Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat af 10. november 2022

 

Varde Provsti – Møder
Provstiudvalgsmøde den 10. november 2022 kl. 14:00 til 18:00

Deltagere: Lise Hindsholm, Bente Dalgas Kristiansen, Erik Juhl, Thorkild Møller Christensen, Ejnar Kudsk, Anne Mette Wind Gundesen
Afbud: Steen Lauritz Andersen

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden Godkendt.

2 - Provstiudvalget

Velkommen til sognepræst Anne Mette Wind Gundesen der er indkaldt til at indtræde i provstiudvalget pr. 01.11.2022, som præsternes repræsentant i udvalget.

Der skal vælges ny repræsentant til følgende opgaver:
1. Repræsentant til bestyrelsen for VAMS
2. Repræsentant til bestyrelsen for RAMS

Beslutning om fremtidig fordeling af regnskaber.

Thorkild Møller Christensen er valgt som provstiudvalgets repræsentant i VAMS.

Anne Mette Wind Gundesen er valgt som provstiudvalgets repræsentant i RAMS.

Den fordeling der er lavet vedrørende regnskab 2021 fastholdes. Der sendes meddelelse til menighedsrådene.

3 - Årsregnskab 2021

Behandling af kirkekassernes årsregnskaber for 2021.

Regnskaber, protokollater og menighedsrådenes behandling af protokollat kan I finde i DATAARKIVET på DAPen under bjælken "Regnskab, provstiudvalg"

Der er vedlagt en samleoversigt over revisorens særlige bemærkninger til de enkelte regnskaber.

Vi har fordelt de regnskaber Morten har haft ansvar for således:
Blåvandshuk - Bente
Fåborg -Thorkild
Henne-Lønne - Ejnar
Hodde - Steen


Aal: Godkendt
Agerbæk: Godkendt
Alslev: Godkendt
Ansager: Godkendt
Billum: Godkendt
Blåvandshuk: Godkendt
Fåborg: Godkendt med bemærkning om at menighedsrådet skal foranledige, at GIAS taksterne følger de fælles takster for Varde Provsti.
Henne-Lønne: Godkendt
Hodde: Godkendt med bemærkning om at menighedsrådet skal foranledige at regnskabsinstruks opdateres og godkendes af menighedsrådet.
Horne: Godkendt
Janderup: Godkendt
Kvong: Godkendt
Lunde: Godkendt
Næsbjerg: Godkendt
Nr. Nebel - Lydum: Godkendt
Ovtrup: Godkendt
Rousthøje: Godkendt
Skovlund: Godkendt
Strellev: Godkendt
Thorstrup: Godkendt
Tistrup: Godkendt
Varde: Godkendt
Vester Starup: Godkendt
Ølgod: Godkendt
Øse: Godkendt
Årre: Godkendt

4 - Provstiudvalgskassen

Budget 2023 for provstiudvalgskassen.

Endelig budget afleveret d. 20-10-2022 11:50

Godkendt.

5 - Provstiudvalgskassen

Kvartalsrapport pr. 30.09.2022 inkl. bemærkninger
Budget formål pr. 30.09.2022
5%-reserve pr. 30.09.2022
Anlægspuljen pr 30.09.2022

Godkendt.

6 - Årre - Synsudskrift

Synsudskrift 2022 for Årre Kirke.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

 

7 - Thorstrup - Kirkegården

Menighedsrådet fremsender anmodning om genåbning af kirkegårdens afdeling E til brug for urnenedsættelser med plade i plæne.

Provstiudvalget godkender at den ansøgte del af afdeling E på Thorstrup kirkegård genåbnes til urnegravpladser med plade i plæne.

 

8 - Hodde - Kirken

Menighedsrådet fremsender orientering om licitationsresultatet kr. 985.965 vedrørende istandsættelse af blytag på tårnets sydside samt murremme og vindskeder ved Hodde kirke.

Menighedsrådet fremsender samtidig ny finansieringsplan, idet de har modtaget tilsagn om statstilskud på kr. 461.250 til renoveringen.

Provstiudvalgets bevilling af anlægspuljen på kr. 978.000 kan herefter reduceres til kr. 477.600.

Provstiudvalget tager licitationsresultat og ny finansieringsplan til efterretning.

Provstiudvalgets bevilling af anlægspuljen nedsættes til kr. 477.600.

9 - Henne - Kirken

Menighedsrådet fremsender projektregnskab kr. 426.974 for ny klokke og etablering af automatisk ringeanlæg i Henne Kirke.

Menighedsrådet anmoder om udbetaling af anlægspuljen på kr. 143.500.

Provstiudvalget har den 12.09.2017 bevilget kr 171.000 i budget 2018 til finansiering af automatisk ringeanlæg.

Vi har modtaget referat fra menighedsrådet behandling af sagen, som ikke er underskrevet. Kassereren har oplyst, at menighedsrådet har truffet beslutning om, at referater er godkendt, såfremt der ikke er gjort indsigelse inden 5 dage efter, det er udsendt. Referatet bliver ikke underskrevet efterfølgende. Vi har anmodet Ribe Stift om en redegørelse/vejledning om regler for dagsorden/referat.

Provstiudvalget tager regnskabet til efterretning.

Provstiudvalget frigiver kr. 9.200 der indestår på anlægsopsparing i kirkekassen og kontoen kan herefter ophæves.
Restbeløbet kr. 134.300 udbetales af anlægspuljen.

Vi gør samtidig opmærksom på, at projektregnskabet skal følge kirkekassens regnskab som et biregnskab, i det år projektet er afsluttet.

Sagen er hermed afsluttet.

Vi har ikke modtaget tilbagemelding fra Ribe Stift om underskrift af referat. I hører nærmere, når vi har modtaget svar fra stiftet.

10 - Varde - Præsteboligen Vestervold 1

Menighedsrådet fremsender projektregnskab kr. 200.747,93 vedrørende udskiftning vinduer og døre i konfirmandstuen på Vestervold.

Menighedsrådet anmoder om udbetaling af beløbet fra anlægspuljen.

Provstiudvalget har den 19.05.2022 bevilget kr. 212.500 af anlægspuljen til projektet.

Provstiudvalget tager regnskabet til efterretning og udbetaler kr. 200.747,93 af anlægspuljen.

Vi gør samtidig opmærksom på, at projektregnskabet skal følge kirkekassens regnskab som et biregnskab, i det år projektet er afsluttet.

Sagen er hermed afsluttet.

11 - Ølgod -Kirkegård

Menighedsrådet fremsender projektregnskab kr. 264.043,37 for etablering af vaskeplads med olieudskiller ved maskinhuset på Ølgod kirkegård.

Menighedsrådet anmoder om udbetaling af beløbet fra anlægspuljen.

Provstiudvalget har den 26.08.21 bevilget kr. 287.500 af anlægspuljen til projektet.

Provstiudvalget tager regnskabet til efterretning og udbetaler kr. 264.043,37 af anlægspuljen.

Vi gør samtidig opmærksom på, at projektregnskabet skal følge kirkekassens regnskab som et biregnskab, i det år projektet er afsluttet.

Sagen er hermed afsluttet.

12 - Janderup - Økonomi

Evaluering af mødet med Janderup Menighedsråd om den økonomiske situation.

Der skal tages stilling til løsning af den økonomiske situation, hvordan hjælper vi menighedsrådet, og hvad forventer vi af dem.

Provstiudvalget har drøftet den økonomiske situation i Janderup kirkekasse.

Menighedsrådet opfordres til at følge økonomien tæt og kun igangsætte yderst nødvendige opgaver.

Yderligere behandling af sagen afventer at årsregnskabet foreligger.

Lise Hindsholm og Anne Mette Wind Gundesen deltog ikke i punktet.

13 - Skovlund - Sognehus

Menighedsrådet fremsender orientering om licitationsresultatet 5.263.314,91 vedrørende opførelse af nyt sognehus i Skovlund, hvilket er kr. 486.727,91 mere end det tidligere godkendte budget på kr. 4.776.587.

Set i forhold til provstiudvalgets tidligere bevilling af anlægspuljen af 25.01.2022 på kr. 3.756.400 anmoder menighedsrådet om en forhøjelse af bevillingen på kr. 478.600 til i alt kr. 4.235.000.

Afgørelse:

Provstiudvalget tager licitationsresultatet til efterretning og godkender en samlet budget på 5.263.315 med følgende finansieringsplan:

Provenu fra salg af præstegård kr. 530.000
Fri midler kr. 200.000
Kirke- og præsteembedskapitaler kr. 138.000
Opsparede anlægsmidler kr. 160.300
Bevilling af anlægspuljen kr. 4.235.000
I alt kr. 5.263.300

Vejledning:
Vi gør opmærksom på, at det er menighedsrådets ansvar i samråd med arkitekten at følge udgifterne, således at budgettet for projektet overholdes. Såfremt budgettet overskrides, skal arbejdet stoppes, indtil der er fundet en afklaring af den økonomiske situation.

For nærmere aftale om udbetaling fra anlægspuljen skal I kontakte provstikontoret.

Når arbejdet er afsluttet, skal regnskab for projektet fremsendes til provstiudvalgets behandling.

14 - Temadagen om grøn omstilling

Det videre arbejde med temadag om grøn omstilling.

Lise Hindsholm orienterede om programmet.

På næste møde tages der principbeslutning om fremtidig drift af jord.

15 - Mødedatoer 2023

Planlægning af mødedatoer 2023.

HUSK kalender

Der blev foretaget rettelser i udkast til datoer.

Ny plan udsendes.

16 - Eventuelt

Der blev orienteret om kursus om Folkekirkens Grønne Omstilling den 21.- 22. april 2023.

Følgende tilmeldte sig kurset:
Bente Dalgas Kristiansen
Thorkild Møller Christensen
Lise Hindsholm

Øvrige provstiudvalgsmedlemmer bedes give en tilbagemelding senest den 14.11.2022.

17 - Aal - Kirken

Ribe Stift fremsender afgørelse om renovering af vinduer samt reparation af tagværk ved Aal kirke.

Ingen bemærkninger.

 

 

 
Varde Provsti, Kirkens Hus, Vestervold 2F, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21233307 - EAN nr.: 5798000856660