Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat af 26. august 2021

 

Varde Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 26. august 2021 - d. 26-08-2021 kl. 15:00 til 18:00

Deltagere: Lise Hindsholm, Hans Christian Dalgaard Hansen, Erik Juhl, Grethe Dejbjerg Kristensen, Morten Fester Thaysen, Thorkild Møller Christensen, Anne Mette Strebel

Mødepunkt Referat
2 - Provstiudvalgskassen
Ribe Stift fremsender meddelelse om behandling af kvartalsrapport pr. 31.03.2021 for provstiudvalgskassen.

Taget til efterretning.

 

3 - Provstiudvalgskassen
Kvartalsrapport pr. 30.06.2021 inkl. bemærkninger
Udskrift budget, formål pr. 30.06.2021.
Anlægspuljen pr. 30.06.2021
5%-reserven pr. 30.06.2021

Godkendt.

 

4 - Fåborg - Synsudskrifter
Synsudskrifter 2021
Fåborg præstegård
Fåborg kirke

Begge synsudskrifter godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

 

5 - Hodde - Synsudskrift
Synsudskrift 2021 - Hodde kirke.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Vi gør opmærksom på, at projekt omtalt under ældre mangler 2015 punkt 4 vedrørende udskiftning af blytag skal fremsendes til de kirkelige myndigheders godkendelse

6 - Skovlund - orgeludvidelse
Menighedsrådet fremsender anmodning om tilladelse til udvidelse af det elektroniske orgel i Skovlund kirke.
Udvidelsen koster kr. 40.000. Samtidig foretages der en reparation af et knækket registerudtræk for kr. 6.862,50. I alt kr. 46.862,50.
Menighedsrådet anmoder om bevilling af 5%-midler til finansiering af projektet.

Provstiudvalget finder forslaget om udvidelse af orglet i Skovlund kirke interessant. Som opmuntring til en nyansat og dygtig organist er en orgeludvidelse en god ide.
Projektet kan ikke finansieres af 5%-midler, da det ikke kan anses for at være en uforudset og uopsættelig udgift.
Det er derimod en prioritering, menighedsrådet kan beslutte. I så fald kan udgiften dækkes via en omdisponering af de frie midler, som nu er afsat til udviklingsplan/kirkegårdsmur

7 - Skovlund - Nyt sognehus

Skovlund menighedsråd fremsender orientering om, at Arkitektfirmaet Vest ved Kjeld Pedersen overtager det fremadrettede arkitektarbejde vedrørende opførelse af nyt sognehus i Skovlund.
 

Provstiudvalget tager valg af ny rådgiver til efterretning og forventer, at der snarest bliver fremsendt en rådgiveraftale til godkendelse.

 

8 - Varde - tillæg til forpagtningskontrakt

Menighedsrådet fremsender anmodning om godkendelse af tillæg til forpagtningskontrakt, da der har været ejerskifte på forpagterens ejendom.

Den nye ejer af ejendommen indtræder i forpagtningsaftalen pr. 01.09.2021.

Aftalen udløber den 31.08.2023.

Godkendt under forudsætning af at provstiet modtager referat af menighedsrådets behandling og godkendelse af tillægget til forpagtningskontrakten.

Morten Thaysen deltog ikke i punktet.

9 - Vester Starup - Engangsvederlag

Menighedsrådet fremsender ansøgning om tilladelse til at udbetale et engangsvederlag på kr. 5.000 til kirkeværgen for varetagelse af opgaver i forbindelse med store anlægsprojekter m.v.

Provstiudvalget anerkender kirkeværgens store ekstraordinære indsats i den for menighedsrådet svære situation, der opstod ved formandens uventede dødsfald. Provstiudvalget godkender, at menighedsrådet udbetaler et engangsvederlag på op til kr. 5.000.

Vi gør opmærksom på, at et sådan engangsvederlag er skattepligtig, og at beløbet skal finansieres af kirkekassens driftsramme.

10 - Ølgod - kirke

Menighedsrådet fremsender ansøgning om bevilling af anlægspuljen på kr. 100.000 til forundersøgelser i forbindelse med indvendig renovering af Ølgod kirke.

Godkendt.

 

11 - Ølgod - vaskeplads ved maskinhus

Menighedsrådet fremsende projekt, budget kr. 287.500, finansieringsplan og aftale om teknisk rådgivning og bistand for anlæg af vaskeplads med olieudskiller ved maskinhuset på Ølgod kirkegård.

Menighedsrådet anmoder om tillægsbevilling af 5%- midler til finansiering af projektet.

Sagen har været fremsendt til konsulentudtalelse hos Søren Kjær.

Afgørelse:

Provstiudvalget godkender projekt, budget og finansieringsplan, og bevilger kr. 287.500 af anlægspuljen.

Sagen har været fremsendt til udtalelse hos bygningskonsulent Søren Kjær. Kopi vedlægges.

Vejledning:

Vi gøre opmærksom på, at det er menighedsrådets ansvar i samråd med jeres rådgiver at følge udgifterne, således at budgettet for projektet overholdes. Såfremt budgettet overskrides, skal arbejdet stoppes, indtil der er fundet en afklaring af den økonomiske situation.

For at I kan få udbetalt midler fra anlægspuljen, skal I, når arbejdet er afsluttet, sende projektregnskab og oplysning om menighedsrådets kontonummer. Så vil vi sørge for, at pengene bliver overført. Hvis I har problemer med likviditeten, kan vi udbetale et acontobeløb, indtil regnskabet er færdigt.

12 - Ølgod - Bejsnap kirke

Menighedsrådet fremsender projekt, budget kr. 745.000, finansieringsplan og aftale om teknisk rådgivning og bistand for reparation af tagrytter og etablering af adgangsvej til loftrum ved Bejsnap kirke.

Menighedsrådet anmoder om bevilling af kr. 745.000 af anlægspuljen til finansiering af projektet.

Afgørelse:

Provstiudvalget godkender budget og finansieringsplan.

Provstiudvalget bevilger op til kr. 745.000 af anlægspuljen til finansiering af udgiften.

Projektet er fremsendt til Ribe Stift og kan først igangsættes, når stiftsøvrighedens godkendelse foreligger.

Vejledning:

Licitationsresultat skal fremsendes til provstiudvalgets orientering.

Vi gøre opmærksom på, at det er menighedsrådets ansvar i samråd med arkitekten at følge udgifterne, således at budgettet for projektet overholdes. Såfremt budgettet overskrides, skal arbejdet stoppes, indtil der er fundet en afklaring af den økonomiske situation.

For nærmere aftale om udbetaling fra anlægspuljen skal I kontakte provstikontoret.

Når arbejdet er afsluttet, skal regnskab for projektet fremsendes til provstiudvalgets behandling.

13 - Blåvandshuk - Ho kirke

Menighedsrådet fremsender projekt, budget kr. 98.750 og finansieringsplan for delvis udskiftning af loftsbjælke i Ho kirke.

Sagen er anmeldt til Folkekirkens Forsikringsenhed. Det vides endnu ikke, hvorvidt der ydes forsikringsdækning.

Menighedsrådet anmoder om bevilling af anlægspuljen, såfremt der ikke ydes dækning af forsikringsenheden.

Afgørelse:

Provstiudvalget godkender budget og finansieringsplan.

Provstiudvalget bevilger op til kr. 98.750 af anlægspuljen under forudsætning af, at beløbet ikke dækkes af Folkekirkens Forsikringsenheden.

Projektet er sendt til Ribe Stift, og I kan først igangsætte arbejdet, når I har modtaget stiftsøvrighedens godkendelse.

Vejledning:

Vi gøre opmærksom på, at det er menighedsrådets ansvar i samråd med arkitekten at følge udgifterne, således at budgettet for projektet overholdes. Såfremt budgettet overskrides, skal arbejdet stoppes, indtil der er fundet en afklaring af den økonomiske situation.

For at I kan få udbetalt midler fra anlægspuljen, skal I, når arbejdet er afsluttet, sende projektregnskab og oplysning om menighedsrådets kontonummer. Så vil vi sørge for, at pengene bliver overført. Hvis I har problemer med likviditeten, kan vi udbetale et acontobeløb, indtil regnskabet er færdigt.

14 - Øse - præstebolig

Menighedsrådene fremsender aftale om pasning af haven ved Øse præstebolig

Godkendt.

15 - Eventuelt

Lise Hindsholm og H.C. Dalgaard orienterede om det offentlige møde om præstegården i Alslev.

Lise Hindsholm og Thorkild Møller Christensen orienterede om møde vedrørende ansættelse af ældreplejepræst.

H.C. Dalgaard orienterede om stiftsrådsmødet.

16 - Provstesyn kirker

Orientering om provstesyn 2021 over kirkerne i Billum, Janderup, Bejsnap, Ølgod, Lydum, Nr. Nebel, Strellev, Alslev og Kvong.

Ingen bemærkninger.

 

17 - Provstesyn præstegårde

Orientering om provstesyn 2021 over præstegårdene i Janderup, Ølgod, Nr. Nebel og Alslev.

Ingen bemærkninger.

 

18 - Ovtrup - kirken

Ribe Stift fremsender afgørelse vedrørende offerlag på Ovtrup kirkes hvælv.

Ingen bemærkninger.

 

19 - Ovtrup - restaurering af gravsten

Ribe Stift fremsender afgørelse vedrørende restaurering af gravsten.

Ingen bemærkninger.

 

20 - Fåborg - kirken

Ribe Stift fremsender afgørelse vedrørende istandsættelse af kor og våbenhus ved Fåborg kirke.

Ingen bemærkninger.

 

21 - Varde - præsteboligen Sletten 66

Orientering om beslutning vedrørende istandsættelse af præsteboligen Sletten 66, Varde.

Udgiften kr. 562.750 finansieres af Folkekirkens Selvforsikring.

Ingen bemærkninger.

 

 

 
Varde Provsti, Kirkens Hus, Vestervold 2F, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21233307 - EAN nr.: 5798000856660