Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat af 22. august 2023

 

Varde Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 22. august 2023.

Deltagere: Anne Mette Wind Gundesen, Bente Dalgas Kristiansen, Ejnar Kudsk, Erik Juhl, Lise Hindsholm, Steen Lauritz Andersen, Thorkild Møller Christensen

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden Godkendt.
2 - Provstiudvalgskassen

Kvartalsrapport pr. 30.06.2023 inkl. bemærkninger
Budget formål pr. 30.06.2023
5%-reserve pr. 30.06.2023
Anlægspuljen pr. 30.06.2023


Ingen bemærkninger.

3 - Aal - Kirke

Menighedsrådet fremsender ansøgning om tilladelse
til forundersøgelse af bindbjælker i Aal kirke.
Forundersøgelsen forventes at kunne afholdes
indenfor allerede bevilling til renovering af vinduer
og hanebånd i Aal kirke.
I oprindelig byggesag (2023-17763) bevilgede
Provstiudvalget op til kr. 250.000 til renovering af
vinduer og hanebånd i Aal kirke. Udgiften til
forundersøgelsen forventer menighedsrådet at
kunne afholde indenfor det allerede bevilgede. Efter
forundersøgelsen fremsender Aal menighedsråd
projektbeskrivelse på tag og tagkonstruktion.
Provstiudvalget vurderer, at forundersøgelsen af
bindbjælkerne er en del af projektet vedr. reparation
af tagværk, godkendt af Ribe Stift 3. oktober 2022.
Udgiften af forundersøgelsen finansieres af
bevillingen, der er sket fra anlægspuljen.
Såfremt bindbjælkerne er dækket/pakket ind med
brædder skal Forsikringsenheden kontaktes for at
vurdere, om der er tale om skjulte rådskader.
4 - Agerbæk - Præstebolig

Agerbæk menighedsråd fremsender udkast til
købsaftale/mægleraftale til godkendelse samt
ansøgning på kr. 2.350.000 af anlægspuljen til køb af
bolig til den kommende præst i Agerbæk og Vester
Starup.
Provstiudvalget bevilgede på budgetseminaret den
10. august 2023 kr. 2.350.000 til køb af bolig.
Provstiets byggesagkyndige er bedt om overvejelser
til den kommende boligindretning, som skal opfyldes
i den kommende renovering. Derfor forventes der
yderligere ansøgning til anlægspuljen fra Agerbæk
menighedsråd.


Provstiudvalget bevilger kr. 2.350.000 af
anlægspuljen til køb af bolig.
Købsaftalen skal omfatte 2 matrikler.
Provstiudvalget betinger, at der skal foreligge en
ejerskifteforsikring inden køb af ejendom. Ligesom
det betinges, at bygningerne, som ikke fremgår af
BBR, er registrerede i BBR.
Provstiudvalget bemyndiger provsten til at godkende
købsaftale, når der foreligger dokumentation for
ejerskifteforsikring og registrering i BBR.
Overvejelser omkring kommende indretning og
renovering er sendt til provstiets byggesagkyndige
for udtalelse. Når udtalelsen foreligger skal de, af
den byggesagkyndige, omtalte forhold indarbejdes i
en renoveringsplan.
I øvrigt henvises til besigtigelsesrapport fra Kjeld
Pedersen, Ark-Vest.

Erik Juhl deltog ikke i punktet.
5 - Blåvandshuk - Græsningsaftale

Blåvandshuk menighedsråd anmoder om
Godkendt.
forlængelse af én græsningsaftale. Der er tale om at
forlænge nuværende aftale, som udløber
31.12.2023. De andre græsningsaftaler, som
Blåvandshuk menighedsråd har, skal fornyes med
udgangen af 2024 og det vil være hensigtsmæssigt at
kunne forny alle græsningsaftaler på én gang.


Godkendt.

6 - Blåvandshuk - Vedtægt for samarbejde om udbud af jord- og jagtleje
i Blåvandshuk Sogn


Blåvandshuk fremsender underskrevet vedtægt for
samarbejde om udbud af jord- og jagtleje i
Blåvandshuk Sogn, Varde Provsti til godkendelse af
Provstiudvalget. Efter godkendelse skal vedtægten
underskrives af formanden for Provstiudvalget samt
sendes til Ribe Stift for offentliggørelse på
www.ribestift.dk

Godkendt.
Regler om fortrolighed i udbudsprocessen
undersøges af provstikontoret.
Der skal nedsættes et udvalg af provstiudvalgets
midte til at forberede udbuddet.
Bente Dalgas Kristiansen, Ejnar Kudsk, Lise
Hindsholm og Thorkild Møller Christensen deltager i
udvalget.
7 - Blåvandshuk - Skattefri godtgørelse til formand
og kirkeværger


Blåvandshuk menighedsråd anmoder
Provstiudvalget om at godkende honorar til formand
samt 3 kirkeværger. De ønsker hver især at modtage
skattefri godtgørelse på kr. 3.950 i stedet for
honorar.
På sagen er der tilkendegivelse på skattefri
godtgørelse fra formanden og de 3 kirkeværger.
Godkendt.
Menighedsrådet skal orientere Fælles
Regnskabskontor om godkendelsen og
regnskabskontoret sørger herefter for det videre
forløb.
8 - Blåvandshuk - Økonomi - Anlægspulje

Blåvandshuk menighedsråd søger kr. 131.250 af
anlægspuljen til renovering af klokke i Mosevrå
kirke. Blåvandshuk menighedsråd har vedlagt
overslagspriser. Den oprindelige ansøgning lød på kr.
200.000.


Provstiudvalget godkender ansøgning om op til kr.
131.250 af anlægspuljen.
Vi gør samtidig opmærksom på, at projektregnskabet
skal følge kirkekassens regnskab som et biregnskab, i
det år, projektet er afsluttet.
Projektet er sendt til Ribe Stift, og I kan først
igangsætte arbejdet, når I har modtaget
stiftsøvrighedens godkendelse.
9 - Blåvandshuk - Kirkegård

Blåvandshuk menighedsråd søger om godkendelse
til renovering af område med tidligere lapidarium og
samtidig genetablering af gravsted med donation af
mindre skulptur på Oksby kirkegård.
De skriver ligeledes, at lapidariet skal være
mindested bl.a indeholdende 3 cirkulære områder,
det ene med en 80 cm. høj skulptur samt en gravsten
tilhørende det dansk/tyske kunstnerpar Christoph og
Erna Voll. Skulpturen doneres af familien og
Blåvandshuk menighedsråd finansierer projektet
med egne midler.


Punktet udsættes og sagen sendes til
kirkegårdskonsulenten for udtalelse.
Provstiudvalget vil behandle sagen, når udtalelsen
foreligger.
10 - Fåborg - Økonomi - 5%-midler

Fåborg menighedsråd søger kr. 36.685,11 af 5%-
midler til refusion af de ekstra afholdte udgifter til
energi i 2022 i kirken og på kirkegården.


Provstiudvalget bevilger kr. 16.000 af 5%-reserven til
dækning af merudgifter til energi i 2022. vedr. kirke
og kirkegård.
Ovenstående er bevilget ud fra en samlet vurdering
Fåborg Kirkes økonomi.
11 - Janderup - Økonomi - Anlægspulje

Janderup menighedsråd har foreløbigt tilsagn på kr.
70.000 af anlægspuljen til istandsættelse af kirke- og
kvindedør ifm. budgetønsker 2023. På grund af
usikkerhed om dørplankers tilstand/eventuel
udskiftning søges om yderligere kr. 32.500 fra
anlægspuljen, så det samlede projekt løber op i kr.
102.500.


Provstiudvalget bevilger kr. 32.500 til Janderup.

Anne Mette Wind Gundesen og Lise Hindsholm
deltog ikke i dette punkt.
12 - Nørre Nebel-Lydum - Kirkegårdsvedtægter

Nørre Nebel og Lydum sognes menighedsråd
fremsender anmodning om godkendelse af
kirkegårdsvedtægter for Nørre Nebel og Lydum
kirkegårde godkendt af menighedsrådet den
28.03.2023.


Punktet udsættes indtil tilrettede kirkegårdsvedtægter foreligger.
13 - Ovtrup - Økonomi - Anlægspulje

Ovtrup menighedsråd søger kr. 132.500 af
anlægspuljen til fase 2 i projekt vedr. restaurering af
trævinduer i sydsiden af kirken. I 2021 bevilgede
Provstiudvalget kr. 47.000 til restaurering af vinduer i
apsis, kor og skib.


Provstiudvalget godkender ansøgning om op til kr.
132.500 af anlægspuljen. Godkendelse sker på
betingelse af Provstiudvalget snarest modtager
regnskab for fase 1.
Vi gør samtidig opmærksom på, at projektregnskabet
skal følge kirkekassens regnskab som et biregnskab, i
det år projektet er afsluttet.
Projektet er sendt til Ribe Stift, og I kan først
igangsætte arbejdet, når I har modtaget
stiftsøvrighedens godkendelse.
14 - Lunde og Ovtrup - C.C.Berthelsen Fond

BDO Revision fremsender årsregnskab 2022 for
Sognepræst C.C. Berthelsen og hustru Elise D.
Berthelsens fond for Lunde og Outrup Menigheder.


Godkendt. Bestyrelsen bør overveje at nedbringe
administrationsomkostningerne.
15 - Varde - Økonomi - 5%-midler

Varde menighedsråd søger kr. 36.965 af 5%-midler til
dækning af manglende boligbidrag grundet
præsteskifte, hvilket har betydet, at Varde
menighedsråd har haft 5 måneder uden præst på
Vestervold 1, 6800 Varde.


Provstiudvalget godkender ansøgning om kr. 36.965
af 5%-reserven til dækning af manglende boligbidrag
på Vestervold 1 grundet præsteskifte.

Steen Lauritz Andersen deltog ikke i punktet.
16 - Varde - Økonomi - Anlægspulje

Varde menighedsråd søger om ekstra bevilling af
anlægspuljen på kr. 529.000 ekskl. moms til dækning
af eventuelle merudgifter til byggeriet af det nye
sognehus i Varde ifm. at man er blevet opmærksom
på, at loftet kun er brandsikret med EI 30 mod
væggenes brandsikring på EI 60.
Ekstra bevilling på kr. 660.000 (inkl. moms) søges
indtil forsikringsselskabet har afgjort, hvorvidt der er
tale om en projektfejl eller projektmangel. Afhængig
af forsikringsselskabets afgørelse kan der blive brug
for yderligere bevilling fra anlægspuljen til byggeriet.
Bevilling på kr. 660.0000 fra anlægspuljen er
forhåndsgodkendt af formand og næstformand i
Provstiudvalget.


Godkendt.

Steen Lauritz Andersen deltog ikke i punktet.
17 - Vester Starup - Økonomi - 5%-midler

Vester Starup menighedsråd søger kr. 39.105 af 5%-
midlerne til dækning af ekstra udgifter ifm. sygdom.


Provstiudvalget godkender, at der udbetales kr.
35.194,50 af 5%-reserven til dækning af ekstra
udgifter ifm. langvarig sygdom. Differencen mellem
det ansøgte og bevilgede beløb skyldes, at området
er omfattet af delvis momsfritagelse.
18 - Ølgod - Økonomi - 5%-midler

Ølgod menighedsråd søger kr. 168.750 af 5%-midler
til udvendig omfugning af kor og apsis i Ølgod kirke.


Provstiudvalget godkender ansøgning om op til kr.
168.750 af anlægspuljen.
Vi gør samtidig opmærksom på, at projektregnskabet
skal følge kirkekassens regnskab som et biregnskab, i
det år projektet er afsluttet.

Bente Dalgas Kristiansen deltog ikke i punktet.
19 - Øse - Synsudskrift

Synsudskrift 2023.


Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
20 - Årre MR - Økonomi - Anlægspulje

Årre menighedsråd fremsender tegninger og
budgetoverslag vedr. renovering af
graverhus/mandskabsfaciliteter. Budgetoverslaget
lyder på kr. 6.694.236, hvilket formodes at være
menighedsrådets ansøgning. Der søges kr. 6.694.236
af anlægspuljen til renovering af
graverhus/mandskabsfaciliteter på Tranbjergvej 5.


Provstiudvalget har behandlet ansøgningen og
besluttet, at projektet skal holdes indenfor en
økonomisk ramme på kr. 5.000.000 inkl. moms. Årre
menighedsråd skal fremsende nyt revideret
skitseforslag, der holder sig indenfor rammen.
21 - Fåborg og Årre - Økonomi - Anlægspulje

Fåborg og Årre menighedsråd søger kr. 162.000 til
køb af grund, hvorpå den kommende præstebolig
skal etableres.


Provstiudvalget bevilger kr. 162.000 af anlægspuljen
til køb af grund i Årre til opførelse af kommende
præstebolig.
22 - Fåborg og Årre - Økonomi - Anlægspulje

Fåborg og Årre menighedsråd søger kr. 4.766.983 af
anlægspuljen til opførelse af ny præstebolig.
Ansøgningen har været sendt til Pr


Provstiudvalget godkender, at opførelse af
kommende præstebolig finansieres af midler fra
anlægspuljen på betingelse af, at salgsprovenuet fra
salg af Fåborg præstegård indgår ubeskåret i
finansieringen.
Provstiudvalget opfordrer menighedsrådene til at få
vurderet præstegården i Fåborg med henblik på salg.
Provstiudvalget kan ikke godkende
skitseforslaget. Menighedsrådene skal genoverveje
boligens udformning og indarbejde udtalelse fra
provstiets byggesagkyndige i et nyt skitseprojekt,
som fremsendes til Provstiudvalgets godkendelse.
23 - Eventuelt Ejnar Kudsk er mødeleder på kommende møde den
13. september 2023.
24 - Næsbjerg - Kirkegård

Ribe Stift fremsender afgørelse vedr. forbedring af
tilgængelighed på kirkegården ved Næsbjerg Kirke.

Intet at bemærke.
25 - Ovtrup - 2 liggesten

Ribe Stift fremsender afgørelse vedr. revideret
forslag til projektbeskrivelse vedr. istandsættelse af
2 ligsten/2 liggesten ved Ovtrup Kirke.

Intet at bemærke.

 

 
Varde Provsti, Kirkens Hus, Vestervold 2F, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21233307 - EAN nr.: 5798000856660