Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat af 13. september 2022

 

Referat af 13. september 2022

Varde Provsti - Møder 
Provstiudvalgsmøde den 13. september .2022 kl. 14:45 til 18:00

Deltagere: Lise Hindsholm, Bente Dalgas Kristiansen, Steen Lauritz Andersen, Erik Juhl, Thorkild Møller Christensen
Afbud: Ejnar Kudsk, Morten Fester Thaysen

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

2 - VAMS - budget 2023

Bestyrelsen for VAMS fremsender anmodning om forhøjelse af budget 2023 til kr. 355.000.

Godkendt.

3 - Personalekonsulent - budget 2023

Bestyrelse for personalekonsulent fremsender anmodning om forhøjelse af budget 2023 til 728.200 = kr. 242.800 pr. provsti.

Godkendt.

4 - Skovlund - anlægsopsparing

Menighedsrådet fremsender anmodning om, at anlægsopsparing kr. 35.897 frigives til renovering af kirkegårdsmur.

Provstiudvalget frigiver anlægsopsparing kr. 35.897 til reparation af kirkegårdsmur ved Skovlund.

Arbejdet skal være udført således, at opsparingen kan ophæves senest med udgangen af regnskabsåret 2022.

Der skal fremsendes regnskab, når arbejdet er afsluttet.

Vi gør opmærksom på, at I ikke kan bruge Kjeld Pedersen som rådgiver, da han er ansat som provstiets bygningssagkyndige.

5 - Skovlund - kirkegårdslåge

Menighedsrådet fremsender regnskab kr. 23.375,06 for ny kirkelåge.
Menighedsrådet anmoder om at restindestående på anlægskontoen kr. 23.749,65 frigives således, at restbeløbet anvendes til maling af kirkegårdslågen.

Provstiudvalget tager regnskabet til efterretning og frigiver indestående kr. 23.749,65.
Vi gør opmærksom på, at projektregnskabet skal følge regnskabet som et biregnskab i det år, hvor projektet er afsluttet.

6 - Varde - P-pladser ved Sct. Jacobi Kirke

Menighedsrådet fremsender afsluttende regnskab kr. 29.282,56 for etablering af P-pladser ved Sct. Jacobi kirke

Provstiudvalget tager regnskabet til efterretning. Vi gør opmærksom på, at projektregnskabet skal følge regnskabet som et biregnskab i det år, hvor projektet er afsluttet.

Steen Lauritz Andersen deltog ikke i punktet.

7 - Varde - Handicap p-plads ved Sct. Jacobi Kirke

Menighedsrådet fremsender anmodning om, at restindestående kr. 68.666.89 på anlægsopsparing, som beror i kirkekassen kan anvendes til etablering af handicap p-plads ved Sct. Jacobi Kirke.

Der foreligger ikke en projektbeskrivelse.

 

Provstiudvalget afslår anmodningen om frigivelse af anlægsopsparing kr. 86.666,89, da der ikke foreligger en projektbeskrivelse.
Saldoen på anlægsopsparingen vil blive tilbageført via reduktion af ligningsmidler i 2023. Der kan ansøges om midler handicapparkeringsplads i budget 2024.

Steen Lauritz Andersen deltog ikke i punktet.

8 - Ansager - Ændring i budget

 

Provstiudvalget godkender jeres anmodning om, at renovering af alterparti og kor i Ansager Kirke medtænkes i provstiets prioriterede liste for anlægsønsker for 2024. Samtidig fjernes ønske om renovering af kirkens indre som helhed og udvidelse af sognehus fra den prioriterede liste.

9 - Budget 2023
Fastsættelse af de endelige drifts- og anlægsrammer for budget 2023.

Provstiudvalget har drøftet de stigende energipriser og deres konsekvenser for kirkekasserne. Provstiudvalget er af den opfattelse, at menighedsrådene først og fremmest skal tænke i energibesparelser. Dernæst skal menighedsrådene finde midler til energiudgiften i de frie midler, hvis udgiften ikke kan rummes inden for driften. Er det helt umuligt for et menighedsråd at finde enten besparelser eller finansiering af de øgede energiudgifter, kan man søge provstiets budgetreserve om et ekstraordinært tilskud. Provstiudvalget har besluttet ikke at tilføre ekstra midler til budgetreserven i budget 2023.

Provstiudvalget godkender en samlet ligning til de kirkelige kasser og provstiudvalgskassen på i alt kr. 61.797.650.
Beløbene fordeles således:
Drift i de kirkelige kasser kr. 45.460.950.
Budgetreserve kr. 0.
Provstiudvalgskassen inkl. stiftsbidrag kr. 1.315.000 minus kr. 372.000 regulering af diverse puljer = 943.000.

Samarbejde mellem menighedsråd om følgende projekter:
Anlægspuljen kr. 14.400.000 - PUK Kontingent til RAMS 209.900 -PUK
VAMS skole-kirke tjeneste kr. 355.000 - PUK
Personalekonsulent kr. 228.800 - PUK
Pulje særlige - Grøn omstilling kr. 170.000 - PUK (initiativtagerne bag de to fremsendte forslag skal samarbejde om projekterne)
Pulje særlige - VAMS kr. 30.000 - PUK

10 - Blåvandshuk - kirke

Det fælles regnskabskontor fremsender på foranledning af Blåvandshuk Sogn regnskab for renovering af Ho kirke.

Regnskabet udviser et forbrug på kr. 1.425.583,28, og et overskud på kr. 74.137,67 i forhold til det budgetterede.

Provstiudvalget tager regnskabet til efterretning og frigiver kr. 74.647,33 af anlægspuljen.
Vi gør opmærksom på, at projektregnskabet skal følge regnskabet som et biregnskab i det år, hvor projektet er afsluttet.

11 - Janderup - kapeldør

Menighedsrådet fremsender afsluttende regnskab kr. 55.245 for ny dør i kapellet ved Janderup kirke.

Provstiudvalget har bevilget kr. 54.000 til projektet.

Menighedsrådet anmoder om ekstrabevilling af anlægspuljen på kr. 1.245 til dækning af underskuddet.

Provstiudvalget tager regnskabet til efterretning og bevilger yderligere kr. 1.245 af anlægspuljen.
Vi gør opmærksom på, at projektregnskabet skal følge regnskabet som et biregnskab i det år, hvor projektet er afsluttet.

Lise Hindsholm deltog ikke i punktet.

12 - Varde - Østerlund kirkegård

Menighedsrådet fremsender anmodning om etablering af ekstra indgang for gående ved Østerlund kirkegård.

Udgiften til opsætning af låge kr. 11.875 finansieres af menighedsrådets frie midler.

Provstiudvalget godkender at projektet finansieres med frie midler.

Sagen fremsendes til Ribe Stift og kan først igangsættes, når stiftsøvrighedens godkendelse foreligger.

Steen Lauritz Andersen deltog ikke i punktet.

13 - Varde - nyt sognehus

Menighedsrådet orienterer om forventet budgetoverskridelse og anmoder om provstiudvalgets holdning til at fortsætte byggeriet på trods af den usikre økonomiske situation.

Provstiudvalget godkender, at man fortsætter projektet.
Vi imødeser modtagelse af et præciseret budget, så vi kan fastlægge den endelige finansieringsplan.

Steen Lauritz Andersen orienterede om byggesagen, men deltog ikke i beslutningen

14 - Billum - Salg af jord

Menighedsrådet fremsender købsaftale vedr. salg af engjord til provstiudvalgets godkendelse

Provstiudvalget godkender købsaftalerne under forudsætning af, at de fremsendes med underskrift af to underskriftsberettigede fra menighedsrådet.

Lise Hindsholm deltog ikke i punktet.

15 - Lunde - præstegård

Menighedsrådene fremsender forslag til det videre projektarbejde med etablering af dræn ved Lunde Præstegård.

Provstiudvalget godkender at menighedsrådet arbejder videre med det skitserede projekt (forslag 3).
Provstiudvalget imødeser modtagelse af den endelige projektbeskrivelse, budgetoverslag, finansieringsplan og aftale om teknisk rådgivning og bistand samt menighedsrådsreferater med underskrifter fra det møde, hvor menighedsrådene har godkendt projektet.

Thorkild Møller Christensen orienterede om byggesagen, med deltog ikke i beslutningen.

16 - Rousthøje - Kirkegårdslåge

Menighedsrådet fremsender projektbeskrivelse, budget og finansieringsplan for ny kirkegårdslåge og anmoder om en bevilling på kr. 77.500 af anlægspuljen.
Provstiudvalget har i 2021 afsat kr. 50.000 i anlægsbudgettet til formålet.

Provstiudvalget bevilger kr. 77.500 af anlægspuljen til ny kirkegårdslåge ved Rousthøje Kirke.
Projektet er sendt til Ribe Stift, og I kan først igangsætte arbejdet, når I har modtaget stiftsøvrighedens godkendelse.

Vi gør opmærksom på, at det er menighedsrådets ansvar at følge udgifterne, således at budgettet for projektet overholdes. Såfremt budgettet overskrides, skal arbejdet stoppes, indtil der er fundet en afklaring af den økonomiske situation.

For nærmere aftale om udbetaling fra anlægspuljen skal I kontakte provstikontoret.

Når arbejdet er afsluttet, skal regnskab for projektet fremsendes til provstiudvalgets behandling.

17 - Seminardag for menighedsråd

Planlægning af seminardag for menighedsråd

Forslag til emner:

Grøn omstilling generelt v. formanden for Folkekirkens grønne omstilling
Energiforbrug i kirkens bygninger v. Poul Klenz Larsen
Gennemgang af udviklingsplaner for kirkegårdene Bygningskonsulent for menighedsrådene
Forslag til dato: 4. marts (1. prioritet)
25. februar (2. prioritet)
21. januar (3. prioritet)

Thorkild, Steen og Lise udgør udvalget.
Udvalget mødes den 11. oktober kl. 13 på provstikontoret.

18 - Eventuelt Intet.

19 - Nørre Nebel-Lydum - Lydum Kirke

Ribe Stift fremsender afgørelse vedr. istandsættelse af murankre i tårn og muret stik over tårndør ved Lydum Kirke

Intet at bemærke.

 

 
Varde Provsti, Kirkens Hus, Vestervold 2F, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21233307 - EAN nr.: 5798000856660