Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 17. februar 2021

 

Referat fra 17. februar 2021

Varde Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 17. februar 2021 - d. 17-02-2021 kl. 15:00 til 18:00

Deltagere: Lise Hindsholm, Hans Christian Dalgaard Hansen, Grethe Dejbjerg Kristensen, Erik Juhl, Anne Mette Strebel, Thorkild Møller Christensen Afbud: Morten Fester Thaysen

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden Godkendt.
2 - Provstiudvalgskassen
Der er udarbejdet udkast til regnskab og resultatdisponering for provstiudvalgkassens regnskab pr. 31.12.2020.
Sager:
PUK - Varde Provsti - 2018 - 2019 - 2020 (2018 - 2622)
Der afsættes kr. 100.000 til seminardag for menighedsråd og kr. 200.000 til udgifter i forbindelse
med flytning af provstikontoret. Det endelige regnskab udarbejdes og godkendes på næste møde.
3 - Anlægspuljen
Grene Provsti fremsender meddelelse om forvaltningstilsyn vedrørende  anlægspuljen 2019.
Sager:
Økonomi - Varde provsti - Anlægspulje (2019 - 18408)
Provstiudvalget tager Grene Provstis tilsynsrapport til efterretning.
Provstiudvalget vurderer løbende, hvorvidt beløb afsat til ikke gennemførte projekter fra tidligere år bør tilbageføres til kommende anlægsprojekter.
Vi overvejer en ændring af vedtægten, således at der ved budgetlægning gives meddelelse om, at man er sindet at støtte anlægsprojekter. Menighedsrådet
skal så indsende deres projekt til endelig bevilling og godkendelse inden 2 år, ellers bortfalder tilsagnet. Ønsker de fortsat at gennemføre projektet, skal det med som et budgetønske igen.

4 - Budget 2022
Oplysninger til budgetmodel fra sognepræster.

Planlægning af erstatning for det forberedende budgetsamråd.

Vedtægt for anlægspuljen.
Sager:
Budget 2022 - Varde Provsti (2021 - 2060)


Der var enighed om, at aflyste gudstjenester også tæller i budgetmodellen.
Der sendes meddelelse til menighedsrådene om aflysning af det forberedende budgetsamråd.
De foreløbige rammer udmeldes på økonomiportalen.
Der udsendes kopi af beregninger i budgetmodellen og foreløbig prognose for den kirkelige ligning.
Menighedsrådene tilbydes hjælp pr. telefon eller på møde med det enkelte menighedsråd.
Forslag til vedtægter udarbejdes og udsendes som materiale til formandsmødet.

5 - Planlægning af møde.
Planlægning af møde for formænd og kasserere.

Sager: Kurser og møder for menighedsråd - Varde provsti (2020 - 24740)


Dagsorden:
Folkekirkens lokale økonomi v/Lise Hindsholm
Spørgsmålet om besluttende samråd v/Lise Hindsholm
Gennemgang af Varde Provstis økonomimodellen v/Lise Hindsholm
Hvor skal kompetencen til personalenormering ligge v/Lise Hindsholm
Erfaringsudveksling i grupper:
Hvordan arbejder vi med visioner i menighedsrådet? v/Thorkild Møller Christensen
Hvordan kan vi bruge hinanden? v/Erik Juul
Ordet er frit.
Der bestilles lokaler i Hodde-Tistrup Hallen. Bordopstilling grupper til 4
Anne-Mette laver bordplan.
6 - Skovlund - Flisebelægning
Menighedsrådet fremsender anmodning om etablering af ny stibelægning på Skovlund kirkegård. Menighedsrådet anmoder om bevilling af anlægspuljen på kr. 175.000 til finansiering af projektet.
Sagen har tidligere været behandlet på provstiudvalgsmøde den 9. december 2020, hvor provstiudvalget tilkendegav, at være indstillet på at godkende bevilling af anlægspuljen til finansiering af projektet.
Sager:
Varde Provsti - Byggesag - Skovlund Kirke - Skovlund
Sogns Menighedsråd - Kirkegårde - Stibelægning
(2021 - 4015)

Afgørelse:
Provstiudvalget godkender budget kr. 175.000 samt finansieringsplanen og bevilger op til kr. 175.000 af anlægspuljen til finansiering af projektet.

Sagen er fremsendt til Ribe Stift, og arbejdet kan først igangsættes, når stiftsøvrighedens godkendelse foreligger.
Vejledning:
Vi gøre opmærksom på, at det er menighedsrådets ansvar at følge udgifterne, således at budgettet for projektet overholdes. Såfremt budgettet overskrides, skal arbejdet stoppes, indtil der er fundet en afklaring af den økonomiske situation.

For at I kan få udbetalt midler fra anlægspuljen, skal I, når arbejdet er afsluttet, sende projektregnskab og oplysning om menighedsrådets kontonummer. Så vil
vi sørge for, at pengene bliver overført. Hvis I har problemer med likviditeten, kan vi
udbetale et acontobeløb, indtil regnskabet er færdigt.

7 - Thorstrup - Kirkeur
Menighedsrådet fremsende anmodning om opsætning af ur på Thorstrup kirkes tårn til en samlet pris på kr. 60.000. Udgiften til køb af ur og opsætning finansieres af en lokal giver.
Sager:
Varde Provsti - Byggesag - Thorstrup kirke - Thorstrup Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - Ur
på kirkens tårn (2021 - 4183)

Provstiudvalget har intet at bemærke, da opsætning af ur på kirkens tårn er udgiftsneutral for provstiet.

Sagen er fremsendt til Ribe Stift, og arbejdet kan først igangsættes, når stiftsøvrighedens godkendelse foreligger.
8 - Årre - Kirkegården
Menighedsrådet fremsender anmodning om igangsætning af etape 3A og 3B, og om ændring af etape 2 i udviklingsplanen.
Herudover anmoder menighedsrådet om tilladelse til at erstatte de eksisterende egetræer på "den ny kirkegård" med mindre træer som f.eks. Japansk Kirsebær eller lignende.
Sager:
Udviklingsplan for kirkegården - Årre (2021 - 4164)

Provstiudvalget kan ikke tage stilling til anmodningen på det foreliggende grundlag.

Menighedsrådet skal udarbejde plantegning og projektbeskrivelse i en sådan form, at det kan forelægges kirkegårdskonsulenten til udtalelse.

9 - Ølgod - Vaskeplads
Menighedsrådet fremsender udkast til rådgiveraftale vedrørende etablering af ny vaskeplads ved kirkegården.
Sager:
Varde Provsti - Byggesag - Ølgod Kirke - Ølgod Sogns
Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og
omgivelser - Etablering af vaskeplads med
olieudskiller (2020 - 34496)

Aftale om teknisk rådgivning og bistand har været fremsendt til udtalelse hos Ribe Stift. Kopi af stiftets udtalelse vedlægges.
Menighedsrådet skal forholde sig til stiftets bemærkninger.
Revideret aftale skal fremsendes til provstiudvalgets behandling.
10 - Hjemmeplejepræst
Forsøg med ansættelse af 50% hjemmeplejepræst i Varde Provsti.
Sager:
Hjemmeplejepræst - Varde Kommune, Varde Provsti
(2021 - 4878)

Provstiudvalget bakker op om ideen.
11 - Lunde og Ovtrup - Forpagtningskontrakt
Menighedsrådene fremsender anmodning om godkendelse af forpagtningskontrakt med Kristian Høj for perioden 01.01.21 - 31.12.25
Sager:
Forpagtningskontrakt - Lunde Sogn, Varde Provsti - Kristian Høj udløb 31.12.2025 (2020 - 34937)

Godkendt.
12 - Eventuelt
Sager:
Eventuelt - Punkt til PU-møder (2018 - 5707)

Thorkild Møller Kristensen, Morten F. Thaysen og Christina Rygaard Kristiansen tilmeldes Kirke.dk.

Mødet den 10. marts 2021 er ændret til den 17. marts 2021 kl. 8.00 til 11.00.
Mødet den 14. april er ændret til kl. 17.00 - 21.00.
Mødet den 11. maj er ændret til den 17.maj kl. 15.00 til 18.00.

Orientering om status for sognehuset i Varde.

Revisor kontaktes med forslag om, at menighedsrådenes betaling af arbejdstøj og
værnemidler sættes på som fokuspunkt.

Behandling af forpagtningskontrakter sættes på som punkt på næste møde

13 - Aal - Kalkmalerier
Rapport om Nationalmuseets forundersøgelser af kalkmalerierne i Aal kirke.
Sager:
Byggesag - Aal sogn, Varde provsti - Kalkmalerier i
Aal kirke (2019 - 22727)

Ingen bemærkninger.
14 - Alslev - Affugter i kirken
Ribe Stift fremsender afgørelse vedrørende opsætning af affugter i kirken.
Sager:
Varde Provsti - Byggesag - Alslev kirke - Alslev Sogns
Menighedsråd - Kirkebygning - Opsætning af
affugter. (2021 - 1283)

Ingen bemærkninger.
15 - Alslev - Stibelægning
Ribe Stift fremsender afgørelse vedrørende etablering af stibelægning på kirkegården.
Sager:
Varde Provsti - Byggesag - Alslev Kirke - Alslev Sogns
Menighedsråd - Kirkegårde - Stibelægning (2020 - 35402)

Ingen bemærkninger.
 
Varde Provsti, Roustvej 50, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk