Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat af 8. december 2021

 

Varde Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 8. december 2021 - d. 08-12-2021 kl. 14:00 til 17:00

Deltagere: Lise Hindsholm, Bente Dalgas Kristiansen, Erik Juhl, Steen Lauritz Andersen, Morten Fester Thaysen, Thorkild Møller Christensen, Ejnar Kudsk

Morten Thaysen deltog ikke i punkterne 2 - 19.

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Godkendt med bemærkning om, at der er indføjet et nyt punkt 29: Anlægspuljen

Tidligere punkt 29 og 30 er derfor rykket til henholdsvis punkt 30 og

2 - Godkendelse af regnskab 2020

Godkendelse af regnskab og protokollat for 2020 for Henne-Lønne Kirkekasse, såfremt menighedsrådet afleverer deres behandling af protokollatet på DATAARKIVET inden mødet.

Sidste frist for aflevering var den 15. oktober 2021. Der er rykket 2 gange for aflevering.

Morten Thaysen har ansvaret for Henne-Lønne.

Godkendt med bemærkning om at den bortkomne kollektbog skal erstattes af en ny, såfremt sognene foretager indsamlinger ved gudstjenesterne.

 

3 - Provstiudvalgskassen

Ribe Stift fremsender meddelelse om godkendelse af provstiudvalgskassens regnskab for 2020.

Taget til efterretning.

 

4 - Samarbejdsaftale - Ældreplejepræst

Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Varde Provsti og Varde Kommune om ansættelse af 50% præstestilling i ældreplejen.

Godkendt.

 

5 - Ansager - Synsudskrift

Synsudskrift for Ansager præstegård.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

 

6 - Ølgod - Økonomi

Menighedsrådet fremsender kvartalsrapport pr. 30.09.2021 inkl. bemærkninger.

Provstiudvalget tager kvartalsrapporten til efterretning og imødeser modtagelse af det endelig regnskab for 2021.

Bente Dalgas Kristiansen deltog ikke i punktet.

7 - Fåborg - møbler til graverfaciliteter

Menighedsrådet fremsender afsluttende regnskab på kr. 4.220,02 for køb af møbler til graverfaciliteterne ved Fåborg kirke.

Provstiudvalget har den 11.12.2019 bevilget et forbrug på op til kr. 10.000 af anlægsopsparing til køb af møbler.

Provstiudvalget tager regnskabet til efterretning.

Vi gør opmærksom på, at regnskabet skal følge kirkekassens regnskab som et biregnskab i det år, hvor indkøbet er afsluttet.

Projektet anses som værende afsluttet.

8 - Lunde - Præstegården

Menighedsrådene fremsender aftale med sognepræsten om pasning af have og gårdsplads ved Lunde præstegård.

Godkendt.

Thorkild Møller Kristensen deltog ikke i punktet.

9 - Lunde - Præstegården

Menighedsrådene fremsender projekt, budget kr. 42.500 og finansieringsplan for isætning af garageport og loftslem i garagen i Lunde præstegård.

Menighedsrådene anmoder om bevilling af anlægspuljen på kr. 42.500 til finansiering af projektet.

Sagen har været fremsendt til udtalelse hos bygningskonsulent Søren Kjær. Kopi af udtalelse vedlægges.

Provstiudvalget godkender projekt, budget kr. 42.500 og finansieringsplan for ny garageport og loftslem i Lunde præstegård.

Provstiudvalget bevilger op til kr. 42.500 af de kr. 500.000, der er henlagt i anlægspuljen i budget 2022.

Thorkild Møller Kristensen deltog ikke i punktet.

10 - Lunde - Præstegården

Menighedsrådene fremsender projektregnskab kr. 150.289,75 for nyt køkken i Lunde præstegård i forbindelse med præsteskifte.

Provstiudvalget har på mødet den 09.12.2020 bevilget op til kr. 154.000 af anlægspuljen.

Provstiudvalget tager projektregnskabet til efterretning.

Vi gør opmærksom på, at projektregnskabet skal følge kirkekassens regnskab som et biregnskab år, hvor projektet er afsluttet.

Kr. 150.289,75 vil blive overført fra anlægspuljen til menighedsrådets konto.

Projektet anses for værende afsluttet.

Thorkild Møller Kristensen deltog ikke i punktet.

11 - Lunde - Præstegården

Menighedsrådene fremsender projektregnskab kr. 180.339,55 for istandsættelse af præstegården og præstegårdshaven i forbindelse med præsteskifte.

Provstiudvalget har den 07.10.2020 bevilget kr. 227.350 af anlægspuljen.

Provstiudvalget tager projektregnskabet til efterretning.

Vi gør opmærksom på, at projektregnskabet skal følge kirkekassens regnskab som et biregnskab i det år, hvor projektet er afsluttet.

Kr. 180.339,55 vil blive overført fra anlægspuljen til menighedsrådets konto.

Projektet anses for værende afsluttet.

Thorkild Møller Kristensen deltog ikke i punktet.

12 - Billum - Fredskov

Menighedsrådet fremsender projektregnskab kr. 30.000 for oprydning i fredsskov ved Billum kirke.

Provstiudvalget har den 20.02.2019 bevilget kr. 30.000 af anlægspuljen.

Der er ikke som angivet i projektregnkabet udbetalt kr. 15.000 af anlægspuljen i 2019.

Provstiudvalget tager projektregnskabet til efterretning.

Provstiudvalget frigiver anlægsopsparing på kr. 22.765,71 som beror i kirkekassen og udbetaler kr. 18.000 af anlægspuljen til finansiering af projektet. Eventuel difference i forbindelse med ophævelse af anlægsopsparingskontoen reguleres i de frie midler.

Vi gør opmærksom på, at projektregnskabet skal følge kirkekassens regnskab som et biregnskab i det år, hvor projektet er afsluttet.

Kr. 18.000 vil blive overført fra anlægspuljen til menighedsrådets konto.

Projektet anses for værende afsluttet.

Lise Hindsholm deltog ikke i punktet.

13 - Janderup - Kirken

Menighedsrådet fremsender projektregnskab kr. 149.437,50 for nyt varmestyring i Janderup kirke.

Provstiudvalget har den 22.01.2021 bevilget kr. 167.500 af anlægspuljen.

Provstiudvalget tager projektregnskabet til efterretning.

Vi gør opmærksom på, at projektregnskabet skal følge kirkekassens regnskab som et biregnskab i det år, hvor projektet er afsluttet.

Kr. 43.937,50 vil blive overført fra anlægspuljen til menighedsrådets konto.

Projektet anses for værende afsluttet.

Lise Hindsholm deltog ikke i punktet.

14 - Skovlund - Kirkegården

Menighedsrådet fremsender projektregnskab kr. 16.493,76 for træfældning på Skovlund kirkegård.

Provstiudvalget har den 9.12.20 bevilget en anlægsramme på op til kr. 18.125 af anlægsopsparing som beror i kirkekassen.

Provstiudvalget tager projektregnskabet til efterretning.

Restindestående på anlægsopsparing kr. 9.160,28 kan søges fri til kommende anlægsprojekter.

Vi gør opmærksom på, at projektregnskabet skal følge kirkekassens regnskab som et biregnskab i det år, hvor projektet er afsluttet.

Projektet anses for værende afsluttet.

15 - Skovlund - Kirkegård

Menighedsrådet fremsender projektregnskab kr. 176.935,07 for ny flisebelægning og belysning på Skovlund kirkegård.

Provstiudvalget har den 17.02.21 bevilget kr. 175.000 af anlægspuljen til projektet.

Menighedsrådet anmoder om, at budgetoverskridelsen kr. 1.935,07 finansieres af menighedsrådets frie midler.

Provstiudvalget tager projektregnskabet til efterretning og godkender, at restbeløbet finansieres af menighedsrådets frie midler.

Vi gør opmærksom på, at projektregnskabet skal følge kirkekassens regnskab som et biregnskab i det år, hvor projektet er afsluttet.

Kr. 175.000 vil blive overført fra anlægspuljen til menighedsrådets konto.

Projektet anses for værende afsluttet.

16 - Varde - Jacobi kirke

Menighedsrådet fremsender projektregnskab kr. 720.885,16 for nyt blytag på Sct. Jacobi kirkes apsis.

Provstiudvalget har den 13.06.20 og 17.05.21 bevilget en samlet budgetramme på kr. 671.500 til projektet, heraf kr. 149.000 af anlægspuljen.

Regnskabet viser et underskud på 49.385,16.

Menighedsrådet anmoder om, at underskuddet finansieres med kr. 32.975,02 af hjemfaldne gravstedskapitaler fra før 1987 og at restbeløbet kr. 16.410,14 finansieres af frie midler.

Provstiudvalget tager regnskabet til efterretning og godkender finansieringen af underskuddet.

Vi gør opmærksom på, at projektregnskabet skal følge kirkekassens regnskab som et biregnskab i det regnskabsår år, hvor projektet er afsluttet.

Kr. 149.000 vil blive overført fra anlægspuljen til menighedsrådets konto.

Projektet anses for at være afsluttet.

Steen Lauritz Andersen deltog ikke i punktet.

17 - Varde - Østerlund Kirkesal

Menighedsrådet fremsender projektregnskab kr. 304.170,40 for ny flisebelægning indgangspartiet ved Østerlund Kirkesal.

Provstiudvalget har den 4.11.2020 bevilget kr. 300.000 til projektet.

Menighedsrådet anmoder om, at restbeløbet kr. 4.170,40 finansieres af frie midler.

Provstiudvalget tager regnskabet til efterretning og godkender finansieringen af underskuddet.

Vi gør opmærksom på, at projektregnskabet skal følge kirkekassens regnskab som et biregnskab i det regnskabsår år, hvor projektet er afsluttet.

Kr. 300.000 vil blive overført fra anlægspuljen til menighedsrådets konto.

Projektet anses for at være afsluttet.

Steen Lauritz Andersen deltog ikke i punkte

18 - Vester Starup - Kirkegården

Menighedsrådet fremsender anmodning om tillægsbevilling af anlægspuljen på kr. 10.101,80 i det Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har nedsat tilskuddet fra tilgængelighedspuljen i forbindelse med deres behandling af projektregnskabet.

Provstiudvalget bevilger yderligere kr. 10.101,80 af anlægspuljen til adgangsforhold ved Vester Starup kirke.

kr. 10.101,80 vil blive overført fra anlægspuljen til menighedsrådets konto.

Projektet anses for værende afsluttet.

19 - Vester Starup - Kirken

Menighedsrådet fremsender projekt, budget kr. 425.854, finansieringsplan og aftale om teknisk rådgivning og bistand for renovering af prædikestol, altertavle og sideskabe i Vester Starup kirke.

Menighedsrådet anmoder om bevilling på kr. 425.854 af anlægspuljen til finansiering af projekt

Afgørelse:

Provstiudvalget godkender budgettet og bevilger op til kr. 376.400 af anlægspuljen. Restbeløbet kr. 49.500 skal menighedsrådet søge fri af kirke- og embedskapitaler indestående på andet indlån med rente og ekspropriationserstatninger i Ribe Stift.

Projektet er sendt til Ribe Stift, og arbejdet kan først igangsætte, når stiftsøvrighedens godkendelse foreligger.

Vejledning om det videre forløb:

Der skal fremsendes separat ansøgning om frigivelse af kirke- og embedskapitaler. Ansøgningen skal indeholde oplysning om saldi på de konti der ønskes udbetalt og anmodning om at saldi + renter til udbetalingsdato frigives, således at kontiene kan ophæves. Ansøgningen skal sendes ad tjenstlig vej via provstiet.

Licitationsresultat skal fremsendes til provstiudvalgets orientering.

Vi gør opmærksom på, at det er menighedsrådets ansvar i samråd med arkitekten at følge udgifterne, således at budgettet for projektet overholdes. Såfremt budgettet overskrides, skal arbejdet stoppes, indtil der er fundet en afklaring af den økonomiske situation.

