Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat af 23. maj 2023

 

Varde Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 23. maj 2023 - kl. 15:00 til 18:00

Deltagere: Ejnar Kudsk, Steen Lauritz Andersen, Bente Dalgas Kristiansen, Thorkild Møller Christensen, Erik Juhl, Lise Hindsholm
Afbud: Anne Mette Wind Gundesen

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Der er indsat nyt punkt 14, Årre lejekontrakt Tranbjergvej 5.

Tidligere punkt 14 og 15 er rykket til henholdsvis punkt 15 og 16.

Dagsorden godkendt.

2 - Provstiudvalgskassen

Kvartalsrapport pr. 31.03.2023 inkl. bemærkninger.
Budget, formål pr. 31.03.2023
Anlægspulje pr. 31.03.2023
5%-reserve pr. 31.03.2023

Godkendt.

 

3 - Budget 2024 - Den særlige pulje

Behandling af ansøgninger til den særlige pulje:
Ansøgning p.v.a. 10 sogne: Udealter Tambours Have - kr. 32.000
Ansøgning fra Ovtrup MR: Åben kirke - kr. 19.300
Ansøgning fra Årre og Skovlund MR: Alsangsstævne 2024 - kr. 50.000 
Ansøgning fra Hodde, Tistrup, Thorstrup og Horne MR: Projekt minikonfirmand - kr. 88.000 til 4-årigt projekt

Forslagene gennemgået og drøftet. Behandles på formandsmøde og præstesamråd.

4 - Fåborg - Synsudskrift

Synsudskrift 2023.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

5 - Strellev - Synsudskrift

Synsudskrift 2023.

Nye mangler pkt. 2B, tiltag kræver stiftsøvrighedens godkendelse efter særskilt ansøgning ad tjenestelig vej.

Øvrige mangler godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Ejnar Kudsk deltog ikke i punktet.

6 - Janderup - Lokalfinansieret præst

Menighedsrådet fremsender ansøgning om bevilling af kr. 31.131,98 af 5%-reserven til finansiering af
underskud på bevilling af lokalfinansieret sognepræst.

Provstiudvalget bevilger kr. 31.131,98 af 5%-reserven til finansiering af underskud vedr. lokalfinansieret præst.

Lise Hindsholm deltog ikke i punktet.

7 - Janderup - Økonomi

Menighedsrådet fremsender anmodning om bevilling af kr. 91.023,10 af 5%-reserven til dækning
af merforbrug på energiudgifter i 2022 til Janderup sognegård, kirkegårdskontoret og kirken.

Herudover ansøger menighedsrådet om bevilling af kr. 60.914,83 af 5%-reserven til dækning af
merforbrug på energiudgifter i 2022 til Janderup præstegård.

Kirkekassens frie midler pr. 31.12.2022 er - 18.626 kr.
Præstegårdens frie midler pr. 31.12.2022 er - 26.177kr.

Provstiudvalget bevilger kr. 45.000 af 5%-reserven til dækning af merudgifter i 2022 til energi vedr. kirke,
kirkegårdskontor og sognegård.

Provstiudvalget bevilger kr. 30.000 af 5%-reserven til dækning af merudgifter til el og gas i 2022 vedr.
præstegården.

Ovenstående er bevilget ud fra en samlet vurdering af Janderup kirke- og præstegårdskasses økonomi.

Lise Hindsholm deltog ikke i punktet.

8 - Janderup - Økonomi

Menighedsrådet fremsender projekt, budget kr. 39.900 og finansieringsplan for udskiftning af
tagrender på kirkehuset. Notat fra provstesyn 2017:
Kirkehuset: Alle tagrender og nedløbsrør er af plast og rendefjern er af plastbelagt stål.
Rendejern er meget angrebet af rust. Det anbefales at udskifte alle tagrender og nedløbsrør til zink med dertilhørende rendejern.
Menighedsrådet anmoder om bevilling af kr. 39.900 af anlægspuljen i 2023.

Provstiudvalget bevilger kr. 39.900 af anlægspuljen til finansiering af udskiftning af tagrender.

Projektet er sendt til Ribe Stift, og I kan først igangsætte arbejdet, når I har modtaget
stiftsøvrighedens godkendelse.

Vejledning:
For at I kan få udbetalt midler fra anlægspuljen, skal I, når arbejdet er afsluttet, sende projektregnskab og oplysning om menighedsrådets kontonummer. Så vil vi sørge for, at pengene bliver overført.

Hvis I har problemer med likviditeten, kan vi udbetale et acontobeløb, indtil regnskabet er færdigt.

Lise Hindsholm deltog ikke i punktet.

9 - Billum - Skovrejsning

Menighedsrådet fremsender anmodning om skovrejsning ved Billum kirke.

Nuværende årlig forpagterafgift på kr. 50.500 for 7,71 ha.
Eventuel mulig hektarstøtte kr. 14.650.
Tilsagn fra Klimafonden om tilskud til 3 ha højskov på kr. 180.000 inkl. 3 års vedligehold. Der søges om tilskud fra Klimafonden til yderligere 2,32 ha.

Provstiudvalget godkender projektet og har taget højde for den manglende indtægt i de foreløbige rammer i budget 2024.
Projektet er videresendt til Ribe Stift med anmodning om stiftsøvrighedens godkendelse.

Lise Hindsholm deltog ikke i punktet.

10 - Ølgod - Præstegård

Menighedsrådene fremsender aftale om præstens betaling af forbrugsafgifter i Ølgod præstegård.

Godkendt.

Bente Dalgas Kristiansen og Ejnar Kudsk deltog ikke i punktet.

11 - Ølgod - Kirkegårdsvedtægt for Ølgod Kirke

Menighedsrådet fremsender anmodning om godkendelse af revideret kirkegårdsvedtægt for
Ølgod kirkegård godkendt af menighedsrådet den 08.05.2023

Godkendt.

Bente Dalgas Kristiansen deltog ikke i punktet.

12 - Agerbæk , Vester Starup, Fåborg og Årre - Pastoratstruktur

Der er 2 ledige præsteembeder, som ikke kan opslåsfør der er anskaffet embedsboliger. Der skal planlægges møder med de involverede menighedsråd for at drøfte placering af embedsboliger.

Provstiudvalget inviterer menighedsrådene til møde:

Agerbæk og Vester Starup - mandag den 12. juni kl.15 på provstikontoret.
Deltagere fra provstiudvalget Lise, Erik, Steen, Bente og Thorkild.

Fåborg og Årre - onsdag den 14. juni kl. 15 påprovstikontoret.
Deltagere fra provstiudvalget Lise, Ejnar, Erik, Steen, Bente og Thorkild.

13 - Møde for formænd og kirkeværger

Planlægning af møde for formænd og kirkeværger den 8. juni 2023.

Opgaverne er fordelt.

14 - Årre - Lejekontrakt Tranbjergvej 5

Menighedsrådet fremsender anmodning om godkendelse af lejekontrakt vedr. Tranbjergvej 5,
med Thyge Nielsen i perioden 01.06.2023-31.08.2023.

Provstiudvalget godkender lejekontrakten og anbefaler at træpiller afregnes til indkøbspris.

15 - Eventuelt

 

16 - Tistrup - Præsteembedskapitaler

Ribe Stift fremsender afgørelse om frigivelse af indestående på kirke- og præsteembedskapitaler.

Ingen bemærkninger.

 

 
Varde Provsti, Kirkens Hus, Vestervold 2F, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21233307 - EAN nr.: 5798000856660