Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat af 17. marts 2022

 

Varde Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 17. marts 2022 - d. 17-03-2022 kl. 15:00 til 18:00

Deltagere: Lise Hindsholm, Bente Dalgas Kristiansen, Erik Juhl, Morten Fester Thaysen, Thorkild Møller Christensen, Ejnar Kudsk

Afbud: Steen Lauritz Andersen

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

2 - Målsætning

Udkast til målsætning for provstiudvalget i perioden 2021 - 2025.

Målsætning tilrettet og godkendt.

3 - Budget 2023

Ribe Stift fremsender udskrivningsprocent og ramme for stiftsbidrag samt ind-og udlånsrentesatser for 2023.

Oplæg til fastsættelse af de foreløbige rammer for de kirkelige kasser for budget 2023.

Drøftelse af provstiudvalgets holdning til finansiering af de øgede el- og varmeudgifter.

Forberedende budgetsamråd den 24.03.2022.

Provstiudvalget godkender oplæg til de foreløbige rammer. Rammerne udmeldes på økonomiportalen.

Provstiudvalget har beslutte, at forøgede el- og varmeudgifter i 2022 som udgangspunkt skal finansieres af henholdsvis driftsrammen eller præstegårdsbudgettet. Er dette ikke muligt for enkelte kasser, vil provstiudvalget gerne se på sagen efter anmodning fra det enkelte råd.

Øgede udgifter el- og varme i 2023 forventes indeholdt i fremskrivningen for 2023.

Provstiudvalgets målsætning sættes på som punk til det forberedende budgetsamråd mellem punkt 5 og 6.

Økonomisk stabilitet og overblik - Ejnar
Samarbejde med menighedsråd og samarbejde mellem menighedsråd - Erik
Kirkelige bygninger, der følger sognenes udvikling - Lise
Inspiration til understøttelse af grøn omstilling - Thorkild

4 - Provstiudvalgskassen

Godkendelse af det endelig regnskab for provstiudvalgskassen for 2021.

Regnskabet er afleveret 01-03-2022 15:11

Provstiudvalget godkender regnskab 2021 for provstiudvalgskassen med følgende revisionsnummer:

Varde Provstiudvalg, CVR-nr 21233307, Regnskab 2021, afleveret d. 01-03-2022 15:11

5 - Øse - Salg af anparter

Menighedsrådet fremsender anmodning om tilladelse til salg af anparter i Nørbæk plantage til en forventet salgspris på op til i alt kr. 3.500.

Menighedsrådet anmoder om at bruge salgsprovenuet til køb af ny opbevaringskasse til jord til brug ved begravelser og bisættelser.

Provstiudvalget godkender salg af anparter i Nørbæk Plantage.

Salgsprovenuet kan ikke anvendes til køb af opbevaringskasse til jord, da det er en driftsudgift.

Salgsprovenuet skal indbetales til kirke- og embedskapitaler i Ribe Stift. Provenuet kan søges fri til et kommende anlægsprojekt.

6 - Øse - præstegård

Pastoratets menighedsråd fremsender aftale om betaling af forbrugsafgifter i Øse præstegård.

Godkendt.

 

7 - Janderup - forpagtningskontrakt

Menighedsrådet anmoder om godkendelse af forpagtningskontrakt med Henrik Mathiesen.

Godkendt.

Lise Hindsholm deltog ikke i punktet.

8 - Nr. Nebel-Lydum - salg af jord og skovrejsning

Menighedsrådet fremsender anmodning om salg af jord. I henhold til vedlagte overdragelsesaftale til en pris på kr. 901.000. Samlede omkostninger ved salget beløber sig til kr. 29.000. Forventet salgsprovenu kr. 872.000.

Menighedsrådet anmoder samtidig om tilladelse til skovrejsning på et areal på 5,1 ha., og at udgiften til dette kr. 222.000 må finansieres af salgsprovenuet fra salg af ovennævnte jord.

Ved salg af ovennævnte jord bortfalder der en lejeindtægt på kr. 11.000 pr. år. Ved skovrejsning bortfalder der en lejeindtægt på kr. 18.100 pr. år

Der vil blive søgt hektarstøtte til skovrejsningsarealet forventet indtægt kr. 9.000 pr. år Skovrejsningsarealet vil blive lejet ud til jagt kr. 3.500 pr. år.

Menighedsrådet oplyser, at der når skoven er blevet rejst, ikke vil være yderligere driftsudgifter.

Menighedsrådet oplyser samtidig, at de ønsker at anvende en del af salgsprovenuet til istandsættelse af personalefaciliteterne ved Lydum kirke.

Udsættes til næste møde da provstiudvalget afventer svar fra Ribe Stift, på hvorvidt der er tale om præstegårdsjord eller kirkejord.

 

9 - Ølgod - kirkegård

Menighedsrådet fremsender anmodning om indretning af ny naturafdeling, udvidelse af urneafdeling og nyt lapidarium på Ølgod kirkegård.

Sagen fremsendes til udtalelse hos kirkegårdskonsulenten.

Provstiudvalget vil behandle sagen, når udtalelse foreligger.

Bente Dalgas Kristiansen deltog ikke i punktet.

10 - Alslev - præstegård

Der er givet tilladelse til nedrivning af Alslev præstegård. Der er derfor tale om en ny økonomisk situation set i forhold til den tidligere bevilling.

Menighedsrådene fremsender anmodning om tillægsbevilling kr. 1.470.000 til opførelse af ny præstegård i Alslev.

Afgørelse:

Provstiudvalget godkender en samlet bevilling på op til kr. 7.970.000 til opførelse af ny præstegård i Alslev.

I henhold til tidligere bevilling af 14.05.2020 finansieres kr. 4.419.800 af anlægsopsparing, som beror i Alslev kirkekasse.

Provstiudvalget har den 14.05.2020 bevilget kr. 1.080.200 og den 17.03.2021 kr. 1.000.000 til projektet af anlægspuljen.

Provstiudvalget bevilger yderligere op til kr. 1.470.000 af anlægspuljen.

Den samlede bevilling af anlægspuljen er herefter på op til i alt kr. 3.550.200.

Vejledning:

Vi gøre opmærksom på, at det er menighedsrådenes ansvar i samråd med arkitekten at følge udgifterne, således at budgettet for projektet overholdes. Såfremt budgettet overskrides, skal arbejdet stoppes, indtil der er fundet en afklaring af den økonomiske situation.

For nærmere aftale om udbetaling fra anlægspuljen skal I kontakte provstikontoret.

Når arbejdet er afsluttet, skal regnskab for projektet fremsendes til provstiudvalgets behandling.

Lise Hindsholm deltog ikke i punktet.

11 - Agerbæk - sognehus

Menighedsrådet fremsender ansøgning om bevilling kr. 128.950 til dækning af udgifter til kasseret projekt vedrørende nyt sognehus.

Provstiudvalget bevilger kr. 128.950 af anlægspuljen til finansiering af udgifter i forbindelse med det kasserede projekt.

Beløbet overføres til menighedsrådets konto.

Erik Juhl deltog ikke i punktet

12 - Ansager - musikalsk legeplads

Genbehandling af anmodning fra pastoratets menighedsråd om tilladelse til udlån af areal ved Ansager præstegård til Ansager Byudvikling til etablering af den musikalske legeplads "Takt og Tone".

Der har være afholdt møde med pastoratets menighedsråd den 8. marts 2022.

Provstiudvalget har besigtiget området, hvor den musikalske legeplads tænkes opført.

Provstiudvalget anerkender menighedsrådenes ønske om at gøre Ansager til en musikby med mange muligheder for musikalsk udfoldelse.

Provstiudvalget finder dog at placeringen tæt på kirkegården og præstegården er uforenelig med de hensyn, der må tages til kirkegårdens ro og præsteboligens funktioner.

Provstiudvalget kan derfor ikke imødekomme ansøgningen.

Provstiudvalget stiller sig til rådighed for en drøftelse af præstegårdens budget, set i forhold til den opgave der påhviler menighedsrådene med hensyn til at vedligeholde området.

13 - Vester Starup - kirke

Menighedsrådet fremsender ny budget kr. 54.750 vedrørende behandling for borebilleangreb i sideskabe og knæfald samt montering af gardiner.

Det nye budget er fremsendt på foranledning af, at Ribe Stift har bedt om, at ovennævnte projekt og reparation af prædikestolen deles op i to projekter.

Der vedlægges kopi det tidligere godkendte budget kr. 427.104 for begge projekter.

Provstiudvalget godkender det fremsendte budget på kr. 54.750.

Beløbet skal finansieres af frigivelse fra kirke- og embedskapitaler kr. 49.500 og kr. 5.250 af anlægspuljen bevilget den 8.12.2021.

Restbeløbet fra bevillingen af 8.12.21 kr. 371.150 afventer det endelig projekt for istandsættelse af prædikestolen.

14 - Provstiseminar

Evaluering af seminardag for provstiudvalget den 4. marts 2022 - herunder skiftende mødeledelse.

Alle gav udtryk for at det var et godt seminar.

Der er et ønske om at afholde provstiseminar en gang om året.

Skiftende mødeledelse ved kommende provstiudvalgsmøder.

15 - Folkekirkens Grønne omstilling

Inspirationskonference den 16. maj om grøn omstilling

Thorkild Møller Christensen og Lise Hindsholm tilmeldes.

 

16 - Eventuelt Intet.

17 - Vester Starup - kirke

Ribe Stift fremsender afgørelse om borebillebehandling af skabene, knæfald og opsætning af beskyttende rullegardiner i Vester Starup Kirke

Ingen bemærkninger.

 

 

 
Varde Provsti, Kirkens Hus, Vestervold 2F, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21233307 - EAN nr.: 5798000856660