Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat af 23. februar 2022

 

Varde Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 23. februar 2022 - d. 23-02-2022 kl. 14:00 til 18:00

Deltagere: Lise Hindsholm, Bente Dalgas Kristiansen, Steen Lauritz Andersen, Erik Juhl, Morten Fester Thaysen, Thorkild Møller Christensen, Ejnar Kudsk

Morten Fester Thaysen deltog ikke i punkt 2.

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt.

 

2 - PWC - Møde om revision af de kirkelige kasser

Møde med revisor Kenneth L. Fyhn fra PWC om revision af de kirkelige kasser i Varde Provsti

1. Revisoren orienterede om ansættelsesbreve og forpagtningskontrakter. Der var intet at bemærke.

2. Fokusområder 2020:

Overholdelse af vejledende rammer for honorar til formand, kasserer, kirkeværge og kontaktkperson. Kun et par steder har det været nødvendigt at skrive om det i revisionsprotokollatet.

3. Status for beholdningseftersyn 2021.

På beholdningseftersynet har der været fokus på samarbejdsaftaler. Menighedsrådene har nu et halvt år til at få styr på manglerne, så det er på plads til den endelige revision efteråret 2022.

Herudover er kordegnenes lønforhold og aftaler gennemgået.

4. Fokusområder 2022:

Løn m.v. til gravermedhjælpere.
Jagtlejekontrakter.

3 - Budget 2023

Provstiet har indhentet oplysninger fra præster og menighedsråd om antal enheder i 2021 til brug i vores budgetfordelingsmodel.

Der skal træffes beslutning om, hvordan forskydningerne, som jf. vedlagte skema giver en merudgift på i alt kr. 231.381, skal håndteres i de foreløbige rammer.

Der har været møde med menighedsrådene i Lunde- Ovtrup pastorat om præstegårdsbudgettet. Udkast til ny budget vedlægges.

Det udsendte materiale blev gennemgået.

Provstiudvalget besluttede, at forskydninger i henhold til budgettilpasning efter antal enheder indarbejdes i de foreløbige rammer.

Provstiudvalget godkender det nye budget for Lunde-Ovtrup præstegård pr. 01.01.2023.

Thorkild Møller Christensen deltog ikke i beslutningen om præstegårdskassen.

4 - Provstiudvalgskassen

Udkast til regnskab 2021 for provstiudvalgskassen.

Udkast godkendt.

Det endelige budget godkendes på næste møde.

5 - Rousthøje - udviklingsplan for kirkegården

Menighedsrådet fremsender nyt regnskab på kr. 145.000,43 for udarbejdelse af udviklingsplan for Rousthøje kirkegård med anmodning om udbetaling af yderligere kr. 23.207,61.

Provstiudvalget tager regnskabet til efterretning og udbetaler yderligere kr. 23.207,61 af puljen til udviklingsplaner.

Vi gør opmærksom på, at projektregnskabet skal følge kirkekassens regnskab som et biregnkab, i det år hvor projektet er afsluttet.

6 - Agerbæk - Nyt sognehus

Menighedsrådet fremsender ansøgning om tillægsbevilling på kr. 298.412,20 af anlægspuljen til opførelse af nyt sognehus.

Beløbet skal anvendes til følgende:
Tilslutningsafgifter kr. 227.187,50
Gesims på gavle 52.500
Udvidelse af P-plads kr. 18.725

Menighedsrådet oplyser, at der har været besparelser på byggeriet på kr. 39.637,50 inkl. moms.

Provstiudvalget bevilger op til kr. 227.200 af anlægspuljen til dækning af tilslutningsomkostninger vedrørende opførelse af nyt sognehus.

Provstiudvalget godkender forslag til ændring af parkeringsplads. Udgiften skal finansieres inde for den bevilgede anlægsrammen til projektet af de besparelser i anfører i jeres ansøgning eller af midler til uforudsete omkostninger.

Provstiudvalget afslår bevilling til tilkøb af gesims på gavlene, idet der er foretaget en ændring af bygningen uden forudgående godkendelse af projektændringen og finansieringen. Udgiften kr. 52.500 skal finansieres af menighedsrådets driftsramme/frie midler.

Erik Juhl deltog ikke i punktet.

7 - Janderup - konsulentrunde

Menighedsrådet anmoder om besøg af konsulentrunden for en drøftelse af istandsættelse af stik over kvindedør i Janderup kirke.

Sagen videresendes til Ribe Stift med provstiudvalgets anbefaling af, at sagen tages med på konsulentrunden.

Lise Hindsholm deltog ikke i punktet.

8 - Takstudvalget - Fælles takst for lapidarium og intern timepris

Takstudvalget fremsender anmodning om godkendelse af følgende to takster:

1. Fælles takst for opbevaring af gravsten i lapidarium Ydelsesnummer 4704 med ½ takst af ydelsesnummer 1201 udvidet vedligehold på 1 kisteplads = kr. 453,56 i 2022.

2. Timesats til intern brug Ydelsesnummer 7005 timesats med brug af maskiner kr. 343,96 ekskl. moms i 2022. Ydelsesnummer 9340 timesats uden brug af maskiner kr. 235,00 ekskl. moms i 2022. Der skal ikke betales moms ved koncerninternt arbejde.

Punkt 1:
Provstiudvalget er sindet at godkende taksten.

Provstiudvalget finder at taksten skal bruges, såfremt der findes et lapidarium på kirkegården. Det er ikke en mulighed, at stille sten i lapidariet uden at der opkræves betaling.

Provstiudvalget sender sagen tilbage til udvalget således at takstudvalget kan tage stilling til, om udvalget fortsat ønsker en fælles takst under de betingelser.

Endvidere skal takstudvalget tage stilling til, hvordan man forholder sig til de sten, der allerede er anbragt i lapidariet.

Samtidig ønskes det oplyst, om aftalen skal have et minimum åremål.

Punkt 2:
Provstiudvalget godkender de angivne fælles takster for timesats ved koncerninternt arbejde. Ydelsesnummer 9340 vil blive indarbejdet i takstbladet med oplysning om, at taksten kan rekvireres på provstikontoret.

 

9 - Invitation Invitation til biskop Elof Westergaards 60 års fødselsdagsreception.

Der kan tilmeldes 1 repræsentant fra provstiudvalget.

Ingen tilmeldinger.

 

10 - Eventuelt Intet

11 - Vester Starup - kirken

Ribe Stift fremsender afgørelse vedrørende borebillebehandling af skabene og opsætning af beskyttende rullegardiner i Vester Starup kirke.

Ingen bemærkninger.

 

12 - Vester Starup - kirken

Ribe Stift fremsender afgørelse vedrørende restaurering af prædikestol i Vester Starup kirke.

Ingen bemærkninger.

 

13 - Skovlund - sognehus

Ribe Stift fremsender afgørelse vedrørende opførelse af nyt sognehus i Skovlund.

Ingen bemærkninger.

 

14 - Fredningsnævnet

Fredningsnævnet fremsender afgørelse om etablering af handicapfiskeplads ved Holme

Ingen bemærkninger.

 

15 - Fredningsnævnet

Fredningsnævnet fremsende afgørelse om etablering af hestehegn på Smedebakken 42, Grindsted.

Ingen bemærkninger.

 

 

 
Varde Provsti, Roustvej 50, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk