Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat af 12. oktober 2022

 

Varde Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 12. oktober 2022 kl. 15:00 til 18:00

Deltagere: Lise Hindsholm, Bente Dalgas Kristiansen, Steen Lauritz Andersen, Erik Juhl, Morten Fester Thaysen, Thorkild Møller Christensen, Ejnar Kudsk

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt.

 

2 - Provstiudvalgskassen

Ribe Stift fremsender meddelelse om behandling af kvartalsrapport pr. 30.06.2022.

Taget til efterretning.

3 - Provstiudvalgskassen

PWC fremsender revisionsprotokollat og revisionspåtegning for regnskab 2021.

Taget til efterretning.

4 - Aal - Synsudskrifter

Synsudskrifter 2022 for Aal kirke Børsmose kirke

Begge synsudskrifter godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

 

5 - Ølgod - Kirkegård

Menighedsrådet fremsender anmodning om godkendelse af ny urneafdeling på Ølgod kirkegård.

Provstiudvalget godkender forslag til etablering af ny urneafdeling under forudsætning af, at kirkegårdskonsulentens vejledninger følges.
Kopi af konsulentens udtalelse vedlægges.

Bente Dalgas Kristiansen deltog ikke i punktet.

6 - Øse - Kirkegårdsvedtægt

Menighedsrådet fremsender anmodning om godkendelse af ny kirkegårdsvedtægt for Øse kirkegård.

Godkendt.

 

7 - Vester Starup - Kirkegårdsvedtægter

Menighedsrådet fremsender anmodning om godkendelse af ny kirkegårdsvedtægt for Vester Starup kirkegård.

Provstiudvalget har på provstiudvalgsmødet den 1. juli 2022 behandlet vedtægten og fremsendte dengang oplysning om de rettelser, der skulle foretages i vedtægten. Den vedtægt, der nu er fremsendt, er underskrevet den 16. juni 2022 – samme dato som den tidligere fremsendte – og mangler de angivne rettelser. Provstiudvalget kan ikke godkende vedtægten, før rettelserne er indarbejdet.

Rettelserne er som følger:

§2: her tilføjes mail-adresser på graver og menighedsråd (menighedsrådets officielle e-mail) §3: her slettes følgende: ’Klager over menighedsrådets afgørelse, skal indsendes til Varde Provsti, Roustvej 50, 6800 Varde senest 4 uger efter modtagelse af menighedsrådets afgørelse.

§ 3. Kirkeværgen og graveren opbevarer hver et eksemplar af kirkegårdskortet og fører hver et eksemplar af kirkegårdsprotokollen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser. Stk. 2. Kort og protokoller skal forevises ved syn over kirkegården. Kirkegårdsprotokollen føres digitalt i Brandsoft som er et af Kirkeministeriets godkendte systemer’ – dette er almindelige retsregler, som ikke skal med i en kirkegårdsvedtægt.

§6: vedr. størrelsen på urnegravsteder på den anonyme fællesgravplads: Ifl. vejledningen om kirkegårdsvedtægter skal et urnegravsted være minimum 0,50 m2. Disse er kun 0,25 m2. Dette skal ændres både i vedtægten og i virkeligheden (dvs. i opmålingen af den anonyme urnegravplads).

§9, under 1) Traditionelle gravsteder: Dette er en meget uklar bestemmelse: ’Opretstående gravsten bør sædvanligvis anbringes på gravstedets bagerste del.’ – Enten skal stenen placeres på gravstedets bageste del, eller også skal der ikke stå noget om placering. Teksten skal rettes. under 3) Traditionelle urnegravsteder: ’mini planter’ skal skrives i ét ord, og det skal angives, hvilken størrelse planter der er tale om (max. højde, f.eks.)

§13, stk. 5: Her skal der tilføjes, at der skal betales for reservering af gravsted jf. takstvedtægten.

§15: Her skal ’graverens eller’ slettes. Gravstedsretten må kun overdrages til andre med menighedsrådets samtykke.

§20: ’Vedligeholdelsen af gravstederne på afdelingerne med individuelle gravsteder påhviler det gravstedsindehaveren’ – ordet ’det’ slettes.

Provsten bemyndiges til at godkende vedtægten, når den fremsendes i tilrettet stand.

8 - Varde - takstregulativ og vedtægt for kirken

Menighedsrådet fremsender anmodning om godkendelse af ny takstregulativ og vedtægt for Sct. Jacobi kirke

Provstiudvalget kan ikke godkende det foreliggende takstregulativ, fordi taksten for udlægning af kranse og blomster ved bisættelse lørdag under afsnit C ikke hører med i et takstregulativ for brug af kirken.

En takst for dette skal derimod fremgå af regulativ for kirkegårdstakster. Kirkegårdstakster er fælles for hele provstiet og skal derfor forhandles via provstiets takstudvalg.

Morten Thaysen og Steen Lauritz Andersen deltog ikke i beslutningen.

9 - Alslev - Stibelægning

Menighedsrådet fremsender anmodning om at restbeløb kr. 3.532,07 af salgsprovenu fra salg af jord frigives til udgifter i forbindelse med stibelægning på Alslev kirkegård, idet regningerne først er fremkommet efter at byggeregnskabet er godkendt.

Provstiudvalget godkender jeres anmodning og frigiver kr. 3.532,07 af salgsprovenu fra salg af jord.

Lise Hindsholm deltog ikke i punktet.

10 - Vester Starup - kirke

Menighedsrådet fremsender projekt, budget kr. 449.128,75, finansieringsplan og aftale om teknisk rådgivning og bistand for renovering af prædikestolen i Vester Starup kirke.

I henhold til provstiudvalgets tidligere behandling af sagen den 8.12.21 er der bevilget kr. 371.150 af anlægspuljen til projektet i 2021.

Menighedsrådet anmoder om at bevilling af anlægspuljen forhøjes til kr. 449.128,75 til finansiering af udgiften.

Afgørelse:
Provstiudvalget bevilger yderligere kr. 78.050 til projektet, således at den samlede bevilling er på kr. 449.200 af anlægspuljen.

Projektet er sendt til Ribe Stift, og I kan først igangsætte arbejdet, når I har modtaget stiftsøvrighedens godkendelse.

Vejledning:
Vi gør opmærksom på, at det er menighedsrådets ansvar i samråd med arkitekten at følge udgifterne, således at budgettet for projektet overholdes.
Såfremt budgettet overskrides, skal arbejde stoppes, indtil der er fundet en afklaring af den økonomiske situation.

For nærmere aftale om udbetaling fra anlægspuljen skal I kontakte provstikontoret.

Når arbejdet er afsluttet, skal regnskab for projektet fremsendes til provstiudvalgets behandling.

11 - Næsbjerg - kirkegård

Menighedsrådet fremsender projekt, budget kr. 1.012.952,55, finansieringsplan, tilbud om rådgivning inkl. forsikring vedrørende stibelægning på Næsbjerg kirkegård.

I henhold til provstiudvalgets behandling af sagen den 9.6.2022 er der bevilget kr. 634.700 af anlægspuljen til projektet.

Menighedsrådet anmoder om at bevilling af anlægspuljen forhøjes med kr. 378.252,55 til finansiering af udgiften.

Provstiudvalget kan ikke imødekomme jeres anmodning om bevilling til stibelægning.

Provstiudvalget er indstillet på at imødekomme en bevilling på op til kr. 730.000.

Yderligere behandling af sagen afventer tilrettet projekt.

12 - Varde - Arnbjerg kapel

Menighedsrådet fremsender projekt, budget kr. 5.375.000, finansieringsplan og aftale om teknisk rådgivning og bistand for renovering af Arnbjerg kapel.

Provstiudvalgets har i budget 2021 og 2022 givet tilsagn om at støtte projektet med op til kr. 4.500.000.

Menighedsrådet anmoder om at bevilling af anlægspuljen forhøjes med kr. 875.000 til i alt kr. 5.375.000 til finansiering af udgiften.

Provstiudvalget finder, at det er et fint projekt.

Den usikre økonomiske situation omkring sognehuset betyder, at vi på nuværende tidspunkt ikke er i stand til at bevilge midlerne.

Projektet videresendes til stiftets godkendelse, således at projektet er klar til igangsættelse, når der findes plads til finansiering.

Morten Thaysen og Steen Lauritz Andersen deltog ikke i punktet.

13 - Blåvandshuk - Placering af kunstværk

Kulturkonsulent Anna Ankerstjerne, Varde Kommune fremsender anmodning om tilladelse til placering af midlertidig kunstværk på græsareal mellem Ho Kro og Ho præstegård, som ejes af Blåvandshuk Menighedsråd.

Provstiudvalget godkender det fremsendte forslag til opsætning af kunstværk på areal ejet af Blåvandshuk Menighedsråd, under forudsætning af positiv tilkendegivelse fra sognepræsten.

Provsten bemyndiges til at godkende sagen og udstede fuldmagt til Anna Ankerstjerne, når sognepræstens udtalelse foreligger.

14 - Seminardag

Det videre arbejde med planlægning af seminardag for menighedsråd om grøn omstilling.

Seminardag for menighedsråd om grøn omstilling afholdes den 21. januar 2023.

Udvalget arbejder videre med oplæg til program for dagen.

15 - Eventuelt

Der afholdes møde med præstegårdsudvalget i Ansager og Skovlund pastorat den 17. november 2022 kl. 16.00 på provstikontoret.

Der afholdes møde med Janderup Menighedsråd og Alslev, Janderup og Billum præstegårdsudvalg den 21. oktober 2022 kl. 15.00 i Janderup præstegård.

16 - Lunde - Kirkegård

RS fremsender afgørelse om omsætning af dige ved Lunde kirkegård.

Ingen bemærkninger.

 

 
Varde Provsti, Roustvej 50, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk