Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 17. marts 2021

 

Referat fra 17. marts 2021

Varde Provsti – Møder
Provstiudvalgsmøde den 17. marts 2021 - d. 17-03-2021 kl. 08:00 til 11:00


Deltagere: Christina Rygaard Kristiansen, Hans Christian Dalgaard Hansen, Erik Juhl, Grethe Dejbjerg
Kristensen, Morten Fester Thaysen, Thorkild Møller Christensen, Anne Mette Strebel


Morten Thaysen deltog ikke i punkterne fra 2 til 5.

Mødepunkt Referat
1 - Konstituering
Konstituering af provstiudvalget under provst Lise
Hindsholms orlov i perioden 01.03. - 31.05-2021
Sager:
Provstiudvalg - Varde provsti - Udvalgets
sammensætning og konstituering (2019 - 7944)

Konstituering i provstens orlovsperiode:
H. C. Dalgaard Hansen er valgt som formand
Erik Juhl er valgt som næstformand

2 - Godkendelse af dagsorden Punkt 1 afventer behandling indtil Morten
Thaysen kommer, således at han kan deltage i
konstitueringen.
Dagsorden er herefter godkendt.
3 - Provstiudvalgskassen
Godkendelse af regnskab 2020 for
provstiudvalgskassen.
Regnskabet er afleveret den 19-02-2021 13:48
Sager:
PUK - Varde Provsti - 2018 - 2019 - 2020 (2018 -
2622)

Godkendt.

4 - Budget 2022
Oplæg til udmelding af de foreløbige driftsrammer
for budget 2022.
Sager:
Budget 2022 - Varde Provsti (2021 - 2060)

Janderup Menighedsråd melder ind med ændring af 
forpagtningsafgifter på grund af at projekt
"Engsnarre" udløber. Dette tilrettes i
budgetmodellen.

De foreløbige rammer tilrettes i henhold til
"budgettilpasning efter antal enheder".

De foreløbige rammer udmeldes på
økonomiportalen.

5 - Vedtægt for anlægspuljen
Oplæg til ændring af vedtægt for
anlægspuljen samtidig med at der skal
træffes beslutning om at gøre anlægspuljen
permanent.
Sager:
Økonomi - Varde provsti - Anlægspulje (2019 -
18408)

Forslaget fremlægges på formandsmøde.

6 - Alslev - Renovering præstegård
Menighedsrådene fremsender orientering om
afholdt licitation for renovering af Alslev præstegård.
Det er herudover konstateret, at facademuren er
pudset med ikke diffusionsåben cementpuds.
Fjernelse af dette er en opgave som ligger ud over
licitationsresultatet.
Menighedsrådene anmoder om, at den samlede
ramme for projektet forhøjes til 6,5 mil.
Provstiudvalget har den 14. maj 2020 godkendt en
samlet ramme for projektet på kr. 5,5 mil.
Sager:
Varde Provsti - Byggesag - Alslev Kirke - Janderup
Sogns Menighedsråd - Tjenesteboliger - Renovering
Alslev præstegård (2020 - 34343)
 

Afgørelse:
Provstiudvalget godkender et samlet budget på
6.500.000 til renovering af Alslev præstegård.
Der henvises til provstiudvalgets bevilling og
godkendelse af finansieringsplan den 14. maj 2020.
Provstiudvalget bevilger yderligere kr. 1.000.000 af
anlægspuljen til projektet.
Vejledning:
Vi gøre opmærksom på, at det er menighedsrådets
ansvar i samråd med arkitekten at følge udgifterne,
således at budgettet for projektet overholdes.
Såfremt budgettet overskrides, skal arbejdet
stoppes, indtil der er fundet en afklaring af den
økonomiske situation.
For nærmere aftale om udbetaling fra anlægspuljen
skal I kontakte provstikontoret.
Når arbejdet er afsluttet, skal regnskab for projektet
fremsendes til provstiudvalgets behandling.

7 - Hodde - Renovering af blytag
Menighedsrådet fremsender projekt, budget kr.
750.000 for renovering af blytag på sydsiden af
Hodde kirkes tårn, og diverse renoveringsopgaver
som bør udføres på samme tidspunkt kr. 220.000 +
uforudsete udgifter og arkitekthonorar.
Menighedsrådet anmoder om provstiudvalgets
tilsagn om bevilling af midler af anlægspuljen til
finansiering af udgiften, inden de igangsætter
udarbejdelse af det endelige projekt.
Aftale om teknisk rådgivning og bistand er fremsendt
til udtalelse hos Ribe Stift.
Sager:
Varde Provsti - Byggesag - Hodde - Hodde Sogns
Menighedsråd - Kirkebygning - Renovering blytag på
tårn (2021 - 6578)
Afgørelse:
På grundlag af den fremsendte kladde er
provstiudvalget sindet at bevilge midler af
anlægspuljen til tag og de anførte tillægsarbejder.
Der tages stilling til bevillingen, når det endelige
projekt foreligger.
Vedrørende rådgivningsaftale henvises I til at følge
stiftets vejledning af 16.03.21.

8 - Janderup - Ny kapeldør
Menighedsrådet fremsender projekt, budget kr.
32.375 og finansieringsplan for isætning af ny
kapeldør.
Menighedsrådet anmoder om bevilling af
anlægspuljen til finansiering af udgiften.
Menighedsrådet meddeler samtidig, at de afstår

fra brug af henlæggelse i 2018 i anlægspuljen til
etablering af personaleparkering kr. 40.000.
Sagen er fremsendt til konsulentudtalelse hos Søren
Kjær.
Sager:
Varde Provsti - Byggesag - Janderup kirke - Janderup
Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og
omgivelser - Ny kapeldør (2021 - 1060)


Udsat til næste møde.

9 - Skovlund - Ny kirkegårdslåge
Menighedsrådet fremsender projekt, budget kr.
21.750 og finansieringsplan for anskaffelse af ny
kirkegårdslåge ved Skovlund kirkegård.
Menighedsrådet anmoder om, at udgiften
finansieres af anlægsopsparing på kr. 23.935, som
beror i kirkekassen.
Sager:
Varde Provsti - Byggesag - Skovlund Kirke - Skovlund
Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og
omgivelser - Ny kirkegårdslåge (2021 - 7101)
Afgørelse:
Provstiudvalget frigiver kr. 21.750 fra opsparing til
anlæg til finansiering af ny låge.
Sagen er fremsendt til Ribe Stift og kan først
igangsættes, når stiftsøvrighedens godkendelse
foreligger.
Vejledning:
Når arbejdet er afsluttet, skal der fremsendes
afsluttende regnskab for projektet til
provstiudvalgets behandling.

10 - Ansager - Kirkegårdsvedtægt
Menighedsrådet fremsender anmodning om
godkendelse af kirkegårdsvedtægt godkendt af
menighedsrådet den 7. december 2020.
Sager:
Kirkegårdsvedtægt - Ansager sogn, Varde provsti -
(2019 - 37248)Godkendt.
11 - Lunde - Forpagtningskontrakt
Menighedsrådene fremsender anmodning om
godkendelse af forpagtningskontrakt med Thomas
Hjort i perioden 01.01.2021 - 31.12.2025.
Kontrakten har været fremsendt til udtalelse hos
SEGES. Menighedsrådene har tilrette kontrakten i
henhold til konsulentudtalelsen.
Sager:
Forpagtningskontrakt - Lunde Sogn, Varde provsti -
Thomas Hjort udløb 31.12.2025 (2021 - 5005)

Godkendt.

Thorkild Møller Christensen deltog ikke i punktet.
12 - Forpagtningskontrakter
Provstiudvalgets forvaltning af de af menighedsrådene fremsendte forpagtningskontrakter til godkendelse. 
Til brug for behandling af punktet vedlægges Bekendtgørelse nr. 411 om præsteembedernes faste ejendom og Vejledning nr. 41 om præstegårdsbrug m.v. af 16. maj 2006.
Sager:
Forpagtningskontrakter - Varde Provsti -
Provstiudvalgets forvaltning (2021 - 6077)

Det anbefales menighedsrådene i enhver henseende at kontakte provstiet forud for igangsætning af en ny opgave.

13 - Kvong - Møde
Planlægning af møde med menighedsrådet.

Sager:
Møde om forvaltning- Kvong Sogn, Varde Provsti
(2021 - 7901)


Kvong menighedsråd indkaldes til møde den 13. april
kl. 16.00 i konfirmandstuen Vestervold 1, Varde.
14 - Provstirevision - Udbud
Ribe Stift fremsender høring om provstirevision
forud for at revisionsopgaven sendes i EU-udbud i
2021.
Sager:
Revision af de kirkelige kasser - Varde provsti (2018 -
31182)

Udkast til høringssvar godkendt.
15 - Eventuelt
Sager:
Eventuelt - Punkt til PU-møder (2018 - 5707)

Erik Juhl orienterede om status for nyt sognehus i
Varde.
Kvong menighedsråd har henvendt sig vedrørende
utæthed i kirkens tag. Der sendes vejledning til
Kvong Menighedsråd om, hvordan de kommer
videre med arbejdet.

Sag 2021 - 6354 - Varde Provsti – Møder 17-03-2021, 08:00

 
Varde Provsti, Roustvej 50, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk