Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat af 25. januar 2022

 

Varde Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 25. januar 2022 - d. 25-01-2022 kl. 08:00 til 11:00

Deltagere: Lise Hindsholm, Bente Dalgas Kristiansen, Erik Juhl, Steen Lauritz Andersen, Morten Fester Thaysen, Thorkild Møller Christensen, Ejnar Kudsk

Morten Thaysen deltog ikke i punkterne fra 8 - 12.

Mødet sluttede kl. 11.00.

Mødepunkt Referat 
1 - Godkendelse af dagsorden.

Erik viste, hvordan man kan se bilagene i F2.

Dagsorden godkendt med følgende ændringer:
Der er indføjet et nyt punkt 8: Skovlund - Nyt sognehus.
Tidligere punkt 8 - 11 er flyttet til punkt 9

2 - Budget 2023

Planlægning af forberedende budgetsamråd.

Der udarbejdes dagsorden med følgende punkter:

Ældreplejepræst - 20 minutter
Præsentation af provstiudvalgets oplæg til visioner og målsætninger for provstiet - 20 min
Præstens arbejde i sognet og præstegårdens betydning - 15
Workshop - 20 min
Kaffe - 30 min
Opsamling på workshop -15 min
Gennemgang af den økonomiske situation for budget 2023.
Gennemgang af de foreløbige ramme for budget 2023, herunder præstegårdskasserne.
Forslag til anvendelse af den særlige pulje på kr. 200.000 kan fremsættes, og skal senest 1. maj indsendes til provstiudvalget, så forslagene kan drøftes på formandsmødet.
Revisorens fokusområder for revision af regnskab 2021 og 2022.

3 - Ansager - Musikalsk legeplads

Pastoratets menighedsråd fremsender anmodning om tilladelse til at udlåne areal ved Ansager præstegård til Ansager Byudvikling til etablering af den musikalske legeplads "Takt og Tone".

Der arrangeres møde med pastoratets menighedsråd for en drøftelse af sagen og besigtigelse af området den 22.02.2022 kl. 15.00.

 

4 - Ansager - Kirkegård

Menighedsrådet fremsender projektregnskab på kr. 87.375,26 for udskiftning af vinduer og facadedør i kapel og graverbygning på Ansager kirkegård.

Udgiften finansieres af frie midler og stemmer overens med provstiudvalgets godkendelse af 9. september 2020.

Provstiudvalget tager projektregnskabet til efterretning.

Vi gør opmærksom på, at projektregnskabet skal følge kirkekassens regnskab som et biregnskab i det år, hvor projektet er afsluttet.

5 - Årsregnskab 2019 og 2020 for C.C. Berthelsens Legat

Årsregnskab 2019 og 2020 for C.C. Berthelsens Legat.

Provstiudvalget godkender regnskaberne for 2019 og 2020.

6 - Klimaregulering i kirker

Varmekonsulent Poul Klenz Larsen fremsender forslag om klimascreening af provstiets kirker.

Varmekonsulent Poul Klenz Larsen fremsender forslag om klimascreening af provstiets kirker.

7 - Ølgod - Bejsnap kirkegård

Menighedsrådet anmoder om godkendelse af tillæg til kirkegårdsvedtægt for Bejsnap kirkegård.

Menighedsrådet ønsker, at der oprettes ny ydelse nummer 4704 Lapidarier 1 gravminde til en pris på kr. 446,42 inkl. moms.

Godkendt.

Bente Dalgas Kristiansen deltog ikke i punktet.

8 - Skovlund - Nyt sognehus

Menighedsrådet fremsender projekt, budget kr. 4.776.587, finansieringsplan og aftale og teknisk rådgivning og bistand vedrørende opførelse af nyt sognehus i Skovlund.

Finansieringsplan:
Projektet finansieres af salgsprovenu fra salg af præstebolig kr. 530.000. Menighedsrådets frie midler kr. 200.000. Frigivne kirke- og embedskapitaler kr. 138.000 Menighedsrådet anmoder om bevilling af anlægspuljen på kr. 3.908.587.

Afgørelse:

Provstiudvalget godkender budget kr. 4.776.587 for opførelse af nyt sognehus i Skovlund.

Med henvisning til provstiudvalgets tidligere behandling af sagen den 24.06.2020 fastholdes det, at anlægsopsparinger på henholdsvis kr. 124.700 og kr. 27.500 i alt kr. 152.200, som beror i kirkekassen, skal indregnes i finansieringsplanen.

Provstiudvalget bevilger kr. 3.756.400 af anlægspuljen.

Sagen er fremsendt til Ribe Stift og kan først igangsættes, når stiftsøvrighedens godkendelse foreligger.

Vejledning om det videre forløb:

Licitationsresultat skal fremsendes til provstiudvalgets orientering.

Vi gøre opmærksom på, at det er menighedsrådets ansvar i samråd med arkitekten at følge udgifterne, således at budgettet for projektet overholdes. Såfremt budgettet overskrides, skal arbejdet stoppes, indtil der er fundet en afklaring af den økonomiske situation.

For nærmere aftale om udbetaling fra anlægspuljen skal I kontakte provstikontoret.

Når arbejdet er afsluttet, skal regnskab for projektet fremsendes til provstiudvalgets behandling.

9 - Eventuelt

 

Dagsorden til møde med kirkeværger, gravere og kirkegårdsledere drøftet og tilrettet.

 

10 - Nørre Nebel-Lydum - Arv efter Thora Spangsberg

Ribe Stift fremsender afgørelse om frigivelse af kr. 12.561 af arv efter Thora Spangsberg til køb af højskolesangbøger.

Ingen bemærkninger.

11 - Konsulentrunde foråret 2022

Ribe Stift fremsender invitation til konsulentrunden foråret 2022.

Ingen bemærkninger.

12 - Konsulentrunde efteråret 2022

Ribe Stift fremsender invitation til konsulentrunden efteråret 2022.

Ingen bemærkninger.

 

 
Varde Provsti, Kirkens Hus, Vestervold 2F, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21233307 - EAN nr.: 5798000856660