Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat af 13. september 2023

 

Referat af Provstiudvalgsmøde den 13. september 2023

Varde Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 13. september 2023 kl. 13.00-17.00

Deltagere: Anne Mette Wind Gundesen, Bente Dalgas Kristiansen, Ejnar Kudsk, Lise Hindsholm, Steen Lauritz Andersen, Thorkild Møller Christensen

Afbud: Erik Juhl

 

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden
 
Godkendt.

2 - Kvartalsrapporter 2. kvt. 2023


Provstiudvalgsmedlemmerne har gennemgået kvartalsrapporterne fra de menighedsråd, de er tilknyttede.
Næsbjerg har endnu ikke afleveret, så kvartalsrapporten behandles på næste møde.

Ellers er der ingen bemærkninger.

3 - Janderup - Kvartalsrapport 2. kvt. 2023
 
Ingen bemærkninger.

Lise Hindsholm deltog ikke i punktet.

4 - Blåvandshuk - Lapidarium

Blåvandshuk Menighedsråd ønsker at renovere og benytte tidligere lapidarium til oprettelse af mindested.
Blåvandshuk afholder selv udgifterne hertil. Mindestedet vil indeholde skulptur samt gravsten, som donores af familien.

 

Provstiudvalget er positivt stemt for planen og afventer Ribe Stifts godkendelse.
Provstiudvalget godkender, at menighedsrådet afholder udgiften på kr. 62.500 af de frie midler i kirkekassen.

Projektet er sendt til Ribe Stift, og I kan først igangsætte arbejdet, når I har modtaget stiftsøvrighedens godkendelse.

5 - Lunde Præstegård - Økonomi

Lunde og Ovtrup Sognes Menighedsråd søger om kr. 110.000 til 2 facade- / yderdøre til præstegården. Tilbud er vedlagt.


Provstiets byggesagkyndige har udtalt sig om projektet. Udtalelsen er vedlagt.
Provstiudvalget bevilger op til kr. 110.000 af anlægspuljen til 2 facade- / yderdøre i Lunde præstegård.

Vi gør opmærksom på, at det er menighedsrådets ansvar i samråd med arkitekten/ingeniøren at følge udgifterne, således at budgettet
for projektet overholdes. Såfremt budgettet overskrides, skal arbejdet stoppes, indtil der er fundet en afklaring af den økonomiske situation.

For at I kan få udbetalt midler fra anlægspuljen, skal I, når arbejdet er afsluttet, sende projektregnskab og
plysning om menighedsrådets kontonummer. Så vil vi sørge for, at pengene bliver overført.
Hvis I har problemer med likviditeten, kan vi udbetale et acontobeløb, indtil regnskabet er færdigt.

Thorkild Møller Christensen deltog ikke i punktet.

6 - Strellev - Økonomi

Strellev Menighedsråd søger om tilladelse til at hæve dåbshimlen 30 cm. Projektet finansieres af egne midler.


Provstiudvalget godkender forslag til finansiering. Projektet er sendt til Ribe Stift, og I kan først igangsætte arbejdet,
år I har modtaget stiftsøvrighedens godkendelse.

Ejnar Kudsk deltog ikke i punktet.
7 - Varde - Synsudskrifter 2023

Varde Sogns Menighedsråd fremsender synsudskrifter for:
Præstegård, Vestevold 1, 6800 Varde
Præstegård, Jægumsvej 45, 6800 Varde
Kirkens Hus, Kirkepladsen 4, 6800 Varde
Sct. Jacobi Kirke
Arnbjerg Kapel
Arnbjerg mandskabsbygning
Østerlund Kirkesal
Østerlund mandskabsbygning

 

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

Steen Lauritz Andersen deltog ikke i punktet.

8 - Varde - Kirke - Anlægsbevilling

Varde Sogns Menighedsråd søger om kr. 475.000 af anlægspuljen til istandsættelse af Sct. Jacobi
kirkes tagværk i spiret og bindingsværk i gavl. 

 

Provstiudvalget bevilger op til kr. 475.000 af anlægspuljen til istandsættelse af Sct. Jacobi kirkes
tagværk i spiret og bindingsværk i gavl.
Projektet er sendt til Ribe Stift, og I kan først igangsætte arbejdet, når I har modtaget stiftsøvrighedens godkendelse.

Vi gør opmærksom på, at det er menighedsrådets ansvar i samråd med arkitekten/ingeniøren at følge
udgifterne, således at budgettet for projektet overholdes. Såfremt budgettet overskrides, skal
arbejdet stoppes, indtil der er fundet en afklaring af den økonomiske situation.

For at I kan få udbetalt midler fra anlægspuljen, skal I, når arbejdet er afsluttet, sende projektregnskab og
oplysning om menighedsrådets kontonummer. Så vil vi sørge for, at pengene bliver overført.
Hvis I har problemer med likviditeten, kan vi udbetale et acontobeløb, indtil regnskabet er færdigt.

Steen Lauritz Andersen deltog ikke i punktet.

9 - Ølgod - Tagrytter Bejsnap Kirke - Anlægsregnskab

Ølgod Menighedsråd fremsender projektregnskab vedr. istandsættelse af tagrytter på Bejsnap kirke.
Provstiudvalget har bevilget op til kr. 895.000 og regnskabet viser samlede udgifter på kr. 875.659,29.
Forudsat regnskabet godkendes, udbetales kr. 875.659,29 til Ølgod Menighedsråd fra anlægspuljen.

 

Provstiudvalget returnerer regnskabet med henvisning til faktura 1259 fra Anker Ravn Knudsen.
Fakturaen lyder bl.a. på drøftelser og registrering i Skarrild kirke.
Provstiudvalget imødeser korrekt faktura eller en redegørelse fra Anker Ravn Knudsen ift. om timerne er brugt i Bejsnap eller Skarrild kirke inden regnskabet kan godkendes.

Bente Dalgas Kristiansen deltog ikke i punktet.

10 - Årre Kirke - Synsudskrifter 2023

Årre Menighedsråd fremsender synsudskrifter for 2023.


Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Ældre mangler, som er udbedret, bør ikke fremgå afsynsprotokollen.

11 - Janderup - Ansøgning om midler

Ældreplejepræsten og provsten anmoder om at bevillingen til ældreplejepræstens projekt i 2023
dvides med en timeløn til organisten ved erindringsmøder. Det vil dreje sig om 7 x 2 timer. Anslået timeløn 300,- kr.

Vi søger derfor om ca. 4.200 kr. til 2023.Provstiudvalget bevilger op til kr. 4.200 til dækning af organistens løn til 7 erindringsmøder á 2 timer i 2023. Thorkild Møller Christensen vil drøfte det på formandsmøde med de 7 Blåbjerg kirker.

Lise Hindsholm deltog ikke i punktet.

12 - Grøn omstilling

Thorkild Møller Christensen fortæller om besøget i Kirkeministeriet, hvor et nyt kort over folkekirkens jorder blev offentliggjort.

Spørgsmål fra Varde Menighedsråd: Grønt regnskab for kirker - er det et krav allerede nu?

Status på ladestandere?
Thorkild Møller Christensen fortalte om indvielsen af interaktivt kort ift. Folkekirkens Grønne Omstilling.


Provstiudvalget beder om målsætninger fra menighedsrådene senest den 1. december 2023. Der er ikke tale om grønt regnskab men målsætninger.

Varde Kommune kontaktes ift. deres placering af ladestandere. Når Provstiudvalget kender Varde Kommunes placering af ladestandere, arbejdes der
videre med muligheden for at søge dispensation på udvalgte steder.
 
13 - Bygningskonsulent
Arbejdsgruppen ift. ansættelse af bygningskonsulent fremsender to forskellige udkast til vedtægt for samarbejdet og ønsker Provstiudvalgets holdninger og synspunkter på disse.

Provstiudvalget i Malt vil give besked omkring 1. november 2023, hvorvidt de vil indgå samarbejde om en bygningskonsulent. Provstiudvalget vurderer,
at samarbejdsvedtægten skal udfærdiges efter samme model som personalekonsulentens.

Arbejdsgruppen får finpudset udkastet, som fremsendes til Provstiudvalgets godkendelse.
 
14 - Budget 2024

Fastsættelse af de endelige drifts- og anlægsrammer for budget 2024.


Provstiudvalget har besluttet ikke at tilføre ekstra midler til budgetreserven i budget 2024.

Provstiudvalget godkender en samlet ligning til de kirkelige kasser og provstiudvalgskassen på i alt kr. 65.784.100 inkl. ligning til Grimstrup, Skads Provsti på kr. 393.700.
Beløbene fordeles således:
Drift i de kirkelige kasser kr. 47.745.700.
Budgetreserve kr. 0.
Provstiudvalgskassen inkl. stiftsbidrag (kr. 344.701) kr. 1.242.200.
Samarbejde mellem menighedsråd om følgende projekter:
Anlægspuljen kr. 15.600.000 - PUK
Kontingent til RAMS 226.900 - PUK
VAMS skole-kirke tjeneste kr. 355.000 - PUK
Personalekonsulent kr. 220.300 - PUK
Bygningskonsulent kr. 300.000 - PUK
PUK Pulje særlige - Alsangsstævne kr. 50.000
PUK Pulje særlige - Projekt minikonfirmand, 2-årigt forsøg kr. 44.000

Opfordring fra Hodde menighedsråd ift. at kigge på budgetmodellen og regulering af administrationsudgifter for de mindre sogne, som er ekstra udfordrede på administrationsudgifter.

Dagsorden til møde den 26. september 2023 med Varde Menighedsråd ifm. at Provstiet flytter ind i det nye Kirkens Hus i Varde:
Hvad er med i lejen?
Forplejning
Rengøring
Kopimaskine
Makulering
15 - Eventuelt
 

Bente Dalgas Kristiansen er mødeleder på mødet den 11. oktober 2023.
 
16 - Kvong - Afgørelse, vedr. afdækning af inventar i Kvong kirke

Ribe Stift har godkendt afdækning af inventar i Kvong Kirke i forbindelse med indvendig renovering
som følge af arbejdet med nyt tag. Provstiudvalget har den 1. juli 2023 fremsendt sagen med anbefaling.
Anbefaling er blevet bekræftet af Varde Provsti pr. tlf. den 24. august 2023.
Afdækningen påvirker ikke økonomien i projektet idet prisen på konservatorarbejde er medregnet resultatet fra tilbudsrunden.


Ingen bemærkninger.

17 - Ølgod - Høringssvar fra Ribe Stift - Boliger ved Bjergegade

Ribe Stift sender høringssvar til lokalplan 24.01.L11, boliger ved Bjergegade i Ølgod til Varde Kommune.
Stiftsøvrigheden har ingen indvendinger mod forslaget.Ingen bemærkninger.

 

 
Varde Provsti, Kirkens Hus, Vestervold 2F, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21233307 - EAN nr.: 5798000856660