Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat af 19. maj 2022

 

Varde Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 19. maj 2022 - d. 19-05-2022 kl. 15:00 til 18:00

Deltagere: Lise Hindsholm, Bente Dalgas Kristiansen, Steen Lauritz Andersen, Erik Juhl, Morten Fester Thaysen, Thorkild Møller Christensen, Ejnar Kudsk

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden Godkendt.

2 - Budget 2023 - Den særlige pulje  

Provstiet har modtaget 4 ansøgninger om midler af den særlig pulje på 200.000 i budget 2023.

VAMS ansøger om kr. 30.000 til transport i forbindelse med event med Sigurd Barrets forestilling for 1. og 2. årgang.

Øse og Næsbjerg Menighedsråd ansøger om kr. 35.000 til udendørs mobil alter/talerstol til Tambours Have.

Ølgod menighedsråd ansøger om kr. 58.100 til et dagskursus om implementering af biodiversitet for ansatte og menighedsrådsmedlemmer. Max. 50 deltagere.

Jeppe Hedegaard, Ølgod, Jens Krogh, Strellev og Thorkild Møller Christensen, Lunde ansøger om kr. 36.750 til seminardag om grøn energi, vækst og biodiversitet for ansatte og menighedsråd. Max. 70 deltagere.

Forslagene blev drøftet.

Alle forslag udsendes til menighedsrådene og drøftes på formandsmødet.

3 - Anlægspuljen

Ministeriet har ikke godkendt vores ansøgning om at gøre anlægspuljen permanent.

Forsøg med anlægspuljen er forlænget til udfasning pr. 31.12.2023.

Menighedsrådene orienteres på budgetsamrådet, om at forsøgsordningen endnu ikke er gjort permanent.

Forsøgsordningen fortsætter frem til 31.12.2023.

4 - Alslev - Salg af jord

Menighedsrådet fremsender regnskab for salg af præstegårdsjord.
Regnskabet udviser et samlet salgsprovenu på kr. 879.523,39.

Provstiudvalget tager regnskabet til efterretning.

Vi gør opmærksom på, at regnskabet skal følge kirkekassens regnskab som et biregnskab, i det år hvor salget er afsluttet.

5 - Alslev - Handicaptoilet, kapel og rampe

Menighedsrådet fremsender projektregnskab kr. 552.637,41 for handicaptoilet, renovering af kapel og rampe.

Provstiudvalget har bevilget en samlet ramme til projektet på kr. 532.155 af salgsprovenu fra salg af jord.

Menighedsrådet anmoder om at budgetoverskridelsen kr. 20.481,41 ligeledes kan finansieres af salgsprovenu fra salg af jord

Provstiudvalget tager projektregnskabet til efterretning og bevilger, at budgetoverskridelsen på kr. 20.481,41 finansieres af salgsprovenu fra salg af jord.

Vi gør opmærksom på, at projektregnskabet skal følge kirkekassens regnskab som et biregnskab, i det år hvor projektet er afsluttet.

6 - Lunde - Præstegård

Menighedsrådene i Lunde og Ovtrup pastorat anmoder om at hvert menighedsråd må overføre kr. 50.000 fra frie midler til inddækning af underskud kr. 80.000 på præstegårdens regnskab pr. 31.12.2021 på formål 5100.

Provstiudvalget godkender, at kirkekasserne i henholdsvis Ovtrup og Lunde bidrager med hver kr. 50.000, således at præstegårdskassen på formål 5100, som beror i Lunde kirkekasse, styrkes med i alt kr. 100.000.

Thorkild Møller Christensen deltog ikke i punktet.

7 - Lunde - Præstegård

Menighedsrådene i Lunde - Ovtrup pastorat fremsender anmodning om godkendelse af aftale med præsten om afregning af el- og vandforbrug i Lunde præstegård. 

Godkendt.

Thorkild Møller Christensen deltog ikke i punktet.

8 - Øse - Præstegård

Menighedsrådene i Øse-Næsbjerg pastorat genfremsender ansøgning om bevilling af 5%-puljen på kr. 43.125 til finansiering af udgifter til kontormøbler og renovering af præstegårdshaven.

Sagen har tidligere været behandlet på provstiudvalgsmøde den 17. maj 2021, hvor der blev meddelt afslag på ansøgningen. Kopi af referat fra sidste behandling vedlægges.

Provstiudvalget afslår bevilling af 5%-reserven med henvisning til tidligere afslag af 17. maj 2021.

 

9 - Varde - Præsteboligen Vestervold 1

Menighedsrådet fremsender projekt, budget kr. 212.500, finansieringsplan og aftale om teknisk rådgivning og bistand for udskiftning af vinduer i konfirmandlokalerne ved præsteboligen Vestervold 1, Varde.

Menighedsrådet anmoder om bevilling af kr. 212.500 af anlægspuljen til finansiering af projektet.

Sagen er fremsendt til udtalelse hos bygningskonsulent Kjeld Pedersen.

Afgørelse:
Sagen har været fremsendt til udtalelse hos bygningskonsulent Kjeld Pedersen. Kopi af udtalelse vedlægges.

Menighedsrådet bør overveje bemærkning i bygningskonsulentens udtalelse.

Provstiudvalget godkender projekt, budget, finansieringsplan og aftale om teknisk rådgivning og bistand.

Provstiudvalget bevilger op til kr. 212.500 af anlægspuljen.

Vejledning:

Licitationsresultat skal fremsendes til provstiudvalgets orientering.

Vi gøre opmærksom på, at det er menighedsrådets ansvar i samråd med arkitekten at følge udgifterne, således at budgettet for projektet overholdes. Såfremt budgettet overskrides, skal arbejdet stoppes, indtil der er fundet en afklaring af den økonomiske situation.

For nærmere aftale om udbetaling fra anlægspuljen skal I kontakte provstikontoret.

Når arbejdet er afsluttet, skal regnskab for projektet fremsendes til provstiudvalgets behandling.

Morten F. Thaysen og Steen Lauritz Andersen deltog ikke i punktet.

10 - Thorstrup - Kirkegård

Menighedsrådet fremsender projekt, budget 205.000, finansieringsplan og aftale om teknisk rådgivning og bistand vedrørende omsætning af norddiget ved Thorstrup kirkegård.

Menighedsrådet anmoder om bevilling af anlægspuljen på kr. 205.000 til finansiering af projektet senest i 2023.

Projektet er med på den prioriterede liste for anlægsønsker i 2023 med kr. 130.000.

Projektgodkendelse:

Provstiudvalget godkender budget og finansieringsplan og bevilger op til kr. 205.000 af anlægspuljen i 2022.

Projektet er sendt til Ribe Stift, og I kan først igangsætte arbejdet, når I har modtaget stiftsøvrighedens godkendelse.

Vejledning:
Licitationsresultat skal fremsendes til provstiudvalgets orientering.

Vi gøre opmærksom på, at det er menighedsrådets ansvar i samråd med arkitekten at følge udgifterne, således at budgettet for projektet overholdes. Såfremt budgettet overskrides, skal arbejdet stoppes, indtil der er fundet en afklaring af den økonomiske situation.

For nærmere aftale om udbetaling fra anlægspuljen skal I kontakte provstikontoret.

Når arbejdet er afsluttet, skal regnskab for projektet fremsendes til provstiudvalgets behandling.

11 - Fåborg - Synsudskrifter

Synsudskrifter 2022:
Fåborg kirke
Fåborg præstegård

Begge synsudskrifter godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

 

12 - Møde for formænd og kirkeværger

Dagsorden til mødet skal revideres.

Der udarbejdes og udsendes ny dagsorden.

 

13 - Eventuel Lise Hindsholm orienterede om forslag til screening af præstegårde for skimmelsvamp

 

 
Varde Provsti, Roustvej 50, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk