Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat af 30. juni 2021

 

Referat af 30. juni 2021

Varde Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 30. juni 2021 - d. 30-06-2021 kl. 15:00 til 18:00

Deltagere: Lise Hindsholm, Hans Christian Dalgaard Hansen, Grethe Dejbjerg Kristensen, Thorkild Møller
Christensen, Anne Mette Strebel
Afbud: Erik Juhl, Morten Fester Thaysen

 

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden Godkendt
2 - Anlægspuljen
Udkast til ændring af vedtægt for anlægspuljen.
Ændringen af forslaget er indstillet af
provstiudvalget til endelig vedtagelse på
budgetsamrådet.
3 - Høring - Lokalfinansieret sognepræst
Ribe Stift anmoder om, at provstiudvalget fortsat
opretholder de 50% lokalfinansiering af sognepræst i
Alslev-Janderup og Billum pastorat i 2022.
Provstiudvalget er indstillet på at bevilge stillingens
finansiering i 2022 med forventning om, at udgiften
fra 2023 finansieres af stiftet.
Der træffes endelig beslutning i forbindelse med
fastsættelse af den endelige ligning for 2022 senest
den 15.09.2021.
4 - Thorstrup - Præstegård
Menighedsrådet fremsender afsluttende regnskab
for nyt tag på præstegården i Thorstrup.
Provstiudvalget tager regnskabet til efterretning.
Vi gør opmærksom på, at projektregnskabet skal
følge menighedsrådets regnskab som et biregnskab, i
det år hvor projektet er afsluttet.
5 - Kvong - Kirkens tag
Menighedsrådet fremsender projekt, budget kr.
2.677.200, finansieringsplan og aftale om teknisk
rådgivning og bistand vedrørende istandsættelse af
tagkonstruktion og udskiftning af blytag med
følgearbejder på Kvong kirke.
Menighedsrådet anmoder om at kr. 100.000
finansieres af menighedsrådets frie midler og om
bevilling af anlægspuljen på kr. 2.577.200.
Provstiudvalget har forud for behandling af projekt,
budget og finansieringsplan for istandsættelse af
tagkonstruktion og udskiftning af blytag på Kvong
kirke været i kontakt med sagens arkitekt.
Arkitekten oplyser, at blytækkeren først kan finde tid
til at udføre arbejdet i 2023.
Provstiudvalget er indstillet på at bevilge midler til
arbejdet i budget 2023. I mellemtiden skal
menighedsrådet kontakte Folkekirkens
Forsikringsenhed for en afklaring om, hvorvidt der
kan opnås forsikringsdækning for rådskader m.v.
Menighedsrådet skal foranledige, at udgiften tages
med i budgetbidraget for 2023 som et anlægsønske.
Sagen er fremsendt til stiftsøvrighedens
godkendelse.
Sagen kan først igangsættes, når stiftsøvrighedens
godkendelse og provstiudvalgets tilsagn om bevilling
foreligger.
Arkitekten oplyste, at det er anbefalelsesværdigt, at
der udføres midlertidig reparation af blytaget, som
iflg. blytækkeren kan udføres for ca. kr. 10.000. Dette
vil blytækkeren kunne finde tid til at udføre. En
sådan reparationen bør aftales med arkitekten.
Udgiften anses for at være almindelig vedligehold og
skal derfor finansieres af kirkekassens driftsmidler.
6 - Varde - Renovering Arnbjerg Kapel
Genbehandling:
Menighedsrådet fremsender forprojekt og
budgetoverslag kr. 4.550.000 for renovering af
Arnbjerg kapel.
Der i budget 2021 henlagt 3 mil. i anlægspuljen til
projektet.
Menighedsrådet anmoder om provstiudvalgets
tilkendegivelse af, hvorvidt der kan tilføres midler til
projektet.
Provstiudvalget har genbehandlet sagen, og finder at
det foreliggende projekt ganske vist er en
gennemgribende istandsættelse, men at det efter
vores opfattelse ikke bibringer rummet noget nyt.
Provstiudvalget er sindet at bevilge et beløb i
størrelsesorden på 4.500.000 til et mere visionært
projekt.
Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet
ansøger om besøg af konsulentrunden med henblik
på rådgivning om nytænkende forslag.
7 - Nr. Nebel-Lydum - Salg af jord og skovrejsning.
Menighedsrådet fremsender anmodning om salg af
5,35 ha præstegårdsjord på Bork Mærsk matr.nr.
124.
Menighedsrådet anmoder om, at en del af
salgsprovenuet anvendes til rejsning af skov på 5,1
ha præstegårdsjord beliggende Fidde matr. nr. 3m
og 3k m.fl.
Herudover anmoder menighedsrådet om, at en
eventuel resterende del af salgsprovenuet anvendes
til forbedringer af personalefaciliteterne ved Lydum
kirke.
Inden provstiudvalget kan tage stilling til sagen, skal
menighedsrådene genfremsende ansøgningen med
Kvong Menighedsråd som medunderskriver, da der
er tale om præstegårdsjord, som ejes i fællesskab af
pastoratets menighedsråd.
Samtidig skal der fremsendes budget for fremtidig
drift af det påtænkte skovområde.
Vi gør opmærksom på, at salgsprovenu skal deles
mellem pastoratets menighedsråd, med mindre der
foreligger aftale mellem menighedsrådene om
anvendelse af beløbet til anlægsudgifter.
Salgsprovenu skal indbetales til kapitalforvaltningen i
stiftet med mindre der foreligger et af
provstiudvalget godkendt anlægsprojekt ved
provenuets fremkomst.
8 - Budgetsamråd
Planlægning af budgetsamråd den 02.09.2021.
Den endelige dagsorden udarbejdes og udsendes.
9 - Eventuelt 9 - Eventuelt
10 - Varde - Østerlund Kirkesal
Ribe Stift fremsender afgørelse vedrørende
belægning på parti foran Østerlund kirkesal.
Ingen bemærkninger.
 

 

 

 
Varde Provsti, Roustvej 50, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk