Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat af 9. juni 2022

 

Varde Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 9. juni 2022 - d. 09-06-2022 kl. 14:00 til 17:00

Deltagere: Lise Hindsholm, Bente Dalgas Kristiansen, Steen Lauritz Andersen, Erik Juhl, Morten Fester Thaysen, Thorkild Møller Christensen, Ejnar Kudsk

Erik Juhl deltog i punkterne 1 - 10.

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

2 - Hodde - Synsudskrift

Synsudskrift 2022 for Hodde kirke.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

 

3 - Næsbjerg - Synudskrift

Synsudskrift 2022 for Næsbjerg kirke.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning med følgende bemærkninger til nye mangler:

Punkt A1, B1, B2 og D1: Der skal udarbejdes og indsendes projekt via byggesagssystemet til godkendelse af de kirkelige myndigheder.

4 - Varde - Kirkegårdsvedtægter

Menighedsrådet fremsender anmodning om godkendelse af vedtægter for henholdsvis Arnbjerg kirkegård, De

Godkendt.

Morten F. Thaysen og Steen Lauritz Andersen deltog ikke i punktet.

5 - Øse og Næsbjerg - Præstegården

På baggrund af provstiudvalget afslag om bevilling af midler af 5%-reserven anmoder pastoratets menighedsråd om et møde for en drøftelse af præstegårdens økonomi og det fremtidige budget.

Provstiudvalget inviterer Øse og Næsbjerg Menighedsråd til møde den 3. august 2022 kl. 15.00 på provstikontoret for revidering af præstegårdsbudgettet.

Hvis menighedsrådene ønsker det, kan de indkalde deres regnskabsfører til at deltage i mødet.

Menighedsrådene bedes medbringe udkast til nyt budget.

Ligeledes bedes I medbringe følgende udskrifter fra Brandsoft for henholdsvis regnskab 2021 og budget 2022 for formål 51:

Budget, formål
Kontospecifikation, formål

6 - Ansager - Kirkegård

Menighedsrådet fremsender projekt, budget kr. 1.356.118,25, finansieringsplan og aftale om rådgivning og bistand vedrørende stibelægning på Ansager kirkegård.

Menighedsrådet anmoder om brug af frie midler kr. 685.000 og bevilling af anlægspuljen på kr. 671.118,25 til finansiering af projektet.

Provstiudvalget godkender budget og finansieringsplan og er indstillet på at bevilge op til kr. 672.000 af anlægspuljen til projektet.

Projektet er sendt til Ribe Stift, og I kan først igangsætte det videre arbejde, når I har modtaget stiftsøvrighedens godkendelse.

Provstiudvalget imødeser modtagelse af det endelig projekt.

7 - Næsbjerg - Kirkegård 

Menighedsrådet fremsender projekt, budget kr. 634.700, finansieringsplan og aftale om rådgivning og bistand vedrørende stibelægning på Næsbjerg kirkegård.

Provstiudvalget har den 20.04.2022 bevilget op til kr. 645.000 til projektet.

Afgørelse:
Provstiudvalget fastsætter den endelige bevilling til projektet til op til kr. 634.700 i henhold til den vedlagte finansieringsplan.

Projektet er sendt til Ribe Stift, og I kan først igangsætte arbejdet, når I har modtaget stiftsøvrighedens godkendelse.

Vejledning:
Licitationsoversigt og beslutning om hvem der vælges skal fremsendes til provstiudvalgets orientering.

Vi gøre opmærksom på, at det er menighedsrådets ansvar i samråd med arkitekten at følge udgifterne, således at budgettet for projektet overholdes. Såfremt budgettet overskrides, skal arbejdet stoppes, indtil der er fundet en afklaring af den økonomiske situation.

For nærmere aftale om udbetaling fra anlægspuljen skal I kontakte provstikontoret.

Når arbejdet er afsluttet, skal regnskab for projektet fremsendes til provstiudvalgets behandling.

8 - Billum - Salg af jord.

Menighedsrådet fremsender anmodning om tilladelse til salg af Billum kirkes engjord.

Menighedsrådet anmoder om godkendelse af Allan Elsted Hansen, LandboGruppen Jysk som rådgiver i forbindelse med salget.

Afgørelse:
Provstiudvalget godkender at jorden sættes til salg og at Allan Elsted Hansen, LandboGruppen Jysk vælges som menighedsrådets rådgiver.

Vejledning:
Aftale om salg af jord skal godkendes af provstiudvalget. Aftale skal derfor betinges af provstiudvalgets behandling og godkendelse.

Vi gør opmærksom på, at tinglysningen skal tiltrædes af provstiudvalget.

Herudover henledes opmærksomheden på, at salgsprovenu ved fremkomst skal indbetales til kirke- og embedskapitalerne i Ribe Stift. Provenuet kan søges fri til kommende anlægsprojekter

Lise Hindsholm deltog ikke i punktet

9 - Blåvandshuk - jord- og jagtlejeaftaler

Menighedsrådet anmoder om provstiudvalgets tilkendegivelse af, hvorvidt der stilles krav om at forpagtningskontrakt og jagtlejeaftale skal i offentligt udbud.

Provstiudvalget har besluttet, at begge aftaler skal sendes i offentligt udbud for at sikre, at man opnår markedsprisen.

 

10 - Janderup - Ansøgning om 5%-midler

Menighedsrådet fremsender anmodning om bevilling af 5%-midler kr. 38.472,51 til dækning af manglende forpagtningsindtægt og EU-støtte på grund af salg af skov og engjord.

Provstiudvalget bevilger kr. 38.472,51 af 5%-midler, til dækning af manglende indtægt på jordleje på grund af salg af jord.

Lise Hindsholm deltog ikke i punktet.

11 - PUK - Finansiering af bispeportræt

Provstiet har modtaget anmodning om betaling af 1/8 af udgiften til bispeportræt kr. 25.033,84.

Hvordan finansiere vi udgiften:
Provstiudvalgskassens frie midler?
Fakturere til menighedsrådene?

Provstiudvalget har besluttet, at udgiften til bispeportræt finansieres af provstiudvalgskassen.

Der sendes meddelelse til menighedsrådene om beslutningen.

12 - Evaluering af møde

Evaluering af møde med formænd og kirkeværger den 1. juni 2022.

Der er enighed om, at det var et godt møde.

Det er godt med 2 meget forskellige punkter.
Jens Krogh og Erik Juhl havde et par rigtig fine oplæg.

Det er godt, at provstiudvalgsmedlemmerne er på banen.
Plan for det videre arbejde med den grønne omstilling sættes på som punkt på det kommende møde.

13 - Eventuelt 

 

Intet.

 

14 - Strellev - Kirken

Ribe Stift fremsender afgørelse vedrørende lovliggørelse af udført dræn omkring dele af Strellev Kirke

Ingen bemærkninger

 

 

 
Varde Provsti, Kirkens Hus, Vestervold 2F, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21233307 - EAN nr.: 5798000856660