Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat af 27. juni 2023

 

Referat af 27. juni 2023

Provstiudvalgsmøde den 27. juni kl. 8.30-11.30
Deltagere: Anne Mette Wind Gundesen, Bente Dalgas Kristiansen, Ejnar Kudsk, Lise Hindsholm, Steen Lauritz Andersen, Thorkild Møller Christensen
Afbud: Erik Juhl

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden
 
Godkendt.

2 - Agerbæk - Synsudskrift

Synsudskrift 2023 - Agerbæk kirke
 

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
3 - Janderup - Synsudskrift
Synsudskrift 2023 - Janderup kirke

 
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
4 - Næsbjerg - Synsudskrift

Synsudskrift 2023 - Næsbjerg kirke

 
Nye mangler pkt. d1. Der skal ansøges via
byggesagsmodulet om godkendelse af projekt og
finansiering. Øvrige punkter godkendt under
forudsætning af budgetmæssig dækning.
5 - Vester Starup - Synsudskrift

Synsudskrift 2023 - Vester Starup kirke

 
Ældre mangler pkt. 2 og nye mangler pkt. 4b og 6b:
Opsætning af hylder på kirkens loft og persienner i
kirken kræver Stiftets godkendelse.
Øvrige punkter godkendt under forudsætning af
budgetmæssig dækning.
6 - Næsbjerg - kirkegård

Menighedsrådet fremsender byggesag på tilrettet
projekt vedrørende stibelægning på Næsbjerg
kirkegård, budget kr. 730.000, finansieringsplan,
tilbud om rådgivning inkl. forsikring, situationsplan
samt underskrevet referat fra menighedsrådets
møde 16. maj 2023.

I henhold til provstiudvalgets behandling af sagen
senest den 12.10.2022 er provstiudvalget indstillet
på at imødekomme en bevilling på op kr. 730.000.

 
Provstiudvalget bevilger kr. 730.000 af anlægspuljen
til finansiering af stibelægning.

Projektet er sendt til Ribe Stift, og I kan først
igangsætte arbejdet, når I har modtaget
stiftsøvrighedens godkendelse.

Vejledning:
For at I kan få udbetalt midler fra anlægspuljen, skal
I, når arbejdet er afsluttet, sende projektregnskab og
oplysning om menighedsrådets kontonummer. Så vil
vi sørge for, at pengene bliver overført.
Hvis I har problemer med likviditeten, kan vi
udbetale et acontobeløb, indtil regnskabet er
færdigt.

7 - Anlægspulje - ansøgning til Kirkeministeriet

Ansøgning til Kirkeministeriet om at anlægspuljen i
Varde Provsti gøres permanent fra 01.01.2024.
 

Godkendt, underskrevet og sendes til Kirkeministeriet.
Referat fra Provstiudvalgets møde vedlægges.
8 - Varde Sogn - lejeaftaler

Varde Sogn menighedsråd fremsender
argumentation for at fortsætte lejeaftaler uden
udbudsrunde.

1 jordlod på 1.94 ha tilhørende Varde kirker udlejes
til jagt og indbringer kr. 2.400 pr. år.
1 jordlod på 1,89 ha tilhørende Maren Gråfods legat
udlejes til jagt og indbringer kr. 2.400 pr. år.

2 jordlodder på 6,03 ha tilhørende Varde kirker
(31,4%) og Maren Gråfods legat (68,6%) udlejes til
afgræsning og jagtret og indbringer kr. 9.400 pr. år.
 
Provstiudvalget godkender, at jagtretten for Varde
Kær 8 og Varde Kær 46b forlænges i 5 år uden
udbudsrunde. Lejeaftale skal fremsendes til
Provstiudvalgets godkendelse.

Vedr. matrikel 2a og 3a vil Provstiudvalget gerne
have den nuværende lejeaftale fremsendt samt
oplysninger om tidspunktet for sidste udbudsrunde.
Den eksisterende lejeaftale kan forlænges til udløb 31.12.2024.

Steen Lauritz Andersen deltog ikke i punktet.
9 - Varde Sogn - aktivering af stiftslån

Varde Sogn fremsender ansøgning om aktivering af
stiftslån ifm. finansiering af Kirkens Hus.
 
Varde Sogn har fået besked på at kontakte Stiftet for
aktivering af stiftslån. Når menighedsrådet kender
afdragsprofilen, vil Provstiudvalget gerne orienteres.

Steen Lauritz Andersen deltog ikke i punktet.
10 - Agerbæk - Økonomi

Agerbæk fremsender færdigt byggeregnskab for
Sognehuset i Agerbæk.
Der er oprindeligt bevilget kr. 5.203.600 af
anlægspuljen. Udbetalt a-conto kr. 1.500.000 og kr.
3.650.000, så resterer kr. 53.600 af bevillingen.
Agerbæk mangler ifølge regnskabet at få udbetalt kr.
52.668,95 fra anlægspuljen.
 

Godkendt, der udbetales kr. 52.700 til Agerbæk menighedsråd
fra anlægspuljen.

11 - Ovtrup og Lunde - Økonomi

Ovtrup og Lunde menighedsråd fremsender
ansøgning om bevilling af kr. 100.000 af 5%-reserven til det forberedende arbejde med planlægning af et sognehus i Ovtrup.
 
Provstiudvalget kan ikke imødekomme ansøgningen,
dels pga. af den økonomiske situation dels fordi vi
ikke mener, der skal opføres sognehuse, hvor der er
mulighed for at benytte andre lokaler f.eks.
idrætsfaciliteter eller forsamlingshuse jf. Provstiets
målsætning

Kirkelige bygninger, der følger sognenes udvikling.
- Afsøge området for samarbejde om lokaler med
andre sogne og lokale foreninger.
- Samarbejdsaftaler mellem sogne om kirkelige
bygninger.

Thorkild Møller Christensen deltog ikke i dette
punkt.
12 - Lunde - Økonomi

Menighedsrådet fremsender ansøgning om bevilling
af kr. 72.000 af 5%-reserven til dækning af
merudgifter til energi i 2022 i præstegården.
 
Provstiudvalget bevilger kr. 36.000 af 5%-reserven til
dækning af merudgift til el i præstegården i 2022 ud
fra en samlet vurdering af Lunde kirkekasses
økonomi.

Thorkild Møller Christensen deltog ikke i dette
punkt.
13 - Hodde - Økonomi

Menighedsrådet fremsender ansøgning om bevilling
af kr. 25.000 af 5%-reserven til dækning af
merudgifter til energi i 2022.
 
Provstiudvalget bevilger kr. 25.000 af 5%-reserven til
dækning af merudgift til el i 2022 ud fra en samlet vurdering
af Hodde kirkekasses økonomi.
14 - Kvartalsrapporter 1. kvartal 2023

Kvartalsrapporter pr. 31.03.2023 er nu klar på
kirkeportalen.
Godkendt.
15 - Janderup - kvartalsrapport 31.03.2023

Janderup fremsender kvartalsrapport med
uddybende bemærkninger:

Vedhæftet fremsendes kvartalsrapporten og
regnskab for præstegården for 1. kvartal 2023.
Hovedårsagen til at der er overskud 1 kvartal 2023,
er at gravermedhjælperen var vinterfyret og opsagde
sin stilling pr. 28/2 2023, den nye medhjælper er
blevet ansat fra 1/4 2023.
 
Godkendt.

Lise Hindsholm deltog ikke i dette punkt.
16 - Varde - kvartalsrapport 31.03.2023

Varde Sogn fremsender kvartalsrapport med
uddybende bemærkninger idet provstiet har udbedt
sig dette.
 
Godkendt.
17 - Personalekonsulent - Udkast til budget 2024

Bestyrelsen for personalekonsulenten fremsender
budgetforslag til 2024. Varde Provsti skal bidrage
med 1/3, som er kr. 220.300 i 2024. Der er en
sammentællingsfejl i oversigten, der reguleres i de
øvrige provstiers bidrag for 4. kvt. 2024. Malt og
Grene Provsti har godkendt budgettet for
personalekonsulenten uden at opdage fejlen.
 
Provstiudvalget godkender budget på kr. 220.300 for 2024
for personalekonsulenten.
18 - Formandsmøde - opfølgning

Henvendelse fra kirkeværge Jonna Bjerg, Næsbjerg,
om referat fra Formandsmøde.
 
Provstiudvalget fastholder nuværende praksis for
udsendelse af referat efter møder for provstiets møder.

Jonna Bjerg modtager svar på sin henvendelse.
19 - Målsætning for den grønne omstilling

Der følges op på formandsmødet.
Provstiudvalget oplever, at menighedsrådene er godt
i gang med at fastlægge målsætninger for den
grønne omstilling. Disse skal sendes til Provstiet
senest 1. december 2023.

Materiale fra mødet sendes til menighedsrådene:
Klods Hans model
Favrskov
Skema fra Aal

20 - Provstiudvalgkassen

Varde Provstiudvalg, CVR-nr. 21233307, Budget
2024, , Bidrag budget afleveret d. 16-06-2023 11:37
 

Der indarbejdes kr. 300.000, som udgør Varde Provstis andel til forventet løn til bygningskonsulent.
21 - Budget 2024

Fremskrivning
Planlægning af budgetsamråd samt udarbejdelse af
dagsorden
Særlig pulje

Behandling af ansøgninger til den særlige pulje:
Ansøgning p.v.a. 10 sogne: Udealter Tambours Have
- kr. 32.000
Ansøgning fra Ovtrup MR: Åben kirke - kr. 19.300
Ansøgning fra Årre og Skovlund MR: Alsangsstævne
2024 - kr. 50.000
Ansøgning fra Hodde, Tistrup, Thorstrup og Horne
MR: Projekt minikonfirmand - kr. 88.000 til 4-
årigt projekt - Anmodningen er sendt til udtalelse
hos sognenes præster.

 

Provstiet indarbejder pris- og lønfremskrivning jf. udmelding
fra Kirkeministeriet.

Dagsorden til budgetsamråd udarbejdet og fremsendes
til menighedsrådene.

Ansøgninger til den særlige pulje:
Øse-Næsbjerg m.fl. - Udealter Tambours Have:
Provstiudvalget finder, at ansøgningen falder
udenfor formålet med den særlige pulje, hvorfor
menighedsrådene anbefales at søge fonde,
alternativt gå sammen og finansiere det via frie
midler.

Ovtrup menighedsråd - Åben kirke:
Provstiudvalget finder, at ansøgningen falder
udenfor formålet med den særlige pulje, hvorfor
menighedsrådene anbefales at søge fonde.

Årre og Skovlund menighedsråd - Alsangsstævne 2024:
Provstiudvalget bevilger kr. 50.000 til Alsangsstævne
i 2024 - Nyt udvalg vælges på budgetsamrådet 31.
august 2023.

Tistrup, Horne, Hodde og Thorstrup menighedsråd -
Minikonfirmanduge:
Provstiudvalget bevilger kr. 44.000 til forsøg i 2 år på
betingelse af at alle provstiets børn kan deltage.
Provstiudvalget modtager evaluering efter det 1. år
samt besked om hvilken kirkekasse, der skal være
ansvarlig ift. regnskabet.

22 - Agerbæk - Vester Starup - ny præstebolig

Der skal anskaffes ny præstebolig i Agerbæk inden 1. marts 2024, hvor der forventes ansættelse af præst.
Provstiudvalget er sindet at godkende anskaffelse af
bolig i Agerbæk.
23 - Fåborg og Årre - ny præstebolig

Der skal anskaffes ny præstebolig i Årre inden 1.
marts 2024, hvor der forventes ansættelse af præst.
 
Provstiudvalget er sindet at godkende anskaffelse af
bolig i Årre samt sindet at støtte køb af passende
byggegrund i Årre.
24 - Eventuelt 

 
Punkt til næste møde: Kirkens Hus i Varde

RAMS har arrangement i Domkirken den 16.
november 2023 for alle menighedsråd.
25 - Provstesyn 2023 - præstegårde
Provstesyn 2023 over Ho, Tistrup, Henne-Lønne og
Aal præstegårde samt udflytningssyn i præstegården
i Fåborg.
 
Ingen bemærkninger.

Provstiudvalget vil gerne deltage i provstesyn
fremadrettet.

26 - Provstesyn 2023 - kirker

Provstesyn 2023 over Vester Starup, Mosevrå,
Oksby, Ho, Hodde, Tistrup, Henne, Lønne, Børsmose,
Aal kirker.
 

Ingen bemærkninger.

Provstiudvalget vil gerne deltage i provstesyn
fremadrettet.
27 - Fåborg - Udbetaling af frigivne indlånskapitaler

Ribe Stift sender afgørelse om udbetaling af frigivne
indlånskapitaler på kr. 35.507,60 til Fåborg
menighedsråd.
 
Ingen bemærkninger.
28 - Thorstrup - Afgørelse vedr. (rev. projekt)
istandsættelse af murede lågepiller ved Thorstrup
Kirkes østlige kirkegårdsindgang


Ribe Stift fremsender afgørelse vedrørende
istandsættelse af murede lågepiller ved Thorstrup
Kirkes østlige kirkegårdsindgang
Afgørelsen indeholder en godkendelse.
Opmærksomheden henledes på, at konsulenternes
bemærkninger skal tages til efterretning, som
forudsætning til denne godkendelse. Læs
konsulenternes udtalelser.
Stiftsøvrigheden har særligt lagt vægt på
konsulenternes anbefalinger.
Se venligst vedhæftede afgørelse og udtalelser fra
konsulenterne.
 
Ingen bemærkninger.

 

 
Varde Provsti, Roustvej 50, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk