - IPads til PU-medlemmer

IPads stillet til rådighed for PU-medlemmer.

(Kopieret til mødet 'Provstiudvalgsmøde den 10. november 2021')

Punktet er udsat til næste møde.

7 - Næsbjerg - Depotplads og grøn område

Menighedsrådet fremsender det afsluttende byggeregnskab på kr. 465.705,85 for etablering af ny depotplads og renovering af det grønne område nord for kirkegården.

Der var budgetteret med kr. 544.252,43 til projektet, som afsluttes med et overskud på kr. 78.546,58.

Menighedsrådet anmoder om, at overskuddet overføres til etape 2.

Provstiudvalget anerkender det flotte regnskabsmæssige resultat på nærværende projekt og tager regnskabet til efterretning.

Vi gør opmærksom på, at projektregnskabet skal følge kirkekassens regnskab som et biregnskab, i det år hvor projektet er afsluttet.

Overskud fra bevillinger af anlægspuljen kan ikke overføres til andre projekter. Beløbet falder tilbage i puljen, hvor alle menighedsråd har mulighed for at søge om bevillinger. Det er på denne vis, vi får mulighed for at imødekomme bevillinger til projekter, som ikke holder budgettet.

Nye projekter vil blive behandlet som en ny sag og et selvstændigt projekt

8 - Næsbjerg - Stibelægning

Menighedsrådet fremsender projekt, budget kr. 982.325,85 og aftale om rådgivning og bistand for stibelægning på Næsbjerg kirkegård.

Menighedsrådet anmoder om bevilling af anlægspuljen til finansiering af projektet.

Sagen er fremsendt til udtalelse hos kirkegårdskonsulent Mette Faurskov.

(Kopieret til mødet 'Provstiudvalgsmøde den 10. november 2021')

Punktet er udsat til næste møde, da vi ikke har modtaget udtalelse fra Mette Faurskov.

9 - Janderup - Salg af jord.

Menighedsrådet fremsender anmodning om godkendelse af vedlagte købsaftale vedrørende salg af jord og skov til en kontantpris på kr. 534.000.

Provstiudvalget godkender den fremsendte købsaftale.

Vi gør opmærksom på, at tinglysningen skal tiltrædes af provstiudvalget.

Herudover henledes opmærksomheden på, at salgsprovenu ved fremkomst skal indbetales til kirke- og embedskapitalerne i Ribe Stift.

Lise Hindsholm deltog ikke i punktet.

10 - Janderup - Kirken

Menighedsrådet fremsender projektregnskab kr. 813.188,23 for udskiftning af tag på Janderup kirkes sydside.

Provstiudvalget tager projektregnskabet på kr. 813.188,23 til efterretning, og bevilger yderligere kr. 18.688,20 af anlægspuljen.

Vi gør opmærksom på, at projektregnskabet skal følge det ordinære regnskab som et biregnskab, i det år hvor projektet er afsluttet.

11 - Varde - Synsudskrifter

Menighedsrådet fremsender synsudskrifter 2021 for følgende bygninger: Arnbjerg Kapel
Arnbjerg mandskabsbygning
Jægumsvej 45, konfirmandfløj
Sct. Jacobi kirke
Kirkens Hus
Vestervold 1, konfirmandfløj
Østerlund kirkesal
Østerlund mandskabsbygning

Alle synsudskrifter godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Provstiudvalget gør opmærksom på, at udgifter til vedligehold af fuger og udskiftning af rustent jern i murværk er en løbende vedligeholdelsesopgave, som finansieres af driftsmidler. Der kan ikke forventes anlægsbevilling til denne form for opgaver.

12 - Varde - Præstegården Vestervold 1

Menighedsrådet ansøger om ændret afregningstidspunkt for bevilling kr. 110.000 til renovering af præstegårdshaven Vestervold 1, Varde, idet haven skal bruges til oplagsplads og skurvogn under opførelsen af det nye kirkehus.

Provstiudvalget godkender den ændrede afregningstidspunkt og sætter pris på, at de kirkelige midler bruges med omtanke og god forvaltningsskik.

 

13 - Varde - Østerlund Kirkegård

Menighedsrådet fremsender anmodning om godkendelse af forslag til etablering af gravgård 8 på Østerlund kirkegård.

Sagen er sendt til udtalelse hos kirkegårdskonsulent Anne Vium Skaarup.

Projektet har været fremsendt til udtalelse hos kirkegårdskonsulent Anne Vium Skaarup, hvis udtalelse vedlægges.

Provstiudvalget godkender projektet under forudsætning af at Anne Vium Skaarups anbefalinger følges.

14 - Eventuelt H.C. Dalgaard Hansen orienterede om stiftsrådsmødet.

15 - Lokalfinancieret præstestilling

Kirkeministeriet fremsender meddelelse om godkendelse af lokalfinansieret præstestilling i Alslev, Janderup og Billum pastorat.

Ingen bemærkninger.

 

16 - Ansager - kirke

Ribe Stift fremsender afgørelse vedrørende udskiftning af varmerør ved Ansager kirke.

Ingen bemærkninger.

 

17 - Blåvandshuk - Ho kirke

Ribe Stift fremsender afgørelse om udskiftning af del af en bærende loftsbjælke i Ho kirke.

Ingen bemærkninger.

 

 

 
Varde Provsti, Roustvej 50, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk