Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat af 2. september 2021 - Budgetsamråd

 

Varde Provsti – Møder

Budgetsamråd den 02.09.2021 - d. 02-09-2021 kl. 19:00 til 22:00

Deltagere: Lise Hindsholm, Hans Christian Dalgaard Hansen, Grethe Dejbjerg Kristensen, Thorkild Møller Christensen, Anne Mette Strebel Afbud: Erik Juhl, Morten Fester Thaysen

Mødepunkt Referat
1 - Velkommen v/Lise Hindsholm Lise Hindsholm bød forsamlingen velkommen.

2 - RAMS

Orientering om stiftets skoletjeneste RAMS v/Anne Mette Strebel

Anne Mette Strebel orienterede om RAMS.

 

3 - Besluttende samråd

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt menighedsrådene ønsker at overgå til besluttende samråd: Menighedsrådene kan i fællesskab beslutte, at de økonomiske rammer fastlægges af menighedsrådene i fællesskab fremfor som nu af provstiudvalget. Menighedsrådet skal behandle sagen på et menighedsrådsmøde forud for budgetsamrådet.

Vejledning er udsendt.

H.C. Dalgaard Hansen orienterede om muligheden for at overgår til besluttende samråd.

Budgetsamrådet stemte imod.

4 - Personalenormering

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt menighedsrådene ønsker at fastlæggelse af personalenormeringen overgår til provstiudvalget. Menighedsrådet skal behandle sagen på et menighedsrådsmøde forud for budgetsamrådet.

Vejledning er udsendt.

H.C. Dalgaard Hansen orienterede om muligheden for at fastsættelse af personalenormering skal overgå til provstiudvalget.

Budgetsamrådet stemte imod.

5 - Anlægspuljen - vedtægt

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt menighedsrådene ønsker at anlægspuljen ændres fra forsøgsordning til en permanent ordning pr. 01.01.2022. I givet fald skal der træffes beslutning om vedtægt for samarbejde om anlægspulje. Menighedsrådet skal behandle sagen på et menighedsrådsmøde forud for budgetsamrådet.

Vedtægt er udsendt.

H.C. Dalgaard Hansen orienterede om muligheden for at gøre anlægspuljen permanent og forslag til ændring af vedtægten.

Budgetsamrådet stemte for at anlægspuljen gøres permanent.

Budgetsamrådet godkendte forslag til ændring af vedtægt for samarbejdet.

Alle menighedsråd skal snarest aflevere side 3 i vedtægten i underskrevet stand. Provstiudvalget vil herefter ansøge Kirkeministeriet om tilladelse til at gøre anlægspuljen permanent.

6 - Den økonomiske situation

Gennemgang af den økonomiske situation for budget 2022.

Bilag er udsendt.

De udsendte bilag blev gennemgået.

 

7 - Oplæg til drifts- og anlægsrammer

Oplæg til fastsættelse af de endelige drifts- og anlægsrammer for budget 2022. Herunder en prioriteret plan for de kommende års anlægsprojekter og synsudskrifters betydning for anlægsprioritering.

Bilag er udsendt.

Oplæg til drifts- og anlægsrammer blev gennemgået.

 

8 - Anlægspulje - Budget 2022

Der skal træffes beslutning om, hvor stort et beløb der afsættes til anlægspuljen i 2022.

Provstiudvalget foreslår kr. 12.000.00

Budgetsamrådet godkendte provstiudvalgets forslag om at afsætte 12.000.000 til anlægspuljen i 2022.

 

9 - Den særlige pulje

Forslag til anvendelse af den særlige pulje:
Provstiudvalget lægger i samarbejde med biskoppen op til ansættelse af 50% ældreplejepræst i en forsøgsperiode på 3 år

Thorkild Møller Christensen orienterede om provstiudvalgets plan for den særlige pulje.

Der var livlig debat om sagen

10 - Personalekonsulent

Bestyrelsen for personalekonsulenten i Varde og Grene provstier indstiller til budgetsamrådet, at Malt Provsti kan optages i samarbejdet pr. 01.01.2022. Menighedsrådet skal behandle sagen på et menighedsrådsmøde forud for budgetsamrådet. Vedtægt er udsendt.

Orientering om budget for personalekonsulenten. Budget er udsendt. v/kasserer Finn Bech-Petersen og Merethe Andreasen.

Budgetsamrådet stemte for at Malt Provsti optages i samarbejdet pr. 01.01.2022.

Der var ingen indvendinger mod det fremsendte budgetforslag.

Menighedsrådene skal snarest aflevere tilslutning til vedtægten i underskrevet stand.

11 - Udviklingsplaner for kirkegårdene

Orientering om status for udviklingsplaner for kirkegårdene.

Alle kirkegårde der ønsker en udviklingsplan har nu fået udarbejdet en plan.

Der er bevilget kr. 5.000.000 til projektet.

Der er brugt ca. kr. 5.075.000.

Provstiudvalget tager stilling til finansiering af restbeløbet i forbindelse med fastsættelse af den endelige ligning.

12 - PUK regnskab og budget

Orientering om regnskab 2020 og budget 2022 for provstiudvalgskassen.

Kopi af regnskab og udkast til budget er udsendt.

Ingen bemærkninger.

13 - Eventuelt

Kirkekalkning

Bispeportræt

Kvartalsrapporter på DAP

Valg til provstiudvalg og stiftsråd

H.C. Dalgaard Hansen orienterede om status for fælles kirkekalkning. Arbejdet fortsætter.

Thorkild Møller Christensen orienterede om finansiering af bispeportræt i forbindelse med biskoppens 60 års fødselsdag.

Inger S. Knudsen orienterede om mulighed for at kvartalsrapporter indlæses på DAPen, og om behandling af revisionsprotokollater for regnskab 2020.

Lise Hindsholm orienterede om det forestående valg til provstiudvalg og stiftsråd samt opfordrede til at møde op til orienteringsmødet.

 

 
Varde Provsti, Kirkens Hus, Vestervold 2F, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21233307 - EAN nr.: 5798000856660