Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat af 17. maj 2021

 

Referat af 17. maj 2021

Provstiudvalgsmøde den 17. maj 2021 - d. 17-05-2021 kl. 15:00 til 18:00

Deltagere: Christina Rygaard Kristiansen, Hans Christian Dalgaard Hansen, Erik Juhl, Grethe Dejbjerg
Kristensen, Thorkild Møller Christensen, Anne Mette Strebel 
Afbud: Morten Fester Thaysen

 

1 - Godkendelse af dagsorden Godkendt.
2 - Provstiudvalgskassen
Kvartalsrapport pr. 31.03.2021
5%-reserven pr. 31.03.2021
Anlægspuljen pr. 31.03.2021
Sager:
PUK - Varde Provsti - 2021 (2021 - 463)
Godkendt.
3 - Provstiudvalgskassen - Budgetbidrag 2022
Budgetbidrag for provstiudvalgskassen afleveret den
06-05-2021 kl: 13:15.
Sager:
PUK - Varde Provsti - 2022 (2021 - 13781)
Godkendt.
4 - Næsbjerg - Synsudskrift
Synsudskrift 2021 for Næsbjerg kirke.
Sager:
Synsudskrifter - Næsbjerg (2018 - 31877)
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
5 - Varde - Kirkegårdstakster
Menighedsrådet anmoder om godkendelse af tillæg
til takstvedtægt for kirkegårdene i Varde Sogn.
Sager:
Kirkegårdsvedtægt - Varde sogn, Varde provsti (2018
- 11669)
Godkendt.
6 - Blåvandshuk - Etablering af sti i Ho
Menighedsrådet fremsender anmodning om
tilladelse til etablering af en offentlig græssti på jord
tilhørende Ho præstegård.
Sager:
Ansøgning - Blåvandshuk Sogn, Varde Provst -
Etablering af sti i Ho (2021 - 12719)
Provstiudvalget ønsker opklarende at spørge, om der
pågår undersøgelse af, hvorvidt der er vundet hævd
på den nedlagte sti.
Når spørgsmålet er afklaret, er I meget velkommen
til at få sagen genoptaget.
7 - Tistrup - Stibelægning m.v.
Menighedsrådet fremsender anmodning om
reparation af kirkesti og flytning af flagstang fra pplads
til kirkegård.
Der er en samlet budget på kr. 91.500, som
menighedsrådet anmoder om at finansiere af frie
midler.
Grethe Dejbjerg Kristensen orienterede om sagen,
hvorefter hun forlod mødet.
Provstiudvalget besluttede at sende sagen retur til
genbehandling i menighedsrådet med forslag om, at
den indsendte sag deles i to, således at den del af
den indsendte sag, der skal videresendes til
behandling i stiftet, genfremsendes separat.
8 - Janderup - Kirkens tag
Menighedsrådet fremsender orientering om
licitationsresultatet som overstiger det tidligere
bevilgede beløb med kr. 32.000.
Menighedsrådet anmoder om tillægsbevilling af
anlægspuljen til finansiering af merudgiften.
Sager:
Varde Provsti - Byggesag - Janderup kirke - Janderup
Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - Nyt tag på
skibets sydside (2021 - 1176)
Provstiudvalget tager licitationsresultatet til
efterretning og bevilger op til kr. 32.000 af
anlægspuljen.
9 - Varde - Sankt Jacobi kirke
Menighedsrådet fremsender anmodning om
godkendelse af uforudset reparation af rem,
bjælkeender og gesims i forbindelse med udskiftning
af tag på kirkens apsis.
Menighedsrådet anmoder om tillægsbevilling af 5%-
reserven på kr. 148.325 til finansiering af den
uforudsete udgift.
For ikke at bremse arbejdet unødigt, har
provstiudvalgets formand meddelt menighedsrådet,
at beløbet bevilges af anlægspuljen.
Provstiudvalget tager formandens beslutning om
bevilling af anlægspuljen til efterretning.
Projektet er sendt til Ribe Stift, og I kan først
igangsætte arbejdet, når I har modtaget
stiftsøvrighedens godkendelse.
10 - Øse og Næsbjerg - præstegård
Menighedsrådene fremsender anmodning om
tillægsbevilling af 5% - reserven kr. 43.125 til
finansiering af køb af kontormøbler kr. 30.000 og
anlæg af bede i præstegårdshaven kr. 13.125.
Sager:
Ansøgning - om 5%-midler - Øse og Næsbjerg Sogne,
Varde Provsti - Kontormøbler og præstegårdshave
(2021 - 13710)
Provstiudvalget afslår bevilling af 5%-reserven,
hvilket begrundes i følgende:
Præstegårdskassen har kr. 80.000 i frie midler ved
årsskiftet.
Opgaverne som I ønsker at igangsætte er
driftsudgifter, som skal finansieres af
præstegårdskassen, efterhånden som der
findes plads til det inden for budgettet.
11 - Projektkommissorium for hjemmeplejepræst
Valg af provstiudvalgsrepræsentant til projektgruppe
for hjemmehjælperpræst.
Sager:
Hjemmeplejepræst - Varde Kommune, Varde Provsti
(2021 - 4878)
Thorkild Møller Christensen er valgt som
provstiudvalgets repræsentant.
12 - Eventuelt
Sager:
Eventuelt - Punkt til PU-møder (2018 - 5707)
Intet.
13 - Alslev - Stibelægning
Ribe Stift fremsender afgørelse om stibelægning på
Alslev kirkegård.
Sager:
Varde Provsti - Byggesag - Alslev Kirke - Alslev Sogns
Menighedsråd - Kirkegårde - Stibelægning (2020 -
35402)
Ingen bemærkninger.
14 - Skovlund - Kirkegårdslåge
Ribe Stift fremsender afgørelse vedrørende
kirkegårdslåge ved Skovlund kirke.
Sager:
Varde Provsti - Byggesag - Skovlund Kirke - Skovlund
Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og
omgivelser - Ny kirkegårdslåge (2021 - 7101)
Ingen bemærkninger.
15 - Thorstrup - Tårnur
Ribe Stift fremsender afgørelse vedrørende tårnur
på Thorstrup kirke.
Sager:
Varde Provsti - Byggesag - Thorstrup kirke -
Thorstrup Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - Ur
på kirkens tårn (2021 - 4183)
Ingen bemærkninger.

 

 
Varde Provsti, Kirkens Hus, Vestervold 2F, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21233307 - EAN nr.: 5798000856660