Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat af 01. juli 2022

 

Varde Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 01.07.2022 - d. 01-07-2022 kl. 08:00 til 11:00

Deltagere: Lise Hindsholm, Bente Dalgas Kristiansen, Steen Lauritz Andersen, Thorkild Møller Christensen, Ejnar Kudsk

Afbud: Morten Fester Thaysen, Erik Juhl

Ejnar Kudsk deltog i punkterne 1 - 10.

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2 - Provstiudvalgskassen

Ribe Stift fremsender meddelelse om forvaltningstilsyn vedrørende kvartalsrapport pr. 31/3-2022

Taget til efterretning.

 

3 - Budget 2023

Kirkeministeriet fremsender udmelding af tal for pris- og lønfremskrivning 2023.

Planlægning af budget samråd og udarbejdelse af dagsorden.

Der udarbejdes budgetforslag med en fremskrivning på 3,77%. Fremskrivningsprocenten drøftes igen på budgetseminaret.

Dagsorden for budgetsamrådet: Oplæg om grøn omstilling ca. en time.

Bogense Provsti kontaktes af provsten.

4 - Strellev - Synsudskrift

Synsudskrift 2022 - Strellev kirke

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Ejnar Kudsk deltog ikke i punktet.

5 - Alslev - kirkegård

Menighedsrådet fremsender projektregnskab kr. 416.105,17 for stibelægning på Alslev kirkegård.

Provstiudvalget har den 09.12.2020 bevilget kr. 304.112,50 til finansiering af projektet.

Menighedsrådet anmoder om, frigivelse af yderligere kr. 113.591,32 af salgsprovenu fra salg af præstegårdsjord til finansiering af underskuddet.

Provstiudvalget tager det fremsendte projektregnskab kr. 416.105,17 til efterretning.

Provstiudvalget godkender at underskuddet på kr. 113.591,32 finansieres af salgsprovenu fra salg af præstegårdsjord.

Vi gør opmærksom på, at overskud fra salg af præstegårdsjord skal indbetales til kirke- og embedskapitaler i Ribe Stift, nu de to projekter der er bevilget midler til af salgsprovenuet er afsluttet.

Lise Hindsholm deltog ikke i punktet.

6 - Lunde - kirkegård

Menighedsrådet fremsender, projekt, budget kr. 720.000, finansieringsplan og aftale om teknisk rådgivning og bistand for opretning og reparation af diger ved Lunde kirke.

Menighedsrådet anmoder om frigivelse af anlægsopsparing kr. 87.593,21, om brug af frie midler kr. 100.000 og om bevilling af anlægspuljen kr. 406.837,26 til finansiering af projektet.

Restbeløbet kr. 125.569,53 søges finansieret ved frigivelse af kirke- og embedskapitaler indestående i Ribe

Afgørelse:

Provstiudvalget har behandlet den fremsendte finansieringsplan.

Provstiudvalget godkender at menighedsrådet søger Ribe Stift om frigivelse af ekspropriationserstatning kr. 72.371,48 og andet indlån kr. 53.198,05 i alt kr. 125.569,53 af indestående i kirke- og embedskapitaler.

Provstiudvalget godkender at menighedsrådet anvender kr. 100.000 af frie midler.

Provstiudvalget frigiver anlægsopsparing kr. 122.629, som beror i kirkekassen. Der er tale om disponibel anlægsoverskud fra tidligere digereparation i 2003, automatisk ringeanlæg i 2012 og jordvarme i præstegården i 2012.

Provstiudvalget bevilger op til kr. 372.000 af anlægspuljen.

Projektet er sendt til Ribe Stift, og I kan først igangsætte arbejdet, når I har modtaget stiftsøvrighedens godkendelse.

Vejledning:

Der skal fremsendes separat ansøgning om frigivelse af kirke- og embedskapitaler. Ansøgningen skal indeholde oplysning om saldi på de konti der ønskes udbetalt og anmodning om at saldi + renter til udbetalingsdato frigives, således at kontiene kan ophæves. Ansøgningen skal sendes ad tjenstlig vej via provstiet.

Licitationsoversigt og beslutning om hvem der vælges skal fremsendes til provstiudvalgets orientering.

Vi gøre opmærksom på, at det er menighedsrådets ansvar i samråd med arkitekten at følge udgifterne, således at budgettet for projektet overholdes. Såfremt budgettet overskrides, skal arbejdet stoppes, indtil der er fundet en afklaring af den økonomiske situation.

For nærmere aftale om udbetaling fra anlægspuljen skal I kontakte provstikontoret.

Når arbejdet er afsluttet, skal regnskab for projektet fremsendes til provstiudvalgets behandling.

Thorkild Møller Christensen deltog ikke i punktet.

7 - Nr. Nebel-Lydum - Lydum kirke

Menighedsrådet fremsender projekt, budget kr. 258.281, finansieringsplan og aftale om teknisk rådgivning vedrørende istandsættelse af murankre i tårn og muret stik over tårnets dør m.m.

Menighedsrådet anmoder om frigivelse af anlægsopsparing kr. 221.000 som beror i kirkekassen og om bevilling af restbeløbet kr. 37.281 af anlægspuljen.

Afgørelse:

Provstiudvalget frigiver anlægsopsparing kr. 221.000, som beror i kirkekassen til finansiering af projektet.

Provstiudvalget afslår ansøgning om bevilling af restbeløbet kr. 37.281 af anlægspuljen, hvilket begrundes i at projektet indeholder arbejder, som anses for at være almindelig vedligehold.

Provstiudvalget godkender, at restbeløbet kr. 37.281 finansieres af menighedsrådets frie midler.

Projektet er sendt til Ribe Stift, og I kan først igangsætte arbejdet, når I har modtaget stiftsøvrighedens godkendelse.

Vejledning:

Vi gør opmærksom på, at det er menighedsrådets ansvar i samråd med arkitekten at følge udgifterne, således at budgettet for projektet overholdes. Såfremt budgettet overskrides, skal arbejdet stoppes, indtil der er fundet en afklaring af den økonomiske situation.

Når arbejdet er afsluttet, skal regnskab for projektet fremsendes til provstiudvalgets behandling.

8 - Vester Starup - kirkegårdsvedtægt

Menighedsrådet fremsender anmodning om godkendelse af vedtægt for Vester Starup kirkegård.

Provstiudvalget har gennemgået vedtægten og fundet lidt, som skal rettes. Rettelser fremgår af vedlagte PDF-fil.

Menighedsrådet skal indarbejde rettelserne og indsende en tilrettet udgave af vedtægterne.

Provsten bemyndiges til at godkende vedtægten, når den er rettet.

9 - Vester Starup - kirkegård

Menighedsrådet fremsender anmodning om udvidelse af område til gravplads i plæne med plade på Vester Starup kirkegård.

Godkendt.

 

10 - Næsbjerg - stibelægning

Menighedsrådet fremsender redegørelse om forhandling af rådgiverhonoraret vedrørende stibelægning på Næsbjerg kirkegård.

Taget til efterretning.

 

11 - Blåvandshuk - menighedsrådet

Provstiudvalget har modtaget meddelelse fra menighedsrådet om at hele rådet er gået af. Beslutning om det videre forløb.

Provstiudvalget har behandlet menighedsrådets henvendelse af 10.06.2022 og tager menighedsrådsmedlemmernes udtræden af menighedsrådet til efterretning.

Provstiudvalget gør opmærksom på, at den faste ejendom der tilhører kirken skal forvaltes så hensigtsmæssigt som muligt, for at understøtte kirkens økonomi til glæde for kirkelivet.

Tak for jeres indsats i menighedsrådets.

12 - Høring om lov om Folkekirkens økonomi

Kirkeministeriet arbejder på lovforslag som kommer i høring i juli til og med en svarfrist til 18. august 2022.

Vi har modtaget de to vedlagte bilag fra henholdsvis provsteforeningen og landsforeningen.

Kirkeministeriet fremsender afsluttende rapport vedrørende "Gode rammer for folkekirkens lokale kasser."

Rapporten kan hentes på DAPen under meddelelser fra Kirkeministeriet den 22.06.22.

I forbindelse med budgetseminar den 11.08.2022 behandles lovforslaget på et ekstraordinært provstiudvalgsmøde.

Provstiudvalgsmedlemmerne skal selv orientere sig i lovforslaget, når det udsendes af Kirkeministeriet.

13 - Grøn omstilling

Udarbejdelse af plan for det videre arbejde med grøn omstilling.

Herunder drøftelse af henvendelse fra Arkitekt Anker Ravn Knudsen vedrørende principper for opvarmning af kirker.

Provstiudvalget har behandlet henvendelse fra Anker Ravn Knudsen om principper for opvarmning af kirker.

Provstiudvalget har for nuværende ikke besluttet fælles principper for opvarmning af kirker. Vi anbefaler, at de enkete menighedsråd ser på klimavenlige muligheder i egne kirker.

Punktet om udarbejdelse af plan for det videre arbejde med grøn omstilling sættes på som punkt den 13.09.2022.

14 - Eventuelt

Landsforeningen af Menighedsråd indbyder til provstiudvalgskonference den 1. oktober 2022 kl. 10.00 - 15.30 i Odense.

Landsforeningen fremsender program og meddelelse om, hvornår der åbnes for tilmelding.

15 - Provstesyn - præstegård

Orientering om provstesyn over præstegårde 2022.

Ingen bemærkninger.

 

16 - Provstesyn - kirker

Orientering om provstesyn over kirker i 2022.

Ingen bemærkninger.

 

17 - Thorstrup - kirkegården

Ribe stift fremsender afgørelse om renovering af den østre indgangsportal ved Thorstrup kirke.

Ingen bemærkninger.

 

18 - Thorstrup - kirkegård

Ribe Stift fremsender afgørelse vedrørende omsætning af det nordre kirkedige ved Thorstrup Kirke

Ingen bemærkninger.

 

19 - Hodde - kirken

Menighedsrådet har modtaget tilsagn om tilskud fra Kirkeistandsættelsesordningen kr. 461.250 til renovering af taget på Hodde kirke.

Ingen bemærkninger.

 

20 - Aal - kirkegård

Menighedsrådet fremsender orientering om licitationsresultat vedrørende renovering af materialegård og affaldsplads ved Aal kirkegård.

Ingen bemærkninger.

 

 
Varde Provsti, Kirkens Hus, Vestervold 2F, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21233307 - EAN nr.: 5798000856660