Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat af 23. august 2022

 

Varde Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 23. august 2022 kl. 16:30 til 18:00

Deltagere: Lise Hindsholm, Bente Dalgas Kristiansen, Steen Lauritz Andersen, Erik Juhl, Morten Fester Thaysen, Ejnar Kudsk
Afbud: Thorkild Møller Christensen

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt.

 

2 - Provstiudvalgskassen

Kvartalsrapport pr. 30.06.2022.

Bemærkninger til kvartalsrapporten.

5%-reserven pr. 30.06.2022

Anlægspuljen pr. 30.06.2022

Godkendt.

 

3 - Vester Starup - Synsudskrift

Synsudskrift 2022 for Vester Starup kirke.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

 

4 - Øse - Synsudskrift

Synsudskrift 2022 for Øse kirke.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning

5 - Tistrup - Sogne- og mandskabshus

Menighedsrådet fremsender anmodning om godkendelse af nyt projekt, budget kr. 576.406 og finansieringsplan for udskiftning af stråtaget på Tistrup sognehus og mandskabsfaciliteter.
Projektet er tilpasset i henhold til bygningskonsulent Kjeld Pedersens udtalelse.

Finansieringsplan:
Kr. 150.000 af menighedsrådets frie midler
kr. 240.006 bevilling af anlægspuljen
kr. 186.400 af kirke og embedskapitaler

Det nye projekt har været fremsendt til udtalelse hos bygningskonsulent Kjeld Pedersen.

Sagen har været fremsendt til udtalelse hos bygningskonsulent Kjeld Pedersen. Kopi af udtalelse vedlægges.

Afgørelse:
Provstiudvalget godkender det fremsendte projekt og budget under forudsætning af, at menighedsrådet træffer aftale med en ingeniør eller arkitekt om inspektion af bjælkelag og fastgørelse af spær, når det gamle tag er fjernet.

Provstiudvalget godkender at menighedsrådet anvender kr. 150.000 af frie midler til finansiering af projektet.

Provstiudvalget godkender at menighedsrådet søger Ribe Stift om frigivelse af andet indlån kr. 168.416,79 og salgssummer kr. 24,89 af indestående i kirke- og embedskapitaler.
Til orientering kan tiendeafløsning ikke frigives til anlægsprojekter.

Provstiudvalget bevilger op til kr. 258.000 af anlægspuljen.

Vejledning:
Der skal fremsendes separat ansøgning om frigivelse af kirke- og embedskapitaler. Ansøgningen skal indeholde oplysning om saldi på de konti der ønskes udbetalt og anmodning om at saldi + renter til udbetalingsdato frigives, således at kontiene kan ophæves. Ansøgningen skal sendes ad tjenstlig vej via provstiet.

Vi gør opmærksom på, at det er menighedsrådets ansvar at følge udgifterne, således at budgettet for projektet overholdes. Såfremt budgettet overskrides, skal arbejdet stoppes, indtil der er fundet en afklaring af den økonomiske situation.

For nærmere aftale om udbetaling fra anlægspuljen skal I kontakte provstikontoret.

Når arbejdet er afsluttet, skal regnskab for projektet fremsendes til provstiudvalgets behandling.

6 - Aal - Kirken

Menighedsrådet fremsender projekt, budget kr. 250.000 og finansieringsplan for renovering af vinduer og hanebånd i Aal kirke.

Menighedsrådet anmoder om bevilling af anlægspuljen på kr. 250.000.

Afgørelse:

Provstiudvalget bevilger op til kr. 250.000 af anlægspuljen til renovering af vinduer og hanebånd i Aal kirke.

Projektet er sendt til Ribe Stift, og I kan først igangsætte arbejdet, når I har modtaget stiftsøvrighedens godkendelse.

Vejledning:
Licitationsoversigt og beslutning om hvem der vælges skal fremsendes til provstiudvalgets orientering.

Vi gør opmærksom på, at det er menighedsrådets ansvar i samråd med arkitekten at følge udgifterne, således at budgettet for projektet overholdes. Såfremt budgettet overskrides, skal arbejdet stoppes, indtil der er fundet en afklaring af den økonomiske situation.

For nærmere aftale om udbetaling fra anlægspuljen skal I kontakte provstikontoret. Når arbejdet er afsluttet, skal regnskab for projektet fremsendes til provstiudvalgets behandling.

7 - Fra Billum MR, Anmodning om udviklingsplan for Billum Kirkegård

Menighedsrådet fremsender anmodning om af få udført en udviklingsplan for Billum kirkegård.

Til orientering kan det oplyses, at Billum havde fået udført vedlagte udviklingsplan, umiddelbart før vi igangsatte projektet med udviklingsplaner for samtlige kirkegårde.

Provstiudvalget er indstillet på at bevilge midler til en ny udviklingsplan af anlægspuljen.

Provstiudvalget imødeser modtagelse af en ansøgning om midler, når I har indhentet tilbud på opgaven.

Lise Hindsholm deltog ikke i punktet.

8 - Alsang i Tambours Have

Udvalget vedrørende Alsang i Tambours Have fremsender projektregnskab kr. 34.404,68 og evaluering af arrangementet.

Regnskabet tages til efterretning.

Vi gør opmærksom på, at projektregnskabet skal følge kirkekassens årsregnskab som et biregnskab, i det år hvor projektet er afsluttet.

Der bliver overført kr. 34.404,68 fra den særlige pulje til Årre kirkekasse.

Det var et rigtig godt arrangement. Provstiudvalget takker for indsatsen.

9 - Lunde og Ovtrup - C.C.Berthelsen Legat

Menighedsrådene fremsender årsregnskab 2021 for Sognepræst C.C.Berthelsen og hustru Elise D. Berthelsens Legat for Lunde og Outrup Menigheder.

Godkendt.

 

10 - Planlægning af ekskursion 2022

 

Der udarbejdes indbydelse.

 

11 - Grøn Kirke Konference

Danske kirkers råd fremsender invitation til Grøn kirke konference den 07.10.2022 i Kolding.

Invitationen udsendes til menighedsrådene.

 

12 - Grøn omstilling

Udarbejdelse af plan for det videre arbejde med grøn omstilling.

Der er forslag om, at provstiudvalget holder en seminardag for menighedsråd, hvor "Grøn omstilling" er en del af programmet.

Seminardag sættes på som punkt på næste møde.

13 - Provstiudvalgskonference

Landsforeningen af Menighedsråd fremsender invitation til Provstiudvalgskonference lørdag den 1. oktober kl. 9.30 - 15.30.

Der er forslag om, at provstiudvalget holder en seminardag for menighedsråd, hvor "Grøn omstilling" er en del af programmet.

Seminardag sættes på som punkt på næste møde.

14 - Eventuelt

 

Intet.

 

15 - Blåvandshuk - menighedsråd

Ribe Stift fremsender biskoppens afgørelse om kollektiv udtræden af menighedsrådet.

Ingen bemærkninger.

16 - Ansager - kirkegård

Ribe Stift fremsender afgørelse vedrørende niveaufri adgang til Ansager Kirke.

Ingen bemærkninger.

17 - Næsbjerg - kirkegård

Ribe Stift fremsender afgørelse vedrørende forbedring af tilgængelighed til Næsbjerg kirke.

Ingen bemærkninger.

 

18 - Alslev - kirkegård

Ribe Stift fremsender afgørelse vedrørende lovliggørelse af etableret kørefast sti over kirkegården ved Alslev Kirke.

Ingen bemærkninger.

19 - El-ladestandere

Byggegruppen fremsender nyhedsbrev om elladestandere ved præsteboliger og kirker.

Ingen bemærkninger.

 

 

 
Varde Provsti, Kirkens Hus, Vestervold 2F, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21233307 - EAN nr.: 5798000856660