For nærmere aftale om udbetaling fra anlægspuljen skal I kontakte provstikontoret.

Når arbejdet er afsluttet, skal regnskab for projektet fremsendes til provstiudvalgets behandling.

20 - Ølgod - Kirkegårdsvedtægt

Menighedsrådet anmoder om godkendelse af tillæg til kirkegårdsvedtægt for Ølgod kirkegård.

Menighedsrådet ønsker, at der oprettes ny ydelse nummer 4704 Lapidarier 1 gravminde til en pris på kr. 446,42 inkl. moms.

Godkendt.

Bente Dalgas Kristiansen deltog ikke i punktet.

21 - Skærmbriller

Provstisekretæren anmoder om dækning af udgift til skærmbriller kr. 3.349.

Godkendt.

 

22 - Forbrugsafgifter i præstegårdene

Der skal træffes principiel beslutning om, hvordan afregningen af elforbrug skal ske i de tilfælde, hvor præsten bor i embedsbolig uden tjenstligt kontor.

Da der ikke er tjenstlige lokaler i præsteboligen, kan der ikke ydes tilskud til elregningen.

Der sendes meddelelse om dette til Ølgod og Øse menighedsråd.

23 - Mødedatoer 2022

Planlægning af mødedatoer 2022.

HUSK kalender.

Mødeplanen blev drøftet, der var enkelte rettelser.

Planen tilrettes og udsendes.

24 - Budget 2022

Provstiet har gennemgået de af menighedsrådene fremsendte budgetter for 2022.

Alle budgetter meldes klar til offentliggørelse på DATAARKIVET.

25 - Nr. Nebel - Lydum - Jagtleje

Menighedsrådet anmoder om godkendelse af jagtlejekontrakt med Kim Storgaard Hvirring med udløb 31.12.2026 .

Kontrakten er fremsendt til konsulentudtalelse hos SEGES.

Kontrakten har været fremsendt til udtalelse hos SEGES. Kopi af udtalelse vedlægges.

Godkendt

26 - Nr. Nebel - Lydum - Forpagtningskontrakt

Menighedsrådet anmoder om godkendelse af forpagtningskontrakt med Lunde Maskinstation med udløb 31.12.2026.

Kontrakten er fremsendt til konsulentudtalelse hos SEGES.

Kontrakten har været fremsendt til udtalelse hos SEGES. Kopi af udtalelse vedlægges.

Godkendt.

27 - Nr. Nebel-Lydum - Forpagtningskontrakt

Menighedsrådet anmoder om godkendelse af forpagtningskontrakt med Lunde Maskinstation med udløb 31.12.2026.

Kontrakten er fremsendt til konsulentudtalelse hos SEGES.

Kontrakten har været fremsendt til udtalelse hos SEGES. Kopi af udtalelse vedlægges.

Godkendt.

28 - Nr. Nebel - Lydum - Forpagtningskontrakt

Menighedsrådet anmoder om godkendelse af forpagtningskontrakt med Karl Barslund med udløb 31.12.2026.

Kontrakten er fremsendt til konsulentudtalelse hos SEGES.

Kontrakten har været fremsendt til udtalelse hos SEGES. Kopi af udtalelse vedlægges.

Godkendt.

29 - Anlægspuljen

Kirkeministeriet fremsender meddelelse om at forsøge med anlægspulje kan forlænges til 31.12.2023.

Provstiudvalget ansøger om at forsøgsordningen må fortsætte i den udvidede forsøgsperiode til 31.12.23.

Med henvisning til provstiets skrivelse af 15.09.2021 anmoder vi om at forsøget herefter gøres permanent.

30 - Eventuelt

 

Intet.

 

31 - Hodde - Kirken

Ribe Stift fremsender afgørelse om renovering af blytag på Hodde kirkes tårn.

Ingen bemærkninger.

 

 
Varde Provsti, Kirkens Hus, Vestervold 2F, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21233307 - EAN nr.: 5798000856660