Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat Budgetsamråd 31. august 2023

 

Referat Budgetsamråd 31. august 2023 kl. 19.00 i Helle Hallen

1 - Velkommen v/provst Lise Hindsholm
 
Lise Hindsholm bød forsamlingen velkommen.
2 - Bygningskonsulent

Orientering om samarbejde mellem menighedsrådene om ansættelse af bygningskonsulent.
Budgetsamrådet skal beslutte, at der i Provstiudvalgskassen afsættes kr. 300.000 i budget 2024
til halvdelen af løn til bygningskonsulent i Malt og Varde Provstier.


Budgetsamrådet besluttede at afsætte kr. 300.000 i Provstiudvalgskassen i budget 2024, som udgør
Varde Provstis andel af løn til en bygningskonsulent i 2024. Menighedsrådene afventer vedtægten, som de
skal tilslutte sig. Kvong og Hodde menighedsråd stemte imod.
De resterende menighedsråd bakker op om afsættelse af kr. 300.000 samt ansættelsen af bygningskonsulent.
Vedtægt for samarbejde om ansættelse af fælles bygningskonsulent skal først godkendes af Provstiudvalget.
Efterfølgende tilslutter menighedsrådene sig vedtægten for samarbejde mellem menighedsrådene i Malt og Varde Provstier
om ansættelse af fælles bygningskonsulent.
 

3 - RAMS og VAMS, herunder budget for VAMS

Orientering om Stiftets skoletjeneste, RAMS, og Provstiets skoletjeneste, VAMS, ved Anne Mette Gundesen og Lene Højris.Anne Mette Wind Gundesen orienterede om RAMS. Lene Højris orienterede om VAMS og Thorkild Møller
Christensen fremlagde budget for VAMS i 2024. Forsamlingen godkendte budget 2024 for VAMS.

Lene reklamerede for salmesangsarrangementet i Ribe Domkirke den 16. november 2023. Der bliver sendt invitation fra RAMS.
 
4 - Den økonomiske situation

Gennemgang af den økonomiske situation for budget 2024.

Bilag er udsendt før mødet.
De udsendte bilag blev gennemgået.

Husk at sende synsudskrifter til Provstiet.
Syn på kirker og kirkegårde skal afholdes hvert år inden 1. oktober, undtaget år med provstesyn.
Syn præstegård/præstebolig skal afholdes hvert andet inden den 1. oktober, undtaget år med provstesyn.

Udskriften af synsforretningen indsendes elektronisk af menighedsrådets formand snarest muligt og inden
14 dage efter synets afholdelse til provstiudvalget.
 

5 - Oplæg til drifts- og anlægsrammer

Oplæg til fastsættelse af de endelige drifts- og anlægsrammer for budget 2024.
Herunder en prioriteret plan for de kommende års anlægsprojekter og synsudskrifters betydning for anlægsprioritering.

Bilag er udsendt før mødet.Oplæg til drifts- og anlægsrammer blev gennemgået.
6 - Beløb til anlægspulje 2024

Provstiudvalget indstiller, at der afsættes kr. 15.600.000 til anlægspuljen i 2024.


Godkendt.
 
7 - Den særlige pulje

Orientering om anvendelse af den særlige pulje.


Orientering om Provstiudvalgets behandling af ansøgninger til den særlige pulje.

Der bevilges følgende:
Kr. 44.000 til Projekt minikonfirmand, forsøg i 2 år. Tistrup menighedsråd tager sig af økonomien.
Beslutning Provstiudvalgsmøde 27. juni 2023
Tistrup, Horne, Hodde og Thorstrup menighedsråd
- Minikonfirmanduge:
Provstiudvalget bevilger kr. 44.000 til forsøg i 2 år på betingelse af at alle provstiets børn kan deltage.
Provstiudvalget modtager evaluering efter det 1. år samt besked om hvilken kirkekasse, der skal være ansvarlig ift. regnskabet.

Kr. 50.000 til Alsangsstævne 2024. Øse menighedsråd tager sig af økonomien.
Beslutning Provstiudvalgsmøde 27. juni 2023
Årre og Skovlund menighedsråd - Alsangsstævne 2024:
Provstiudvalget bevilger kr. 50.000 til Alsangsstævne i 2024 - Nyt udvalg vælges på budgetsamrådet 31. august 2023.
Udvalget 2024 består af:
Inge Seeman, Hodde
Søren Jessen, Henne
Max Kruse, Skovlund
Birgitte Iversen, Næsbjerg
Lene Bruun-Kristensen, Øse/Næsbjerg
Charlotte Locht Rousthøje/Grimstrup

Beslutning Provstiudvalgsmøde 27. juni 2023
Øse-Næsbjerg m.fl. - Udealter Tambours Have:
Provstiudvalget finder, at ansøgningen falder udenfor formålet med den særlige pulje, hvorfor menighedsrådene anbefales at
søge fonde, alternativt gå sammen og finansiere det via frie midler.
Ovtrup menighedsråd - Åben kirke:
Provstiudvalget finder, at ansøgningen falder udenfor formålet med den særlige pulje, hvorfor menighedsrådene anbefales at søge fonde.
 

8 - Budget 2024 for personalekonsulent

Bilag er udsendt før mødet.

Lise Hindsholm fremlagde budget for personalekonsulenten i 2024.

Der var spørgsmål omkring fremskrivning men Malt og Grene Provstier fremskriver ikke.
Derudover var der en kommentar omkring udgifter til kørsel men personalekonsulenten gør, hvad hun kan ift. at planlægge møderne, så der er mindst mulig kørsel.

8 - Provstiudvalgskassen

Orientering om regnskab 2022 og budget 2024 for Provstiudvalgskassen.

Ingen bemærkninger fra Revisionen vedr. regnskab 2021.

Bilag er udsendt før mødet.Budget og regnskab for Provstiudvalgskassen blev fremlagt.

Ingen bemærkninger fra forsamlingen til budget 2024 eller regnskab 2022.

En enkelt spurgte til offentliggørelsen af budgetsamrådet. I år har det været offentliggjort på Vardeprovsti.dk. Pgl. opfordrede til at annoncere på
Varde-siden.
 

9 - Eventuelt / Ordet er frit

Licenser til menighedsråd
SamvirkeUdfordringen omkring højere administrationsudgifter, herunder ændringen i betaling af licenser, blev vendt blandt deltagerne på
budgetsamrådet. Provstiet blev opfordret til at kigge på budgetmodellen ift. administrationsudgifter idet de faste udgifter oftest er lige så høje for et lille som for et stort sogn.

Vivian Gosch fortalte om Distriktsforeningen og opfordrede til at støtte op og række ud ift.samarbejde.
 

 

 
Varde Provsti, Roustvej 50, 6800 Varde. Tlf. 21 52 22 52. Email: varde.provsti(a)km.dk