Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 22. januar 2021

 

Referat fra 22. januar 2021

Varde Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 22. januar 2021 - d. 22-01-2021 kl. 08:00 til 12:00

Deltagere: Lise Hindsholm, Hans Christian Dalgaard Hansen, Erik Juhl, Grethe Dejbjerg Kristensen, Morten Fester Thaysen, Thorkild Møller Christensen, Anne Mette Strebel

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
2 - Provstiudvalgskassen
Ribe Stift fremsender meddelelse om kvartalsrapport pr. 30.09.2020.
Sager:
PUK - Varde Provsti - 2018 - 2019 - 2020 (2018 - 2622)
Taget til efterretning.
3 - Provstiudvalgskassen - Renteændring
Sydbank fremsender meddelelse om renteændring på erhvervsindlån ændres til -0,75% p.a. for hele saldoen pr. 6. jaunar 2021.
Sager:
PUK - Varde Provsti - 2018 - 2019 - 2020 (2018 -
2622)
Ingen bemærkninger.
4 - Ribe Stift - Konsulentrunder
Ribe Stift fremsender notat om fremtidig afvikling af konsulentrunder i Ribe Stift.
Sager:
Konsulentrunde - Varde Provsti - Notat om afvikling
af fremtidige konsulentrunder ved Ribe Stift (2020 -
36971)
Provstiudvalget tager stiftets notat om afvikling af kommende konsulentrunder af 15.12.2020 til efterretning med bemærkning om, at den gældende lovgivning om betaling af konsulenterne bør følges.
Der henvises til BEK nr. 955 af 06.10.2009 om folkekirkens konsulenter §4.
5 - Ovtrup - Synsudskrift
Menighedsrådet fremsender synsudskrift 2020 for
Ovtrup kirke.
Sager:
Synsudskrifter - Ovtrup (2018 - 3450)
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.
6 - Blåvandshuk - Udviklingsplaner for Ho og Mosevrå kirkegårde.
Menighedsrådet fremsender anmodning om
godkendelse af udviklingsplaner for kirkegårdene i
Ho og Mosevrå dateret den 25. november 2020.
Sager:
Udviklingsplaner for kirkegårdene - Blåvandshuk
Sogn, Varde Provsti (2019 - 15075)
Godkendt.

7 - Blåvandshuk - Kirkegårdsvedtægter
Menighedsrådet fremsender anmodning om
godkendelse af vedtægter for kirkegårdene i Ho,
Oksby og Mosevrå. 

Det der i vedtægterne er anført med rødt, er det som
menighedsrådet har tilføjet udover
standardvedtægten, som findes på DAPen.
Sager:
Kirkegårdsvedtægt - Blåvandshuk sogn, Varde
provsti (2019 - 27440)

