Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat af 14. marts 2023

 

Varde Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 14. marts 2023 kl. 15:00 til 18:00

Deltagere: Lise Hindsholm, Bente Dalgas Kristiansen, Steen Lauritz Andersen, Erik Juhl, Thorkild Møller Christensen, Ejnar Kudsk

Afbud: Anne Mette Wind Gundesen

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Der foretages følgende ændringer i dagsordenen:

Der tilføjes nyt punkt 11: Nr-Nebel-Lydum - Forpagtningskontrakt
Der tilføjes nyt punkt 12: Nr-Nebel-Lydum - Jagtlejekontrakt

Tidligere punkter 11 - 14 rykkes til punkt 13 - 16.

Dagsorden godkendt.

2 - Provstiudvalgskassen

Regnskab 2022 for provstiudvalgskassen afleveret den 28.02.2023 kl. 11:51

Godkendt.

 

3 - Høring

Kirkeministeriet fremsender høring om bekendtgørelse og cirkulære folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision.

Skal vi udarbejde høringssvar særligt vedrørende anlægspuljen?

Det udarbejdede høringssvar fremsendes til ministeriet.

 

4 - Budget 2024

Ribe stift fremsender meddelelse om stiftsbidrag og rentesatser for stiftsmidler for 2024.

Cirkulære om ændring af frister vedrørende budget 2024.

Fastsættelse af de foreløbige rammer for budget 2024.
Hvornår og hvordan fremskriver vi budgetterne for 2024?

Anlægspuljen - form og fremtid?

Planlægning vedr. budgetsamråd, herunder nye frister.

Provstiudvalget afventer med udmelding af de foreløbige rammer til den 15. maj 2023 jf. cirkulære om ændring af frister.

Provstiudvalget vil bruge årsregnskaberne for 2022 til en individuel vurdering af kirkekassernes behov vedrørende energiudgifter.

Nye punkter til dagsorden til budgetsamråd:
Drøftelse af fremskrivning af de foreløbige rammer med udgangspunkt i regnskab 2022. Provstiudvalget anmoder om en udskrift fra Brandsoft på budget/formål, som gerne må medbringes på mødet.

Drøftelse af genforhandling af præstegårdsbudgetterne.

Drøftelse af 5%-reserven.

Drøftelse af anlægspuljens fremtidige form set i forhold til den nye lovgivning.

Nuværende punkt 4 og 5 udgår.

Ny dagsorden og budgetfordelingsmodellen udsendes.

5 - Præstegårdsbudgetter

Udkast til indkaldelse og plan for genforhandling af præstegårdsbudgetterne.

Udkast godkendt.
Indkaldelse udsendes til menighedsrådene.

 

6 - Mødedatoer

Med baggrund i cirkulære om nye frister vedrørende budget 2024 foreslås det, at mødedatoen den 19. april ændres til den 25. eller 26. april, således at vi kan nå at bruge regnskab 2022, som afleveres pr. 01.04.2023, i forbindelse med fastsættelse af de foreløbige rammer.

Mødet flyttes til den 25. april kl. 15.00 - 18.00.

 

7 - Billum - Udviklingsplan for kirkegården

Menighedsrådet fremsender anmodning om bevilling af anlægspuljen kr. 152.500 til finansiering af kirkegårdskort og udviklingsplan for Billum kirkegård.

Det bemærkes, at der ikke er indregnet momsafløftning på udgiften. Der er på regnskabskontoret indhentet oplysning om, at afløftningsprocenten for Billum kirkekasse i 2022 er beregnet til 35%. Det vil sige, at der på nærværende sag kan afløftes kr. 10.675.

Bevillingsbehovet kan herefter opgøres til kr. 141.825.

Afgørelse:
Provstiudvalget godkender det fremsendte forslag til udarbejdelse af kirkegårdskort og udviklingsplan for Billum kirkegård.

Provstiudvalget har taget højde for en momsafløftning og bevilger op til kr. 141.825 til projektet.

Vejledning:

For at I kan få udbetalt midler fra anlægspuljen, skal I, når arbejdet er afsluttet, sende projektregnskab og oplysning om menighedsrådets kontonummer. Så vil vi sørge for, at pengene bliver overført. Hvis I har problemer med likviditeten, kan vi udbetale et acontobeløb, indtil regnskabet er færdigt.

Lise Hindsholm deltog ikke i punktet.

8 - Aal - Børsmose kirke

Menighedsrådet fremsender projekt, budget 233.500 og finansieringsplan for ny klokkestol i Børsmose kirke.

Menighedsrådet anmoder om bevilling af anlægspuljen kr. 233.500 til finansiering af projektet.

Provstiudvalget godkender det fremsendte budget og finansieringsplan og bevilger op til kr. 233.500 af anlægspuljen til ny klokkestol i Børsmose kirke.

Projektet er sendt til Ribe Stift, og I kan først igangsætte arbejdet, når I har modtaget stiftsøvrighedens godkendelse.

Vejledning:
Vi gør opmærksom på, at det er menighedsrådets ansvar i samråd med jeres rådgiver at følge udgifterne, således at budgettet for projektet overholdes. Såfremt budgettet overskrides, skal arbejdet stoppes, indtil der er fundet en afklaring af den økonomiske situation.

For nærmere aftale om udbetaling fra anlægspuljen skal I kontakte provstikontoret.

Når arbejdet er afsluttet, skal regnskab for projektet fremsendes til provstiudvalgets behandling.

9 - Provstiseminar 2023

Planlægning af provstiseminar 27.10.2023.

Nedsættelse af udvalg.

Hvor afholdes det?

Seminaret afholdes i Ejnars sommerhus.

Planlægningsudvalg:
Ejnar - tovholder
Bente
Steen
Lise

10 - Bygge- og anlægskonsulent

Orientering fra arbejdsgruppen vedrørende ansættelse af bygge- og anlægskonsulet. v/Erik Juhl og Steen Lauritz Andersen

Erik Juhl og Steen Lauritz Andersen orienterede om status.

Sagen fremlægges på budgetsamrådet.

11 - Nr. Nebel-Lydum - Forpagtningskontrakt

Menighedsrådet fremsender anmodning om godkendelse af forpagtningskontrakt med Martin Aalykke Jensen i perioden 01.12.2022 - 31.12.2026.

Godkendt.

 

12 - Nr. Nebel-Lydum - Jagtlejekkontrakt

Menighedsrådet fremsender anmodning om godkendelse af jagtlejekontrakt med Niels Jørgen Jensen i perioden 01.12.2022 - 29.12.2026.

Godkendt.

 

13 - Eventuelt Mødeleder den 25.04.2023 er Bente Dalgas Kristiansen.

14 - Fåborg - Graverfaciliteter

Ribe Stift fremsender afgørelse om frigivelse af kr. 36.875 af kirke og embedskapitaler til nye vinduer og dør i graverfaciliteter.

Ingen bemærkninger.

 

15 - Differentieret vedligehold af kirkebygninger

Maj Bjerre Dalsgaard fremsender nyhedsbrev vedrørende projekt "Differentieret vedligehold af kirkebygninger".

Der afholdes Online Workshop på følgende dage:
Den 19. april 2023 kl. 10.00 - 11.30
Den 20. april 2023 kl. 16.30 - 18.00

Ingen bemærkninger.

16 - Valg til menighedsråd 2024

Ribe Stift fremsender meddelelse om at der afholdes møde den 7. november 2023 kl. 17.00 - 20.00 i Ribe vedrørende rekruttering og fastholdelse af menighedsrådsmedlemmer til det kommende valg i 2024.

Ingen bemærkninger.

 

 

 
Varde Provsti, Roustvej 50, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk