Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat af 18. januar 2023

 

Varde Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 18. januar 2023 kl. 15:00 til 18:00

Deltagere: Lise Hindsholm, Bente Dalgas Kristiansen, Steen Lauritz Andersen, Erik Juhl, Anne Mette Wind Gundesen, Thorkild Møller Christensen, Ejnar Kudsk

Anne Mette Wind Gundesen deltog ikke i punkterne 1 - 4.

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt.

2 - Differentieret vedligehold af kirker

Evaluering af møde om differentieret vedligehold.

Den indledende øvelse med inddeling i kvadrater fyldte for stor en del.
Man efterlyser en konklusion på projektet.
Det vil være godt med en vedligeholdelsesplan som hjælp til prioritering af opgaverne.
Det ville have været spændende at skulle vurdere andre sognes kirker i henseende til kulturhistorisk værdi.

3 - Seminardag om grøn omstilling

Provstiudvalgets bud på opfølgende tiltag på seminardag.

Opfølgning nævnes i indledningen.
Kompetente folk - hvor går vi hen?
Menighedsrådene skaber behov for vejledning.
Samarbejde med Varde Kommune er meget positiv og konstruktiv.
Entropi.
Penge: Tage det i bidder. Fælles byrde.
Grøn omstillingspulje? Anlægsudgifter. Provstiet skal have forslag - billeder.
Grøn provstesyn hvor provstiudvalget deltager.
Ekskursion - se hinandens tiltag og kirkegårde (særlig pulje)

4 - Anlægspuljen

Grene Provsti fremsender meddelelse om gennemført tilsyn med anlægspuljen for 2021

Taget til efterretning.

 

5 - Regnskabsinstruks for provstiudvalgskassen

Ny regnskabsinstruks for provstiudvalgskassen da Anne Mette Wind Gundesen er indtrådt i provstiudvalget pr. 01.11.2022.

Godkendt og underskrevet.

 

6 - Varde - nyt sognehus

Menighedsråd fremsender anmodning om godkendelse indgået forlig med NEM Byg kr. 600.000 ekskl. moms.

Herudover anmoder menighedsrådet om godkendelse af nyt budget kr. 32.836.432 for opførelse af nyt sognehus, hvilket er en forhøjelse af budgettet på kr. 6.286.432.

Provstiudvalget har på mødet den 30.06.2021 bevilget en samlet ramme på kr. 26.550.000 med en bevilling af anlægspuljen på kr. 14.868.500.

Afgørelse:
Provstiudvalget godkender indgået forlig med NEM Byg på kr. 600.000 eksklusiv moms. Kopi af forlig i godkendt stand vedlægges.

Provstiudvalget bevilger en samlet budget på kr. 32.836.500 for opførelse af nyt sognehus.

Provstiudvalgt bevilger yderligere kr. 6.286.500 af anlægspuljen.

Herudover er der i anlægspuljen i 2022 og 2023 afsat i alt kr. 4.600.000 til afdrag på stiftslån.
Provstiudvalget ønsker, at dette beløb anvendes til reduktion af stiftslånet, og øger derfor jeres bevilling af anlægspuljen med kr. 4.600.000 og nedsætter lån af stiftsmidler til kr. 5.900.000.

Finansieringsplanen ser herefter således ud:

Lån af stiftsmidler kr. 5.900.000
Salg af Kirkens Hus kr. 1.000.000
Varde Høreforening kr. 150.000
Salg af anparter kr. 31.500
Anlægspuljen kr. 25.755.000

Vejledning:
Vi gør opmærksom på, at det er menighedsrådets ansvar i samråd med arkitekten at følge udgifterne, således at budgettet for projektet overholdes. Såfremt budgettet overskrides, skal arbejdet stoppes, indtil der er fundet en afklaring af den økonomiske situation.

For nærmere aftale om udbetaling fra anlægspuljen skal I kontakte provstikontoret.

Når arbejdet er afsluttet, skal regnskab for projektet fremsendes til provstiudvalgets behandling.

Steen Lauritz Andersen deltog ikke i punktet.

7 - Rousthøje - kirkegård

Menighedsrådet fremsender anmodning om godkendelse af forslag til omlægning af de anonymes gravsted på Rousthøje kirkegård.

Samlet budget kr. 22.750.

Uspecificeret ansøgning om anlægsbevilling indeholdt i opsummering af indberetning.

Provstiudvalget godkender forslag til omlægning af de anonymes gravsted.

Projektet skal finansieres inden for driftsrammen eller af menighedsrådets frie midler.

8 - Rousthøje - kirkegård

Menighedsrådet fremsender anmodning om at bevillingen af anlægspuljen til nye kirkegårdslåger ved Rousthøje kirke forhøjes med kr. 23.593,75 til kr. 101.093,75 .

Provstiudvalget har den 13.09.2022 bevilget kr. 77.500 til projektet.

Provstiudvalget forhøjer bevillingen af anlægspuljen til kr. 101.100 til nye kirkegårdslåger.

 

9 - Varde - Takstregulativ og vedtægt for kirken

Menighedsrådet fremsender anmodning om godkendelse af takstregulativ og vedtægt for Sct. Jacobi kirke, Arnbjerg Kapel og Øster

Godkendt.

Steen Lauritz Andersen deltog ikke.

10 - RAMS

RAMS fremsender anmodning om forhøjelse af budget til finansiering af teologisk deltidsstilling.

Årlig merudgift på kr. 300.000. Budgettet forhøjes over en 5 årig periode med kr. 60.000 pr. år.

Provstiudvalget mener, at det er vigtigt, at der fortsat er en teologisk deltidsstilling i RAMS, og godkender hermed det fremsendte forslag til forhøjelse af budgettet over de kommende 5 år.

Anne Mette Wind Gundesen og Lise Hindsholm deltog ikke i punktet.

11 - Provstiudvalgskonference

Landsforeningen af Menighedsråd fremseder indkaldelse til provstiudvalgskonference den 11.03.2023 kl. 10.00 - 15.30.

Program offentliggøres senere.

Interesserede provstiudvalgsmedlemmer vil få deltagergebyret betalt af provstiudvalgskassen.

 

12 - Formandsmøde 2023

Planlægning af formandsmøde 2023.

Kan vi eventuelt bruge vedlagte tilbud fra SAMS vedrørende lægmandsgudstjeneste.

Bente Dalgas Kristiansen og Thorkild Møller Christensen afholder inspirationsmøder med et par menighedsråd i løbet af året.

Forslag til emner til formandsmøde: Lægmandsgudstjenester Diakonale indsatser i sognene Invitere SAMS til at holde oplæg

13 - Janderup - præstegård

Menighedsrådene fremsender anmodning om bevilling kr. 10.740 af 5%-midler til uforudset udgift til reparation af gasfyr i Janderup præstegård.

Afgørelse:
Provstiudvalget bevilger op til kr. 10.740 af 5%- midler til uforudset udgift til reparation af gasfyr i Janderup præstegård.

Vejledning:
For udbetaling af midler af 5%-midler skal der fremsendes dokumentation for de afholdte udgifter.

Lise Hindsholm og Anne Mette Wind Gundesen deltog ikke i punktet.

14 - Lunde - præstegård

Menighedsrådene fremsender orientering om licitationsresultatet kr. 274.537,50 vedrørende etablering af omfangsdræn ved Lunde præstegård, hvilket er kr. 21.162,50 det godkendte budget.

Herudover er der en merudgift på kr. 59.700 til tilslutningsafgift, som ikke har været medtaget i det oprindelige budget.

Provstiudvalget har den 07.12.22 bevilget kr. 253.375 af anlægspuljen.

Menighedsrådene anmoder om at bevilling af anlægspuljen forhøjes med kr. 80.862,50, til i alt kr. 334.237,50.

Afgørelse:

Provstiudvalget forhøjer bevilling af anlægspuljen til kr. 334.300 til etablering af omfangsdræn ved Lunde præstegård.

Vejledning:
Vi gør opmærksom på, at det er menighedsrådets ansvar i samråd med arkitekten/ingeniøren at følge udgifterne, således at budgettet for projektet overholdes. Såfremt budgettet overskrides, skal arbejdet stoppes, indtil der er fundet en afklaring af den økonomiske situation.

For at I kan få udbetalt midler fra anlægspuljen, skal I, når arbejdet er afsluttet, sende projektregnskab og oplysning om menighedsrådets kontonummer. Så vil vi sørge for, at pengene bliver overført.

Hvis I har problemer med likviditeten, kan vi udbetale et acontobeløb, indtil regnskabet er færdigt.

Thorkild Møller Christensen deltog ikke i punktet.

15 - Eventuelt

 

Der arrangeres møde med Blåvandshuk Menighedsråd om forslag vedrørende Thomas Lange Haven den 22. februar kl. 14.30.

 

16 - Lunde - kirke

Ribe Stift fremsender afgørelse vedrørende udskiftning af facadedør i tårnet ved Lunde Kirke.

Ingen bemærkninger.

 

17 - Strellev - kirke

Ribe Stift fremsender afgørelse vedrørende etableret dræn omkring Strellev kirke.

Ingen bemærkninger.

 

18 - Varde - Arnbjerg Kapel

Ribe Stift fremsender afgørelse vedrørende renovering af Arnbjerg kapel.

Ingen bemærkninger.

 

19 - Vester Starup - kirken

Ribe Stift fremsender afgørelse om istandsættelse af prædikestolen i Vester Starup kirke.

Ingen bemærkninger.

 

20 - Ølgod - Bejsnap Kirke

Ribe Stift fremsender afgørelse om opsætning af varmestyring i Bejsnap kirke.

Ingen bemærkninger.

 

 

 
Varde Provsti, Kirkens Hus, Vestervold 2F, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21233307 - EAN nr.: 5798000856660