Provstiudvalget har behandlet menighedsrådets udkast til kirkegårdsvedtægter for Ho, Mosevrå og Oksby Kirkegårde og har følgende bemærkninger.
Vedtægt for Ho Kirkegård:
§ 4 – en kistegrav bør være minimum 2,6 m lang, jf. vejledningen om kirkegårdsvedtægter
Vejledning_om_kirkegaardsvedtaegter.pdf (altomkirkegaarde.dk)
§ 8 Ad. 2 – individuelle urnegravsteder med hæk omkring (’traditionelle gravsteder i urneformat’) må kunne passes af gravstedsindehaveren, når der ikke er krav om særlig beplantning eller lignende. Der bør være urnegravsteder på kirkegården, som kan erhverves gratis af folkekirkemedlemmer og passes privat. Kravet om, at der skal betales for vedligehold i hele fredningsperioden, skal derfor fjernes for denne afdelings vedkommende.
§ 13 – Her henvises til § 10, men henvisningen må gælde § 12. Rettes.
§ 19 – kravet om en vedligeholdelsesaftale skal kun omfatte afdelingerne 3-4.
§20 – tilsvarende skal afdeling 2 også nævnes her, altså: ’Vedligeholdelsen af gravstederne på afdeling 1-2 …’
§ 24 nr. 5 – trykfejl: stanks ændres til straks
Vedtægt for Mosevrå Kirkegård:
§ 4 – en kistegrav bør være minimum 2,6 m lang, jf. vejledningen om kirkegårdsvedtægter
Vejledning_om_kirkegaardsvedtaegter.pdf (altomkirkegaarde.dk)
§ 8 Ad. 2 – individuelle urnegravsteder med hæk omkring (’traditionelle gravsteder i urneformat’) må kunne passes af gravstedsindehaveren, når der ikke er krav om særlig beplantning eller lignende. Der bør være urnegravsteder på kirkegården, som kan erhverves gratis af folkekirkemedlemmer og passes privat. Kravet om, at der skal betales for vedligehold i hele fredningsperioden, skal derfor fjernes for denne afdelings vedkommende.
§ 13 – Her henvises til § 10, men henvisningen må gælde § 12. Rettes.
§ 19 – kravet om en vedligeholdelsesaftale skal kun omfatte afdelingerne 3-4.
§20 – tilsvarende skal afdeling 2 også nævnes her, altså: ’Vedligeholdelsen af gravstederne på afdeling 1-2 …’
§ 24 nr. 5 – trykfejl: stanks ændres til straks 
Disse to kirkegårdsvedtægter behandles og tilrettes på menighedsrådsmøde, og de tilrettede udgaver indsendes til provstiudvalgets godkendelse.
Vedtægt for Oksby Kirkegård:
Kirkegårdsvedtægten omtaler et skovafsnit (§ 8 nr. 5 og andre paragraffer).
En beskrivelse af dette skovafsnit er aldrig blevet indsendt til godkendelse i provstiudvalget.
Menighedsrådet skal udarbejde plantegning og beskrivelse af skovafsnittet med tydelig angivelse af, hvilke af kirkegårdens gravsteder der indgår i dette afsnit, hvilket anlæg (planter m.m.) og hvilket udtryk afsnittet skal have, og eksempler på de typer af gravminder (’gravsten/stele’) der stilles krav om her. Tegning og beskrivelse skal kunne danne grundlag for en udtalelse fra kirkegårdskonsulenten.
Menighedsrådet skal behandle og godkende tegning og beskrivelse på et menighedsrådsmøde, hvis dette ikke allerede er sket.
Først når provstiudvalget har modtaget og behandlet beskrivelsen af dette skovafsnit, kan kirkegårdsvedtægten for Oksby Kirkegård behandles.

8 - Billum - Varmestyring i Billum kirke
Menighedsrådet fremsender  projektregnskab for nyt varmestyring i Billum kirke.
Regnskabet blev modtaget efter
provstiudvalgsmødet i den 9. december 2020. Med
ønsket om at sagen regnskabsmæssigt kunne
afsluttes i 2020, er beløbet på kr. 109.000 overført til
menighedsrådets konto i 2020. Provsten så intet til
hindring for dette, da regnskabet stemmer overens
med budgettet, og det bevilgede beløb.
Sager:
Byggesag - Billum sogn, Varde provsti - Nyt
varmestyring i Billum kirke. (2019 - 29738)

Provstiudvalget tager regnskabet til efterretning. 
Vi gør opmærksom på, at projektregnskabet skal følge kirkekassens regnskab som et biregnskab, i det år hvor projektet er afsluttet. 

Lise Hindsholm deltog ikke i punktet.

9 - Fåborg - P-plads ved kirken
Menighedsrådet fremsender projektregnskab for renovering af P-plads ved Fåborg kirke.
Regnskabet blev modtaget efter
provstiudvalgsmødet i den 9. december 2020. Med ønsket om at sagen regnskabsmæssigt kunne afsluttes i 2020, er beløbet på kr. 64.227,46 overført til menighedsrådets konto i 2020. Provsten så intet til hindring for dette, da regnskabet viser et mindre
forbrug end det budgetterede og bevilgede beløb.
Sager:
Varde Provsti - Byggesag - Fåborg - Fåborg Sogns
Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og
omgivelser - P-plads (2020 - 11005)
Provstiudvalget tager regnskabet til efterretning.
Vi gør opmærksom på, at projektregnskabet skal følge kirkekassens regnskab som et biregnskab, i det år hvor projektet er afsluttet.
10 - Ølgod - Salg af præstegård
Menighedsrådene fremsender regnskab for salg af
præstegård.
Salgsprovenu kr. 1.822.000 er indbetalt til forvaltning
i kirke- og embedskapitaler i Ribe Stift.
Strellev Menighedsråd kr. 98.388
Ølgod Menighedsråd kr. 1.723.612
Provenuet kan søges fri til kommende
anlægsprojekter.
Sager:
Salg af fast ejendom - Ølgod og Strellev sogne, Varde
provsti - Præsteboligen Rønnevænget 30, Ølgod
(2019 - 22670)
Provstiudvalget tager regnskabet til efterretning.
Vi gør opmærksom på, at regnskabet skal følge
kirkekassens regnskab som et biregnskab, i det år
hvor salget er afsluttet.
11 - Alslev - Affugter i kirken
Menighedsrådet fremsender anmodning om
opsætning af affugter i Alslev kirke.
Overslagspris kr. 20.000.
Menighedsrådet anmoder om frigivelse af kr. 20.000
af salgsprovenu fra salg af præstegårdsjord til
finansiering af udgiften.
Sager:
Varde Provsti - Byggesag - Alslev kirke - Alslev Sogns
Menighedsråd - Kirkebygning - Opsætning af
affugter. (2021 - 1283)
Provstiudvalget anser udgiften for at være en
driftsudgift, som skal finansieres indenfor driftsrammen eller af menighedsrådets frie midler.
Vi afslår derfor frigivelse af kr. 20.000 af
salgsprovenu fra salg af præstegård til finansiering af
udgift til affugter.
Sagen er fremsendt til Ribe Stift, og arbejdet kan
først igangsættes, når stiftsøvrighedens godkendelse
foreligger.

Lise Hindsholm deltog ikke i punktet.
12 - Janderup - Varmestyring i kirken
Menighedsrådet fremsender anmodning om
udskiftning af varmestyringssystemet i Janderup
kirke.
Samlet budget for projektet er kr. 167.437,50.
Menighedsrådet anmoder om bevilling af
anlægspuljen til finansiering af projektet.
Sager:
Varde Provsti - Byggesag - Janderup kirke - Janderup
Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - Varmestyring i
kirken (2021 - 1059)
Provstiudvalget godkender udskiftning af varmestyringssystemet i Janderup kirke og bevilger
op til kr. 167.500 af anlægspuljen til finansiering af projektet.

Lise Hindsholm deltog ikke i punktet.
13 - Janderup - Nyt tag på kirken
Menighedsrådet fremsender projekt, budget kr.
762.500, finansieringsplan, og Aftale om teknisk
rådgivning og bistand vedrørende nyt tag på skibets
sydside på Janderup kirke.
Menighedsrådet anmoder om frigivelse af
anlægsopsparing kr. 67.738,44 som beror i
kirkekassen og om at restbeløbet kr. 694.761,56 bevilges af anlægspuljen.
Sager:
Varde Provsti - Byggesag - Janderup kirke - Janderup
Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - Nyt tag på
skibets sydside (2021 - 1176)

Afgørelse:
Provstiudvalget har behandlet det fremsendte forslag til renovering af taget på kirkeskibets sydside
og synes, at det er en god ide, at arbejdet udføres snarest.

I Janderup kirkekasse er der 3 disponible anlægsopsparing på henholdsvis kr. 67.726,18, kr.
12,26 og kr. 7.547,40 = kr. 75.285,84. Herudover har I følgende kirke- og embedskapitaler indestående i stiftet: Andet indlån med rente kr. 81.506,81 og salgssummer kr. 96.703,38. Disse tre beløb på i alt 253.496,03 skal indgå i finansieringen.

Provstiudvalget godkender et samlet budget på kr. 762.500 og frigiver ovennævnte disponibel
anlægsopsparinger kr. 75.285,84 og bevilger op til kr. 509.004 af anlægspuljen. Kirke- og
embedskapitaler kr. 178.210,19 skal I søge frigivet hos Ribe Stift (se nedennævnte vejledning).

Sagen er fremsendt til Ribe Stift og kan først igangsættes, når stiftsøvrighedens godkendelse
foreligger.

Vejledning om det videre forløb:
Der skal fremsendes separat ansøgning om frigivelse af kirke- og embedskapitaler. Ansøgningen skal indeholde oplysning om saldi på de konti der ønskes udbetalt og anmodning om at saldi + renter til udbetalingsdato frigives, således at kontiene kan ophæves. Ansøgningen skal sendes ad tjenstlig vej via provstiet.

Licitationsresultatet skal fremsendes til provstiudvalgets orientering.

Vi gøre opmærksom på, at det er menighedsrådets ansvar i samråd med arkitekten at følge udgifterne, således at budgettet for projektet overholdes. Såfremt budgettet overskrides, skal arbejdet stoppes, indtil der er fundet en afklaring af den økonomiske situation.


For nærmere aftale om udbetaling fra anlægspuljen skal I kontakte provstikontoret.

Når arbejdet er afsluttet, skal regnskab for projektet fremsendes til provstiudvalgets behandling.

Lise Hindsholm deltog ikke i punktet.

14 - Næsbjerg - Depotplads og grøn område
Menighedsrådet fremsender anmodning om
godkendelse af projekt, budget kr. 544.235,74og
finansieringsplan for anlæg af depotplads og det
grønne område nord for kirkegården.
Menighedsrådet anmoder om frigivelse af
anlægsopsparinger, som beror i kirkekassen på
henholdsvis kr. 75.692,08 og kr. 25.560,35 og om
bevilling af anlægspuljen på kr. 442.983,31.
Sager:
Varde Provsti - Byggesag - Næsbjerg kirke - Næsbjerg
Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og
omgivelser - Depotplads og grøn område nord for
kirkegården (2020 - 34671)
Provstiudvalget godkender projekt, budget og finansieringsplan for anlæg af depotplads og det
grønne område nord for kirkegården.

Provstiudvalget godkender omdisponering og frigiver anlægsopsparinger på henholdsvis kr. 75.692,08 og kr. 25.560,35 som beror i kirkekassen og bevilger op til kr. 443.000 af anlægspuljen.

Tidligere henlæggelse i 2019 kr. 250.000 til stibelægning på kirkegården nedskrives til kr. 0. I henhold til budget 2021 kan I søge bevilling af anlægspuljen til dette projekt, når det endelige
projekt foreligger.
15 - Vester Starup - Niveaufri adgang til kirken
Menighedsrådet fremsender orientering om
licitationsresultatet og om tilsagn om bevilling af kr.
103.497 af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens
tilgængelighedspulje.
Menighedsrådet anmoder om godkendelse af det
reviderede budget på kr. 333.785,23 og
finansieringsplan for projektet.
Sager:
Byggesag - Vester Starup sogn, Varde provsti -
Adgangsforhold ved kirken (2018 - 12147)
Provstiudvalget anerkender arbejdet med og det flotte resultat af jeres ansøgning om tilskud af
tilgængelighedspuljen.

Provstiudvalget godkender det reviderede budget og finansieringsplanen.

Provstiudvalgets tidligere tilsagn om midler af anlægspuljen nedsættes til en bevilling på op til kr.
158.000.
16 - Ølgod - Vaskeplads med olieudskiller
Menighedsrådet fremsender anmodning om
etablering af vaskeplads med olieudskiller ved Ølgod
kirke.
Der er indhentet tre tilbud. Menighedsrådet har
valgt det billigste, som lyder på kr. 166.931.
Menighedsrådet anmoder om bevilling af 5%-
reserven til finansiering af udgiften.
Udtalelse fra bygningskonsulent Søren Kjær
er vedlagt.
Sager:
Varde Provsti - Byggesag - Ølgod Kirke - Ølgod Sogns
Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og
omgivelser - Etablering af vaskeplads med
olieudskiller (2020 - 34496)

Provstiudvalget har behandlet sagen og kan meddele, at vi er sindet at bevilge midler af
anlægspuljen til projektet.

Sagen har været fremsendt til udtalelse hos bygningskonsulent Søren Kjær, hvis udtalelse
vedlægges.

Der skal udarbejdes et fyldestgørende projektmateriale, som omfatter alle arbejder, herunder dem som er nævnt i Søren Kjærs udtalelse.

Projektmaterialet skal være af en sådan beskaffenhed, at det kan danne grundlag for en ny
konsulentudtalelse.

Når projekt, budget og finansieringsplan foreligger, skal det fremsendes til provstiudvalgets behandling via byggesagssystemet.

Såfremt menighedsrådet vælger at indgå aftale med en teknisk rådgiver, skal aftale om teknisk rådgivning indsendes sammen med byggesagen. Vi gør opmærksom på, at I først skal underskrive
rådgiveraftalen, når den har været fremsendt til konsulentudtalelse.

17 - Fredningsnævnet - Høring
Fredningsnævnet fremsender høring om opsætning
af Otto Frello skilt på østsiden af Birkegade/Debelvej
i Ovtrup.
Sager:
Høring - Fredningsnævnet - Ovtrup Sogn, Varde
Provsti - Opsætning af Otto Frello skilte (2020 -
37408)
Ingen bemærkninger.
18 - Møder med menighedsråd
Informationsmøder for menighedsråd den 3., 4., 10.
og 11. februar er aflyst.
Kan vi afholde møderne på alternativ vis eller på et
senere tidspunkt?
Hvordan afholder vi forberedende budgetsamråd den 24.03.2021?
Planlægning af formandsmøde den 17.06.2021.
Sager:
Kurser og møder for menighedsråd - Varde provsti
(2020 - 24740)
Informationsmøder: Udsættes
Budgetsamråd: Sættes på næste møde.
Formandsmøde: Digital møde med formændene den 10. februar kl. 17.00.
Input til vores kommende møder særligt her under nedlukningen.
19 - De kirkelige kasser - Forvaltningsrevision
Møde med revisor Kenneth Lykkegaard Fyhn fra
PWC.
Drøftelse af forvaltningsrevision for de kirkelige
kasser i Varde Provsti.
Sager:
Revision af de kirkelige kasser - Varde provsti (2018 -
31182)
Punkt 1:
Nye forpagtningskontrakter ses der på hvert år. Ansættelsesbreve kontrolleres ved stikprøvekontrol.
Punkt 2:
Det har være svært at få alt frem, da der nogle steder et tale om ret gamle ansættelses kontrakter.
Alt er dog fundet frem, og der har ikke været det store at bemærke. Enkelte steder har man anbefalet, at der udarbejdes nye ansættelsesbreve.
Punkt 3:
Der har været digital beholdningseftersyn. Det betyder, at dele af tilsynet er skubbet til status.
Fokusområder 2020 vedrørende overholdelse af vejledende rammer for honorar til formand,
kasserer, kirkeværge og kontaktperson kan der først konkluderes på, når årsregnskabet foreligger.
Punkt 4:
Fokusområde 2021: Samarbejdsaftaler mellem menighedsråd.
20 - Eventuelt
Sager:
Eventuelt - Punkt til PU-møder (2018 - 5707)
Møde med Ølgod Menighedsråd afholdes den 4.2.21 kl. 16.00.

Bevilling til automatisk ringeanlæg i Henne kirke kr. 171.000 af 14.09.17 registreres i anlægspuljens budget for 2021.

Lise Hindsholm orienterede om samarbejde med Varde Kommune om ansættelse af præst på
ældreområdet.
21 - Varde - Afgørelse ny belægning foran Østerlund
Kirkesal

Ribe Stift fremsender afgørelse vedrørende ny
belægning foran Østerlund kirkesalg.
Sager:
Varde Provsti - Byggesag - Østerlund Kirkesal - Varde
Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - Flisebelægning
ved indgang (2020 - 30459)
Ingen bemærkninger.
22 - Varde - Afgørelse vedrørende depotplads
Ribe Stift fremsender afgørelse vedrørende
etablering af ny depotplads ved Østerlund kirkegård.
Sager:
Varde Provsti - Byggesag - Varde - Varde Sogns
Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og
omgivelser - Materialegård Østerlund (2020 - 34417)
Ingen bemærkninger.
23 - Agerbæk - Rådgiverkontrakt
Menighedsrådet fremsender orientering om den
tilrettede og underskrevne rådgiverkontrakt vedrørende
opførelse af nyt sognehus i Agerbæk.
Sager:
Varde Provsti - Byggesag - Agerbæk Kirke - Agerbæk Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og
omgivelser - Nyt sognehus (2020 - 13974)
Ingen bemærkninger.

 

 
Varde Provsti, Kirkens Hus, Vestervold 2F, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21233307 - EAN nr.: 5798000856660